Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(34) | 41-57

Article title

Próba identyfikacji czynników różnicujących wyniki egzaminu gimnazjalnego w regionie dolnośląskim

Content

Title variants

EN
An attempt to identify discriminatory factors of exam results in Lower Silesia junior high school

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników, które wpływają na wyniki egzaminu pisanego na koniec gimnazjum. Praca prezentuje porównanie umiejętności uczniów dolnośląskich gimnazjów, piszących egzamin końcowy w 2010 r., ze względu na płeć oraz uwzględniając czynniki indywidualne, szkolne, środowiskowe i regionalne. Zastosowane metody klasyfikacji i korelacji umożliwiły częściowe rozpoznanie zróżnicowania w osiąganych wynikach z egzaminu gimnazjalnego w pięciu wydzielonych klasach powiatów, o względnie jednolitych warunkach nauki. Niezależnie od klasy powiatów zaobserwowano podobne prawidłowości w zakresie umiejętności uczniów gimnazjów. Przeprowadzona analiza nie pozwoliła jednak jednoznacznie wskazać na istotne czynniki środowiskowe różnicujące wyniki osiągane przez uczniów gimnazjów.
EN
The objective of this article is to identify the factors which influence the results of the written final examination in junior high schools. This paper presents a comparison of pupils’ skills in Lower Silesia junior high schools, students who wrote final exams in 2010, regarding sex, and referring to individual features and schools, environmental and regional factors. The applied methods of classification and correlation make it possible to recognize the differences in the results of junior high school exams in five classes of the given poviats with relatively homogeneous conditions of learning. Regardless of poviat class, similar regularities in terms of skills of junior high school students can be observed. The analysis did not allow, however, to indicate clearly the significant environmental factors which differentiate the results achieved by the students in junior high schools.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Dolata R., Prokopek A., Czy warto urodzić się w styczniu? Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne, w: Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne. Materiały XVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, Wrocław 21-23.09.2012, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2012.
 • Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M., Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach, „Polityka Społeczna” 2012, nr tematyczny 1.
 • Dolata R., Analiza różnicowania się systemu oświaty w Polsce na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, edycja 2011, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2011.
 • Ekonometria: metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 • Informator o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009, Warszawa 2007, www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_gimn_08/gimnazjum_08_09.pdf [20.10.2012].
 • Jakubowski M., Prokopek A., Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2009.
 • Kamińska A., Pogorzelski K. (koordynacja), Kapitał ludzki na Mazowszu. II raport kwartalny luty 2012, Instytut Badań Strukturalnych, Publisher s.c, Warszawa 2012.
 • Prokopek A., Żółtak T., Nowe modele jednorocznej EWD, w: Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne. Materiały XVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, Wrocław 21-23.09.2012, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2012 [25.03.2013].
 • Stożek E., Dane egzaminacyjne w ewaluacji zewnętrznej, „Dyrektor Szkoły” 2010, nr 9 (201).
 • Stożek E., Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach, w materiałach z XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010.
 • Śleszyński P., Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, Biuletyn Badawczy, 2, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2004.
 • Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, WN PWN, Warszawa 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98c31c65-693c-4180-822b-b3dd6b009fe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.