Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 913 | 43-56

Article title

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB

Title variants

EN
The Comprehensive Income Statement in the Light of FASB and IASB Regulations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The basic objective of financial statements, which provide useful information to a wide audience (the role of the information report), has for years been the subject of discussion among organisations responsible for the accounting regulations in the world. The activities of entities were a matter of particular importance to the Accounting Standards Board that implemented the concept of comprehensive income from 1 January 2009. The article focuses on the requirements and form of presentation of the statement of comprehensive income according to FAS 130 and IAS 1.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Concepts Statement (SFAC) No. 5 Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises [1984], Financial Accounting Standards Board.
 • Concepts Statement (SFAC) No. 6 Elements of Financial Statements – A Replacement of FASB Concepts Statement No. 3 (Incorporating an Amendment of FASB Concepts Statement No. 2) [1985], Financial Accounting Standards Board.
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2011], IFRS Foundation, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych [2007], w: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, 18.12.2008 r.
 • Naprzeciw standardom [2011], „Biuletyn MSSF”, wyd. 6, Deloitte.
 • Presentation of Items of Other Comprehensive Income, Amendments to IAS 1 (2011), IFRS, June.
 • Raport finansowy PGNiG za rok 2009 [2009].
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 130 Reporting Comprehensive Income [1997], Financial Accounting Standards Board, Connecticut.
 • Szychta A. [2010], Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 59 (115), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. [2012], Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 263.
 • Walińska E. [2009], Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Walińska E. i in. [2011], Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. [2011], Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62 (118), SKwP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98c3c594-2e00-4121-ab31-f61ebadd50ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.