Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 168 | 53-67

Article title

Efektywność organizacji systemu państwowe ratownictwo medyczne

Content

Title variants

EN
Effectiveness of the Organization of the National Medical Rescue System

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Introduction of system solutions for the health sector was most evident in the 90s of the twentieth century. Then started expressly notice the need to build an integrated system helping prehospital and assistance specialist hospital wards, in emergency health. Construction of the system required the integration of emergency medical services operators to protect the health, but also the creation of new specialized units. Passing over the past few years a number of organizational activities, contributed to the emergence of a fairly advanced system which ensures the maintenance of readiness, resources, and organizational units in order to take their immediate emergency medical operations In this context, the question arises of the effectiveness of the organization of the entire EMS system, which essentially determines the efficiency and effectiveness of its component units .

Year

Volume

168

Pages

53-67

Physical description

Contributors

References

 • Analiza efektów wsparcia w Priorytecie XII PO IiŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. CASE - Doradcy Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Arrington B., Kurz R.S.: Quality Management and Improvement. W: Handbook of Health Care Management. Ed. W.J. Duncan, P.M. Ginter, L.E. Swayne. Blackwell Publishers Malden, Oxford 1998.
 • Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A.: Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne - wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności. "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 3 (125).
 • Brongel L.: Ogólne zasady działania sieci zintegrowanego ratownictwa medycznego. W: Złota godzina. Red. L. Brongel. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.
 • Czapla J.: Medycyna ratunkowa - szczególny obszar działania administracji publicznej. W: Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne. Red. A. Frączkiewicz- Wronka. AE, Katowice 2005.
 • Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Dz.U.UE.L., nr 108, poz. 51, z późn zm.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 • Furtak M.: Zdrowie publiczne. W: Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda. Red. J. Niczyporuk. PAN, Paryż 2011.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002.
 • Hibner E.: Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna, Łódź 2003.
 • Jakubaszko J., Ryś A.: Ratownictwo medyczne w Polsce. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2002.
 • Jełowicki M.: Podstawy organizacji administracji publicznej. Zagadnienia teoretyczne. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Karski J., Nogalski A.: Zasady organizacji struktur medycyny ratunkowej. W: Medycyna ratunkowa i katastrof. Red. A. Zawadzki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • Kierowanie. Red. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert. PWE, Warszawa 2001.
 • Korczak J.: Podstawowe postaci sprawności działania. W: Nauka organizacji i zarządzania. Red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat. Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Kosydar-Bochenek J., Ozga D., Szymańska J., Lewandowski B.: System ratownictwa medycznego na świecie a system polski. "Zdrowie Publiczne" 2012, nr 1 (122).
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • Krzakiewicz K.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Skrypty uczelniane. AE, Poznań 1993, nr 438.
 • Le Chatelier H.: Filozofia systemu Taylora. P.K.O., Warszawa 1926. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Dz.U., nr 130, poz. 1073, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego. Dz.U., nr 118, poz. 803.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Dz.U. 2011, nr 3, poz. 6.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Dz.U., nr 39, poz. 322.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Dz.U., nr 139, poz. 1137.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U., nr 237, poz. 1420.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Dz.U., nr 90, poz. 605.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1988.
 • Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1978.
 • Supernat J.: Zarządzanie. Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz. Red. P. Guła, S. Poździoch, T. Filarski, J. Kycia, M. Mikos, P. Pochopień, M. Waszkiewicz.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U., nr 81, poz. 351, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U., nr 113, poz. 1207.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U., nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego. Dz.U., nr 241, poz. 2073.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U., nr 191, poz. 1410, z późn.
 • Włodarczyk C., Poździoch S.: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Nauki o zdrowiu. UJ, Kraków 2001.
 • Wpływ interwencji finansowych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu. Grupa Gumułka, Katowice 2010.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1981.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98d1286a-9e6b-4738-bf58-27b067704106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.