Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 81-87

Article title

Residential Real Estate Market in the Context of Local and Regional Development

Authors

Title variants

PL
Rynek nieruchomości mieszkaniowych a rozwój lokalny i regionalny

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the work is to present the relationship between the development of residential real estate markets and local and regional development. It was found that the number of completed dwellings is strongly connected with the value of transactions on residential property markets in cities of over 200 000 inhabitants (confirmation of the theory of the residential real estate market as a “growth machine”). The value of transactions on the residential real estate market in these big cities proved to be strongly correlated with the number of natural persons performing economic activity and the share of persons working in the service sector in voivodships which would indicate regional development. Along with the increase in transactions on the residential real estate market, the demand for construction and renovation of flats and houses increases, as well as for works that cause an increase in the utility value of the property: finishing works, production and assembly of fences, hardening of the area or setting up gardens. The question arises as to whether natural persons performing economic activity do such works mainly in cities with more than 200 000 inhabitants and in suburbanization areas surrounding them (the hypothesis of local development), or the external effects of real estate markets as a “growth machine” have a supralocal range, somehow “leaking” beyond the areas of large cities and suburbanization zones (the hypothesis of regional development). Therefore, in-depth surveys are necessary.
PL
Celem pracy jest przedstawienie związków pomiędzy rozwojem rynków nieruchomości mieszkaniowych a rozwojem lokalnym i regionalnym. Stwierdzono, że liczba oddanych do użytku mieszkań jest silnie powiązana z wartością transakcji na rynkach lokali mieszkalnych w miastach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców (potwierdzenie teorii rynku nieruchomości jako maszyny wzrostu). Wartość transakcji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w dużych miastach okazała się także silnie skorelowana z liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udziałem pracujących w sektorze usług w województwach, co wskazywałoby na rozwój regionalny. Wraz ze wzrostem transakcji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych wzrasta bowiem popyt na budowę i remonty mieszkań i domów, a także na prace, które powodują wzrost wartości użytkowej nieruchomości: roboty wykończeniowe, produkcję i montaż ogrodzeń, utwardzanie terenu czy zakładanie ogrodów. Powstaje jednakże pytanie: czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykonują tego rodzaju prace głównie w miastach liczących powyżej 200 tys. mieszkańców i na otaczających je obszarach suburbanizacji (hipoteza rozwoju lokalnego), czy też efekty zewnętrzne rynków nieruchomości jako maszyny wzrostu mają zasięg ponadlokalny, niejako „wyciekając” poza obszary dużych miast i strefy ich suburbanizacji (hipoteza rozwoju regionalnego). Niezbędne są zatem pogłębione badania ankietowe.

Contributors

author
 • Maria Curie-Sklodowska University

References

 • Alonso, W. 1964. Location and Land Use. Toward a General Theory of Land Rent. Publications of the Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University. Cambridge: Harvard University Press.
 • Borowska, M., and J. Domańska. 2016. “Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (270): 19–28.
 • Bryx, M. 2006. “Redefinicja rynku nieruchomości.” Nieruchomości, CH Beck (2): 32.
 • Brzezicka, J., and R. Wiśniewski. 2012. “Behawioralne aspekty rynku nieruchomości.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 20 (2): 21–31.
 • Brzezicka, J., and R. Wiśniewski. 2013. “Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości — teoria i praktyka.” Psychologia Ekonomiczna (3): 6–19. doi: 10.14659/PJOEP.2013.03.01.
 • Gaczek, W.M. 2010. “Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (246): 5–21.
 • Gorzym-Wilkowski, W.A. 2009. “‘Maszyna wzrostu’ w rozwoju przestrzennym podlubelskiej gminy Głusk.” In Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, edited by R. Brol, 357–365. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Gostkowska-Drzewicka, M., and E. Pestka. 2014. “Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Klasyfikacja.” Zarządzanie i Finanse 12 (1): 83–97.
 • Kałkowski, L. ed. 2001. Rynek nieruchomości w Polsce. Nieruchomości — Gospodarowanie Przestrzenią Rynek Nieruchomości. Warszawa: “Twigger.”
 • Kucharska-Stasiak, E. 2006. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kucharska-Stasiak, E. 2016. Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Logan, J.R., and H.L. Molotch. 1987. Urban Fortunes. The Political Economy of Place. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 • Miron, J. 2000. “Cities as Real Estate.” In Canadian Cities in Transition. The Twenty-First Century, edited by T.E. Bunting and P. Filion, 154–172. Don Mills, Ont. – New York: Oxford University Press.
 • Molotch, H. 2011. “‘The City as a Growth Machine: Towards a Political Economy of Place’ American Journal of Sociology (1976).” City Reader, 5th Edition: 251–262.
 • Myna, A. 2011. Gospodarka mieszkaniowa w województwie lubelskim w latach 1998–2009. Analizy Statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Myna, A., and E. Białach. 2011. Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w latach 2007–2010. Analizy Statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Rozkrut, D. ed. 2016a. Rocznik Demograficzny. Roczniki Branżowe. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rozkrut, D. ed. 2016b. Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Shen, J., and F.L. Wu. 2012. “Restless Urban Landscapes in China: a Case Study of Three Projects in Shanghai.” Journal of Urban Affairs 34 (3): 255–277. doi: 10.1111/j.1467-9906.2011.00577.x.
 • Theobald, D.M. 2001. “Land-Use Dynamics beyond the American Urban Fringes.” Geographical Review 91 (3): 544–564. doi: 10.2307/3594740.
 • Wojnicka, E. 2009. “Metropolie jako bieguny wzrostu.” In Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, edited by Z. Makieła. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Wyly, E., K. Newman, A. Schafran, and E. Lee. 2010. “Displacing New York.” Environment and Planning A 42 (11): 2602–2623. doi: 10.1068/a42519.
 • Ye, L., and A.M. Wu. 2014. “Urbanization, Land Development, and Land Financing: Evidence from Chinese Cities.” Journal of Urban Affairs 36: 354–368. doi: 10.1111/juaf.12105.
 • Załęczna, M. 2010. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98d90e45-5c46-467b-9a4f-4fadabdf1b32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.