PL EN


2012 | 1 | 8-16
Article title

Konferencja klimatyczna w Durbanie - wiodąca rola UE w osiągnięciu porozumienia

Content
Title variants
EN
Climate Change Conference in Durban - the EU's Leading Role in Reaching the Agreement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Wywoływane przez działalność człowieka wzmacnianie efektu cieplarnianego, poprzez emisje gazów cieplarnianych, jest uważane za jedno z największych zagrożeń dla naszej planety. W artykule omówiono przebieg i rezultaty konferencji klimatycznej ONZ - COP-17, która odbyła się pod koniec 2011 r. w Durbanie (RPA), rozpatrując to wydarzenie na szerokim tle historycznym. Zawarto w nim wiele informacji na temat działań podejmowanych na rzecz walki z globalnym ociepleniem i roli UE w tym procesie. Wyniki Konferencji wywołały skrajnie różne komentarze. Spotkały się one ze zdecydowaną krytyką przedstawicieli ruchów ekologicznych, którzy podkreślali, że brak konkretnych zobowiązań redukcji emisji gazów cieplarnianych (postanowiono tylko, że takie decyzje zostaną podjęte) stanowi wielkie zagrożenie. Natomiast wielu polityków uznało wyniki Konferencji za korzystne. Stwierdzili, że w sytuacji, gdy groziło całkowite fiasko, wynik szczytu w postaci przyjęcia „mapy drogowej", zmierzającej do zawarcia w 2015 r. paktu klimatycznego, obowiązującego nie tylko kraje rozwinięte, ale i kraje rozwijające się, można uznać za sukces. Podjęto także szereg innych korzystnych decyzji. W sumie rezultaty Konferencji można uznać za zbyt mały krok, ale uczyniony we właściwym kierunku.
EN
Caused by human activities, strengthening the greenhouse effect by emissions of greenhouse gases is considered as one of the greatest threats to our planet. In his article, the author discussed the progress and results of the UN Climate Change Conference COP-17, which took place in late 2011 in Durban, considering this event on a broad historical background. It includes a lot of information on measures taken to combat global warming and the EU's role in this process. The results of the Conference led to differentiated comments. On the one hand, they met strong criticism of the representatives of the environmental movement, who stressed that no specific commitments to reduce greenhouse gas emissions (there just decided that such decisions would be taken) is a great threat. On the other hand, many politicians recognised the results of the Conference as beneficial. They found that when the danger of total failure, the outcome of the summit with the adoption of "road map" for the conclusion of the 2015 climate pact, valid not only for developed countries but also developing countries, can be considered as a success. There were also a number of other decisions. Overall, the results of the Conference can be considered as a small step, but made in the right direction.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
8-16
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98da8a94-e825-4ee8-8fe6-eae65de5a4ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.