Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (366) | 286-297

Article title

Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów

Content

Title variants

EN
New Consumption Patterns in Polish Consumers’ Behaviour
RU
Новые образцы потребления в поведении польских потребителей

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono zjawiska społeczno-kulturowe mające wpływ na kształtowanie nowoczesnego wzorca konsumpcji. Celem opracowania jest analiza nowych wzorców konsumpcji oraz ich wpływu na zachowania współczesnych konsumentów. Teoretyczna analiza obowiązujących trendów w konsumpcji została uzupełniona o badania ankietowe, obrazujące specyficzne tendencje w zachowaniach konsumentów. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że dla współczesnego konsumenta decyzja o zakupie produktu nie jest motywowana wyłącznie chęcią zaspokojenia określonych potrzeb, ale w znacznym stopniu determinuje ją potrzeba demonstracji przekonań, statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia. Nowoczesny model konsumpcji niesie określone konsekwencje dla praktyki działań marketingowych. Nowe trendy w konsumpcji można zaobserwować także na polskim rynku, co implikuje konieczność ich uwzględnienia w działaniach marketingowych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The paper presents the sociocultural phenomena connected with creation of the modern consumption pattern. The aim of this paper is an analysis of new trends in consumption and their influence on contemporary consumers’ behaviours. The theoretical analysis of alternative trends in consumption has been completed with questionnaire research, reflecting specific trends in consumers’ behaviours. Results of the conducted research show that for the contemporary consumer purchase of a product is connected not only with needs satisfaction, but also with demonstration of opinions, socioeconomic status and lifestyle. The modern consumption model has specific consequences for practice of marketing activity. New trends in consumption have been observed also in the Polish market, what implies necessity of their regarding in marketing activity.
RU
В работе представлены социально-культурные явления, влияющие на формирование современного образца потребления. Цель разработки – анализ новых образцов потребления и их влияния на поведение современных потреби- телей. Теоретический анализ обязывающих трендов в потреблении дополнен опросами, представляющими специфические тенденции в поведении потребителей. Результаты проведенного анализа показали, что для современного потребителя решение о покупке продукта не мотивируется исключительно желанием удовлетворить определенные потребности, но в значительной сте- пени его определяет потребность в демонстрировании убеждений, социально-экономического статуса и образа жизни. Современная модель потребления несет с собой определенные последствия для практики маркетинговых действий. Новые тренды в потреблении можно наблюдать также на польском рынке, что имплицирует необходимость учета их в маркетинговых действиях. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

286-297

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska

References

 • Alexander S., Ussher S. (2012), The Voluntary Simplicity Movement: A multi-national survey analysis in theoretical context, “Journal of Consumer Culture”, No. 12(1), Vol. 1.
 • Ballantine P.W., Creery S. (2009), The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers, “Journal of Consumer Behavior”, No. 8.
 • Black I. R., Cherrier H. (2010), Anti-consumption as part of living a sustainability lifestyle; daily practices, contextual motivation and subjective values, ”Journal of Consumer Behavior”, Vol. 9, nNo. 6.
 • Botsman R., Rogers R. (2012), What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kieżel E. (2012), Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, tom II, maj-czerwiec.
 • Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51.
 • Maciejewski G. (2015), Konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji − wyniki badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 232.
 • Nikodemska-Wołowik A. M. (2012), Problem marnotrawstwa konsumenckiego na tle aktualnych zmian społeczno-ekonomicznych w krajach wysoko uprzemysłowionych, „Handel Wewnętrzny”, tom 2, maj-czerwiec.
 • Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów- konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(6).
 • Zalega T. (2013a), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Zalega T. (2013b), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(5).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98de02a8-518e-44ab-ad71-5a2a1e995a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.