Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 54 | 377-389

Article title

O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia

Content

Title variants

EN
On the need for institutional changes in health care

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stan polskiego systemu zdrowotnego nie jest zadowalający. W opracowaniu zwraca się uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian instytucjonalnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w kontekściem różnych problemów i wyzwań. Do najważniejszych z nich należą: zmieniająca się sytuacja demograficzna (starzenie się społeczeństwa, migracje Polaków za granicę), niedobory kadr medycznych, różnice w ich terytorialnym rozmieszczeniu oraz problem dostępności usług medycznych i występowanie kolejek do specjalistów. Podjęta została również kwestia panującego w ochronie zdrowia konfliktu interesów oraz trudności w uzyskaniu porozumienia dotyczącego charakteru wprowadzanych zmian przez różne grupy interesariuszy. Dokonano przeglądu sposobów finansowania systemu zdrowotnego w Polsce w ujęciu historycznym – począwszy od zakończenia II wojny światowej do powstania w 2003 r. Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwrócono też uwagę na problem braku spójności ustaw regulujących polski system ochrony zdrowia i występowanie zjawiska odpowiedzialności rozmytej. Następnie przeanalizowano planowane zmiany w ramach reformy proponowanej przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Ich głównym założeniem jest zmiana modelu finansowania systemu ochrony zdrowia oraz likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia.
EN
The state of the Polish health care system is not satisfactory. In the elaboration the author discusses the need for introduction of institutional changes in the health care system in Poland in the context of various problems and challenges. The most important of them are the following: the changing demographic situation (ageing population, migration of the Poles abroad), the shortage of medical personnel, the differences in their territorial placement and problem of availability of medical services and the occurrence of queues to specialists. Also the issue of the dominating conflict of interest in health care was taken and the difficulties in reaching an agreement concerning the nature of introduced changes by various groups of stakeholders. A review was made of the ways of financing the health system in Poland from the perspective of history – beginning from the end of the World War II to the creating of the National Health Fund in 2003. Also attention was paid to the problem of the lack of coherence of the laws regulating the Polish system of health care and the occurrence of the phenomenon of softened responsibility. Next the author analysed the planned changes within the framework of the reform proposed by the minister of health Mr. Konstanty Radziwiłł. Their main assumption is the change of the model of financing of the health care system and liquidation of the National Health Fund.

Year

Volume

54

Pages

377-389

Physical description

Contributors

 • doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • BAROMETR WHC, 2017, Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce nr 16/1/04/2017 Stan na luty/marzec 2017 r., http:// www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometrwhc_xvi.2017.fin_-1.pdf (dostęp: 25.05.2017 r.).
 • CBOS, 2016, Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej – komunikat z badań nr 113/2016, Warszawa.
 • Dąbrowska Z., 2017, Koniec systemu ubezpieczeń zdrowotnych, „Służba Zdrowia”, nr 9–16 z 16 lutego, s. 16–18.
 • Drozdowska U., Sikorski S., Zemke-Górecka A., 2011, Determinanty prawne i socjologiczne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce – relacja z konferencji [w:] Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony zdrowia, red T. Mróz, Wyd. Temida 2, Białystok.
 • Eurostat, Healthcare personnel statistics – nursing and caring professionals, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_nursing_and_caring_professionals (dostęp: 22.05.2017 r.).
 • Eurostat, Healthcare personnel statistics – physicians, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_physicians (dostęp: 22.05.2017 r.).
 • Golinowska S., 2013, Kontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia, „Ekonomista” nr 6, s. 771–794.
 • GUS, 2015, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html (dostęp: 30.05.2017 r.).
 • GUS, 2016, Ludność i ruch naturalny w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-i-ruch-naturalny-w-2016-r-,30,1.html (dostęp: 29.05.2017 r.).
 • Health Consumer Powerhouse, 2016, Euro Health Consumer Index 2016 Report, https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf (dostęp: 23.05.2017 r.).
 • Kalbarczyk W.P., 2017a, Sama wizja to za mało, „Służba Zdrowia”, nr 17–25 z 16 marca, s. 28–33.
 • Kalbarczyk W.P., 2017b, To nie jest system dla (starych) ludzi, „Służba Zdrowia”, nr 26–33 z 13 kwietnia, s. 70–74.
 • Miller J., Nojszewska E., Raport Otwarcia – System Ochrony Zdrowia w Polsce, https://www.rpo.gov.pl/pliki/1192692009.pdf (dostęp: 20.05.2017).
 • Minister zdrowia zapewnia, że znikną kolejki, http://www.medexpress.pl/minister-zdrowia-zapewnia-ze-znikna-kolejki/67119 (dostęp: 6.06.2017 r.).
 • Misińska B., Nawara P., 2008, Publiczna i prywatna własność w systemie ochrony zdrowia w kontekście form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności medycznej [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Muszalski W., 2008, Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • NIK, 2015, Informacja o wynikach kontroli Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku, https://www.nik.gov.pl/plik/id,12293,vp,14678.pdf (dostęp: 25.05.2017 r.).
 • Niżnik J., 2005, Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Nojszewska E., 2011, System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nojszewska E., NFZ nie tylko płatnik publiczny, ale także kreator polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym, http://wartowiedziec.org/attachments/article/8697/ Ekspertyza_E.Nojszewska_SGH.pdf (dostęp: 25.05.2017 r.).
 • Pilonis H., 2017, A lekarzy coraz mniej…, „Służba Zdrowia” nr 26–33 z 13 kwietnia 2017 r., s. 28–29.
 • Reforma służby zdrowia 2017, http://www.wotuwstanomino.pl/wp-content/uploads/2016/11/ REFORMA-S%C5%81U%C5%BBBY-ZDROWIA-2017.pdf (dostęp: 25.05.2017 r.).
 • Rozmowa z Marią Katarzyną Borszewską -Kornacką, kierownikiem Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM, 2017, Prawie nikt nie chce być neonatologiem, „Służba Zdrowia”, nr 26–33 z 13 kwietnia, s. 32–35.
 • Suchecka J., 2016, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • The Global Competitiveness Report, 2016-2017, http://www3.weforum.org/docs/GCR-2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (dostęp: 1.06.2017 r.).
 • Ustawa o z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 107).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 235 ze zm.).
 • Włodarczyk C., 2003, Reformy zdrowotne uniwersalny kłopot, Wyd. UJ, Kraków.
 • Woch M., 2015, Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego, Wydawnictwo Marek Woch, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Goryński P. (red.), 2016, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, http://www.pzh.gov.pl/stan-zdrowia-ludnosci/sytuacja-zdrowotna-ludnosci- w-polsce/ (dostęp: 24.05.2017 r.).
 • Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje, 2013, raport, Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98ec32cb-8bdd-4281-86bb-e63b577e1cb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.