Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(62) | 9–26

Article title

Ramy prawne aspektow sharing economy w Polsce

Content

Title variants

EN
Legal frameworks governing the aspects of the sharing economy in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Basing on general theories on the sharing economy, the authors describe the key concepts of legal framework governing that phenomenon, which arise at the EU level and the national one, in particular regarding such issues as tax and economic law as consumer protection. The phenomenon is not only a matter of theory and law, because the sharing economy is an important part of everyday life, while its economic significance clearly translates into market values. The study does not exhaust legal and tax aspects of the sharing economy, which are extremely complex and multi-faceted.

Year

Issue

Pages

9–26

Physical description

Contributors

 • Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca na WSAiB w Gdynii; a.j.nadolska@gmail.com
 • ORCID: ORCID-0000-0003-4903-8336
 • Magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego na Politechnice Radomskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu „Nowoczesne Usługi w Biznesie” na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu;
 • ORCID: ORCID-0000-0002-2049-9334

References

 • Bagińska E., Majkowska-Szulc S., Granice prawne „uberyzacji”. Glosa do wyroku TS z 20 grudnia 2017 r., C-434/15, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 5.
 • Bauman Z., Konsumowanie życia, Kraków 2009.
 • Bauman Z., Konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. Obirek, Kraków 2006.
 • Belk R., You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, „Journal of Business Research” 2014, vol. 67, Issue 8, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.10.001.
 • Bergh A., Funcke A., Wernberg J., Timbro Sharing Economy Index, opubl. w 2018 r. https://timbro.se/allmant/timbro-sharing-economy-index/.
 • Botsman R., The sharing economy. Dictionary of commonly used terms, blog CollaborativeConsumption.com, http://www.collaborativeconsumption.com/2015/11/12/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/.
 • Cannon S., Summers L.H., How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators, „Harvard Business Review” 2014, 13 October, https://hbr.org/2014/10/how-uber-and-the-sharing-economy-can-win-over-regulators/.
 • Felson M., Spaeth J.L., Community Structure and Collaborative Consumption. A Routine Activity Approach, „The American Behavioral Scientist” 1978, 21.4 (March–April), https://doi.org/10.1177/000276427802100411.
 • Jaros B., Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 5(364).
 • Kimla K., Fiskalizacja sharing economy – dylematy regulacji [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Warszawa 2016.
 • Klemt T., Ekonomiczne przesłanki regulacji sharing economy [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Warszawa 2016.
 • Kociubiński J., Regulating sharing economy – Interplay between private law and public law, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr 1.
 • Komunikat FOR 20/2018: Popularność ekonomii współdzielenia – wnioski z Sharing Economy Index, www.for.org.pl.
 • Lessig L., Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, London 2008, https://doi.org/10.5040/9781849662505.
 • Matel A., Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2015, nr 13.
 • Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, raport Agencji Havas Worldwide, Warszawa 2014.
 • Paavola J., Towards Sustainable Consumption. Economics and Ethical Concerns for tht Environment in Consumer Choices, „Review of Social Economy” 2001, nr 2, vol. 59, https://doi.org/10.1080/00346760122574.
 • Pogutz S., Micale V., Sustainable Consumption and Production. An Effort to reconcile the Determinants of Environmental Impact, „Society and Economy” 2011, nr 1, vol. 33, https://doi.org/10.1556/socec.33.2011.1.5.
 • Poniatowska-Jaksch M., Modele biznesu w sharing economy [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Warszawa 2016.
 • Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska, Warszawa 2017.
 • Prothero A. et al., Sustainable Consumption. Opportunities for Consumer Research and Public Policy, „Journal of Public Policy and Marketing” 2011, nr 1, vol. 30, https://doi.org/10.1509/jppm.30.1.31.
 • PWC, (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce, raport z 2016 r., www.pwc.pl.
 • Rudawska I., Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 254.
 • Schultz-Kleine S., Kleine R.E., Allen Ch., How is a Possession „Me” or „Not Me”? Characterizing Types and Antecedent of Material Possession Attachment, „Journal of Consumer Research” 1995, nr 3, vol. 22, https://doi.org/10.1086/209454.
 • Sobiecki G., Sharing economy – dylematy pojęciowe [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Warszawa 2016.
 • Stephany A., The Business of Sharing, Making it in the New Sharing Economy, Palgrave Macmillan, 2015, https://doi.org/10.1057/9781137376183.
 • Szpringer W., Dwu-(wielo-)stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 1.
 • Walsh B., Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share, „Time” 2011, March 17, http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html.
 • Wyrwińska K., Kilka uwag o fenomenie ekonomii współdzielenia w kontekście idei Open Science i narzędzi Creative Commons, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, z. 2.
 • Xiao J.J., Li H., Sustainable Consumption and Life Satisfaction, „Social Indicators Research” 2011, nr 2, vol. 104, https://doi.org/10.1007/s11205-010-9746-9.
 • Zalega T., Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja – wybrane aspekty, „Konsumpcja i Rozwój” 2015, nr 4.
 • Ziobrowska J., Sharing economy jako nowy trend konsumencki, www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79622.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98f14ffe-20dc-4267-843b-999c60da529f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.