Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(49) | 105-121

Article title

Three-stage enlargement of the Schengen area to include new EU member states under the post-Amsterdam principles

Title variants

PL
Trójetapowość rozszerzenia strefy Schengen o nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej na mocy zasad poamsterdamskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the most important legal consequences of the enlargement of the Schengen area based on the post-Amsterdam principles, which can be described as the three-stage accession to the Schengen area. They are defined in the Schengen Protocol and extended in the accession treaties and in EU secondary law. The research area is the rules on the integration of new member states into the Schengen area and the legal consequences of this process. They are crucial reform of the Schengen area and set a new direction for the development of the „area without borders”. The article presents the main hypothesis and two partial hypotheses. The main hypothesis is that the post-Amsterdam principles have become the most important reform of the Schengen acquis, setting out the legal necessity and the new legal implications of the enlargement of the Schengen area. Two partial hypotheses can be made that the development of the post-Amsterdam principles has accelerated the development of the Schengen area and thus strengthened the principles of EU law as the „area without borders”. The second sub-hypothesis indicates that this area should be considered in two aspects: as a legal area and as a territorial area, which are gradually becoming unified through the implementation of the post-Amsterdam principles. The methodology for legal research has been used to analyse the primary EU law of the Schengen acquis as incorporated into EU law by the Amsterdam Treaty (AT).
PL
Artykuł przedstawia najistotniejsze prawne następstwa rozszerzenia strefy Schengen w oparciu o zasady poamsterdamskie, które można określić jako trójetapową akcesję do strefy Schengen. Zostały one zdefiniowane w Protokole Schengen i rozszerzone w traktatach akcesyjnych oraz prawie pochodnym UE. Obszarem badawczym są reguły dotyczące włączania nowych państw do obszaru Schengen oraz prawne konsekwencje tego procesu. Stanowią one kluczową reformę strefy Schengen i wyznaczają nowy kierunek rozwoju „obszaru bez granic”. W artykule postawiono hipotezę główną i dwie hipotezy cząstkowe. Hipoteza główna zakłada, że zasady poamsterdamskie stały się najważniejszą reformą acquis Schengen wyznaczając prawną konieczność oraz nowe prawne następstwa rozszerzenia strefy Schengen. Konsekwentnie można postawić dwie hipotezy cząstkowe, że opracowanie zasad poamsterdamskich przyspieszyło rozwój strefy Schengen, a tym samym wzmocniło „obszar bez granic”. Druga z hipotez cząstkowych wskazuje, że obszar ten należy rozpatrywać dwuaspektowo jako obszar prawa i obszar terytorialny, które poprzez realizację zasad poamsterdamskich ulegają stopniowemu ujednolicaniu. Przy zastosowaniu metodologii badań prawnych dokonano analizy prawa pierwotnego UE oraz unijnego prawa pochodnego w zakresie dorobku Schengen inkorporowanego do prawa UE na mocy Traktatu amsterdamskiego (TA).

Year

Issue

Pages

105-121

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • the John Paul II Catholic University of Lublinacquis

References

 • ACT concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded OJ L 236, 23.9.2003.
 • ACT concerning the conditions of accession of the Republic of Croatia and the adjustments to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty establishing the European Atomic Energy OJL 112 z 24.04.2012.
 • CZAPLIŃSKI Władysław (2005), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Warszawa.
 • BOGUSZEWSKI Mariusz, JASIŃSKI Filip, NAUMCZUK Krzysztof (2007), Projekt SIS-I-4-ALL : Rozszerzenie strefy Schengen o nowe kraje UE „Wspólnoty Europejskie”, nr 6.
 • COUNCIL DECISION 2007/471/EC of 12 June 2007 on the application of the provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, OJ L 179, 7.07.2007.
 • COUNCIL DECISION 2007/801/EC of 6 December 2007 on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic OJ L 323, 8.12.2007 r.
 • COUNCIL DECISION 2010/365/EU of 29 June 2010 on the application of the provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in the Republic of Bulgaria and Romania, OJ L 166, 1.7.2010.
 • COUNCIL PRESS COMMUNICATION, 2838th Council meeting: Justice and Home Affairs, C 07/275, Brussels, 6-7 December 2007.
 • DUDZIC Adam (2008), Polska w strefie Schengen, Warszawa.
 • GRUSZCZAK Artur (2012), Schengen – kłopotliwy sukces, „Nowa Europa” nr 2.
 • GRUSZCZAK Artur (2018), Inkorporacja acquis Schengen do prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego państw członkowskich, „Przegląd Europejski”.
 • PE: BUŁGARIA I RUMUNIA gotowe do wejścia do strefy Schengen, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20110608IPR20929/pe-bulgaria-i-rumunia-gotowe-do-wejscia-do-strefy-schengen (5.05.2018 r.)
 • JESIEŃ Leszek (1998), Po Amsterdamie, przed poszerzeniem. Panorama polityczna Unii Europejskiej, Warszawa.
 • KOŁAKOWSKA Agata, KRYSTYNIAK Małgorzata, ŻELAZO Adriana (2004), Acquis Schengen w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach przystępujących do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 3.
 • MARTENCZU Bernd (2008), Variable Geometry and the External Relations of the EU: The experience of Justice and Home Affairs, in: Martenczu Bernd, van Thiel Servaas (eds.), Justice, Liberty, Security: New Challenges for EU External Relations, Brussels.
 • PROTOCOL concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union, OJ L 157 z 21.6.2005.
 • ROKICKA Karolina (2000), Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 2.
 • SCHENGEN PROTOCOL (No 2) integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union (1997), Protocols annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, OJ C 321, 29.12.2006.
 • SCOTT James (2016),Bordering, Border Politics and Cross-Border Cooperation in Europe, in: Celata Filippo,Coletti Raffaella (eds.), Neighbourhood Policy and the Construction of the European External Borders, Berlin.
 • SKORZYCKI Michał (2017), Wspólnotowy wymiar polityki migracyjnej Unii Europejskiej w obliczu wyzwań związanych ze zwiększonym napływem imigrantów 2015 r., „Przegląd Europejski” nr 2.
 • SZACHOŃ-PSZENNY Anna (2014 a), Polska jako państwo członkowskie strefy Schengen na tle innych typów uczestnictwa w acquis Schengen, w: Artur Kuś, Anna Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II – 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Lublin.
 • SZACHOŃ-PSZENNY Anna (2014 b), Wymiar prawny i terytorialny strefy Schengen, w: Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Warszawa.
 • SZWARC-KUCZER Monika (2012), Wzmocniona współpraca w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – podzieleni w jedności? w: Mik Cezary (red.), Konferencja: Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, Warszawa.
 • TCHORBADJIYSKA Angelina (2007), Poszerzenie Schengen – doświadczenia z przeszłości w służbie przyszłości, w: A. Kuś, T. Sieniow (red.),Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polskim i Ukrainy, Lublin.
 • TREATY OF AMSTERDAM amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts – OJ C 340 , 10.11.1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98f1d372-a281-48ce-8b5c-68e7f8ad0a73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.