Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 4: Nauki o polityce i historia administracji | 27-42

Article title

The scale and scope of support for the PHARE program of the European Communities for systemic reforms of the Polish economy in the initial period of political changes in Poland (1990-1993)

Authors

Content

Title variants

PL
Skala oraz zakres wsparcia programu PHARE Wspólnot Europejskich dla systemowych reform polskiej gospodarki w początkowym okresie przemian ustrojowych w Polsce (1990-1993)
RU
Масштабы и объем поддержки со стороны программы PHARE Европейских Сообществ для системных реформ польской экономики (1990-1993 гг.)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Free-market reforms of the Polish economy which started at the turn of the 1980s and 1990s, were the foundation for Poland’s political system transformation that began after the fall of communism. The system transformation and systemic reforms of the economy were carried out successfully thanks to the considerable support of democratic Western countries, especially the Member States of the European Communities and the European Union. The author of the study analyses the amount and scope of this assistance in the form of the special support tool of the European Communities which was the PHARE programme, proving that it was of key importance for the success of the Polish economy transformation in its initial phase (1990-1993).
PL
Wolnorynkowe reformy polskiej gospodarki rozpoczęte na przełomie lat 80. i 90. XX wieku były fundamentem dla zapoczątkowanej po upadku komunizmu transformacji ustrojowej Polski. Transformację ustrojową oraz systemowe reformy gospodarki przeprowadzono z powodzeniem dzięki wydatnemu wsparciu demokratycznych państw zachodnich, a zwłaszcza państw członkowskich Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Autor opracowania analizuje wielkość oraz zakres tej pomocy w ramach specjalnego narzędzia wsparcia Wspólnot Europejskich jakim był program PHARE dowodząc, że miał on kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji polskiej gospodarki w jej początkowej fazie (1990-1993).
RU
Свободно-рыночные реформы польской экономики, начатые на рубеже 1980-х и 1990-х годов, стали основой для системной трансформации Польши, начавшейся после падения коммунизма. Системная трансформация и системные реформы экономики были успешно осуществлены благодаря значительной поддержке западных демократических стран, особенно государств-членов Европейского сообщества и Европейского Союза. Автор исследования анализирует масштабы и объем этой помощи в рамках специального инструмента поддержки Европейских сообществ, которым была программа PHARE, доказывая, что она имела ключевое значение для успеха трансформации польской экономики на ее начальном этапе (1990-1993 гг.).

Year

Volume

Pages

27-42

Physical description

Dates

published
2020-12-30

Contributors

author
 • The John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Hoffmann T., Wykorzystanie programów pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001, Toruń: Wyd. A. Marszałek 2007.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku, Warszawa: SGH 1997.
 • Landgrebe A., The Polish privatisation and the support by PHARE, Natolin: College of Europe 1994.
 • Lougheed H., Extending the Hand of Friendship? Aid, Conditionality and the PHARE Programme, Natolin: College of Europe 1998.
 • Mrówka B., Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1), "Studia Europejskie", Nr 1(2001), p. 119-139.
 • Mrówka B, PHARE w pierwszym okresie realizacji i inne programy Komisji Europejskiej, [w:] PHARE w Polsce 1990-2007, pod red. T. Kołodzieja i B. Mrówki, Warszawa UKiE 2007, p. 9.
 • Mrówka B., Żukowska M., Zakończenie działań Phare w Polsce. Wybrane elementy ewaluacji programu wsparcia dla polskiej transformacji i przygotowań przedakcesyjnych, "Studia Europejskie", Nr 2(2008), p. 59-87.
 • Opałło M., Transformacja systemowa gospodarki a polityka regionalna, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LIV(1992), z. 2, p. 69-85.
 • Paciorkiewicz W., Ewolucja zarządzania pomocą UE udzielanej Polsce w ramach programu Phare, Warszawa: CEUW 1998.
 • Pomoc UE dla Polski: od transformacji do akcesji, pod red. T. Kołodzieja, Kraków: Promo 2000.
 • Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002. Wsparcie UE dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym, red. S. Nosowicz, Warszawa: FAPA 2002.
 • Phare-Struder programme: Presentation of selected regions financed from European Union assistance funds, Warsaw: Polish Agency for Regional Development 1999.
 • Realizacja programu Phare-Struder. Efekty i wstępne wnioski, Warszawa: PARP 1997.
 • Rosati D. K., Polska droga do rynku, Warszawa: PWE 1998.
 • Sujkowska Z. W., PHARE: założenia, projekty, rezultaty, Warszawa: ECP/PAN 2005.
 • Wdrażanie przez Polskę zobowiązań przyjętych w Układzie Europejskim, red. nauk. E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa: IKiCHZ 1998.
 • Welfe A., Gospodarka Polski w okresie transformacji, Warszawa: PWE 2000.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98f33428-15b0-4487-a777-124ff1040816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.