Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 57-71

Article title

PRACOWNIK NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY

Authors

Content

Title variants

EN
EMPLOYEE IN THE MODERN LABOR MARKET

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przemiany zachodzące na współczesnym rynku pracy sprawiły, że praca zawodowa stała się wartością, która przez dużą część społeczeństwa będącego w okresie aktywności zawodowej ceniona jest niemal na równi z życiem rodzinnym, bądź innymi wartościami uznanymi w naszej narodowej kulturze. Stanowi ona dla człowieka wartość tym bardziej cenioną, im trudniej można ją pozyskać. To nowe spojrzenie na wartości przypisane pracy zawodowej w warunkach wolnego rynku sytuuje człowieka będącego w roli pracownika w centrum wszelkiej działalności, czyniąc głównie jego odpowiedzialnym za decyzje, zachowania, wybory, a przez to pracy zawodowej nadaje upodmiotowiony charakter. Problematyka przemian rynku pracy będąca w istocie podstawową kwestią przemian samej pracy pracowników funkcjonujących na współczesnym wolnym rynku pracy oraz wynikające z tego tytułu problemy, które przychodzi rozwiązywać zarówno pracodawcom, jak i pracownikom stanowi treść tego opracowania.
EN
The changes that are taking place in today’s labor market made professional work almost as value as a family life or other important values of our national culture for large part of society, which is being active on a labor market. More difficult it is to achieve, more valuable it becomes in a human life. This new look on attributes of professional work on the open market, places human worker at the center of all activities, making its largely responsible for the decisions, behavior, choices, and thus work gives it a subjective character. The issue of changes in the labor market, which is in fact an essential change to employees functioning in today’s open labor market and the consequent problems for that when comes to solve both employers and employees is the contents of this document.

Keywords

Contributors

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

References

 • Bartnik Cz., Praca jako wartość humanistyczna, Lublin 1991.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Boni M. (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 • Bridges D., Enterprise and Lideral Education, „Journal of Philosophy of Education” 1992, vol. 26, no. 1.
 • Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Wiek a zatrudnie-nie w nowych państwach członkowskich, 2006.
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994.
 • Furmanek W., Zarys humanistycznej wartości pracy. Nowe horyzonty pedagogiki pra-cy, Warszawa 2006.
 • Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.
 • Kochanowicz J., Homo oeconomicus, „Res Publica Nowa” 1997, nr 1-2.
 • Kotler P., Marketing, Poznań 2005.
 • Kwiatkowski S. M., Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych [w:] Zawód i praca w świecie urynkowania i konkurencji globalnej, „Studia Pedagogiczne” LXV, red. S. M. Kwiatkowski, Warszawa 2012.
 • Lichtarski J.(red.) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław 1999.
 • Nojszewska E., Podstawy ekonomii, Warszawa 1995.
 • Pilch T., Spór o szkołę. Pomiędzy tradycją a wymogami współczesności, Warszawa 1999.
 • Potulicha E., Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji [w:] Rynek i kultu-ra neoliberalna a edukacja, Kargulowa A., S. M. Kwiatkowski i T. Szkudlarek, Kra-ków 2005.
 • Pszczołowski T., Praca człowieka, Warszawa 1966.
 • Rybak M. Rozwój potencjału pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 1999.
 • Sadowski Z., Wach T., Encyklopedia pracy, Warszawa 2003.
 • Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwa-runkowania, Warszawa 2012.
 • Wenta K., Sens pracy w społeczeństwie wiedzy [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Bydgoszcz 2008.
 • Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995, Poznań 1996.
 • Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98f55925-def0-460e-ac82-b1086cb5afb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.