Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 37 | 37-52

Article title

CYRYLICKIE EWANGELIE Z XVI I XVII WIEKU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Content

Title variants

EN
Cyryllic Gospels from the 16th and 17th centuries from the collections of the Kórnik Library

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Th e article describes two Cyrillic Gospels from the Kórnik Library: BK 11985 and BK 896. It presents the cultural context of their creation, as well as their history, content, illuminations and a short lexical description. Both codices were the result of a cultural and spiritual revival in the Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Both of them were luxury, professionally made goods; their copyists were experienced specialists. BK 896 represents a higher level of artistry. In view of their lexical characteristics, the manuscripts can be classifi ed as the third so-called Mount Athos-Tyrnovo linguistic redaction of the Gospel.

Year

Issue

37

Pages

37-52

Physical description

Contributors

 • Instytut Filologii Polskiej UAM
author
 • Bułgarska Akademia Nauk, Centrum Naukowe im. Cyryla i Metodego

References

 • Alberti Alberto, Tak blisko, tak daleko… Tyrnovskie evangeliâ XIV veka i vizantijskij tekst, [w:] Treti meždunaroden kongres po bylgaristika, 23–26 maj 2013 g., Plenarni dokladi, Sofiâ 2014.
 • Alberti Alberto, Leksikata na Ivan-Aleksandrovoto evangelie i tekstologičeskata tradiciâ na slavânskite evangeliâ, [w:] Četirievangelie na car Ivan Aleksandyr (British Library Add. Ms. 39627), Viena 2017, s. 656–699.
 • Alekseev Anatolij A., Tekstologiâ slavânskoj Biblii, Sankt-Peterburg 1999.
 • Błaszczyk Grzegorz, Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492–1569, Poznań 2002.
 • Błońska Maria, Bułhak Henryk, Na tropach książek cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim w XV–XVIII w. Próba charakterystyki, [w:] Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej, materiały z sesji, Kraków 7–10 XI 1991, red. Wiesław Witkowski, Jerzy Rusek, Aleksander Naumow, Kraków 1993.
 • BO − Briquet Online (v. 1.2 – 2017-01-17), www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php?IDtypes=130&lang=fr [dostęp: 27.08.2020].
 • Cejtlin Ralâ M., Leksika drevnebolgarskih rukopisej X–XI vv., Sofiâ 1986.
 • Čuba Galina, Tekstologičeskaâ klassifikaciâ ukrainskih učitel’nyh evangelij vtoroj poloviny XVI veka, „Slavânovedenie” 2002, nr 2.
 • Čuba Galina, Tekstologìčne doslìdžennâ ukraïns’kih učitel’nih Êvangelìj drugoï polovini XVI – počatku XVII st.: peremišl’s’kij tip, „Visnyk Lvivs’koho Universitetu. Seriâ Knigoznavstvo, bìblìotekoznavstvo ta ìnformacìjnì tehnologìï” 2007, vip. 2.
 • Dobrev Ivan, Evangelie, [w:] Kirilo-Metodievska enciklopediâ, t. 1, Sofiâ 1985.
 • Dobrev Ivan, Tekstyt na Dobromirovo evangelie i vtorata redakciâ na starobylgarskite bogoslužebni knigi, [w:] tenże, Izbrani trudove po medievistika. Ûbileen sbornik po slučaj 80-godišninata na čl.-kor. prof. d.n.f. Ivan Dobrev, Sofiâ 1985.
 • Franciszek Skoryna z Połocka. Życie i pisma, wybór tekstów, przekł. i opr. Mariola Walczak-Mikołajczakowa i Aleksander Naumow, Gniezno 2007.
 • Inwentarz Biblioteki Kórnickiej, Kórnik 1983, z. II i cz. IV.
 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej, Kórnik 1930 (maszynopis).
 • Ìsaêvič Âroslav D., Peršodrukar Ìvan Fedorov ì viniknennâ drukarstva na Ukraїni, vid. 2., pererab. i dop, L’vìv 1983.
 • Janów Jan, Źródła Ewangelii Peresopnickiej. „Slavia”, V, Praga 1926–27.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2003, s. 39–44.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Zapiski w księgach drukowanych cyrylicą w oficynach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, „Acta Baltico‑Slavica” 2013, nr 37.
 • Jurewicz Oktawiusz, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984.
 • Karabowicz Tadeusz, Tożsamość Cerkwi ukraińskiej, Lublin 2004.
 • Kuczyńska Marzanna, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczpospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna: (Cyryl Stawrowiecki, „Ewangelia pouczająca”, Rachmanów 1619, Joannicjusz Galatowski, „Klucz rozumienia”, Kijów 1659), Szczecin 2004.
 • Leszka Mirosław, Teofilakt, arcybiskup Ochrydu – bizantyński pasterz bułgarskiej „trzody”, „Balcanica Posnaniensia: Acta et Studia” 2009, t. 15, s. 87–98.
 • Musakova Elisaveta, Pismo i pisači v rykopisite do kraâ na XVII vek, Sofiâ 2015.
 • Naumow Aleksander, Biblia w kulturze Rusi polsko-litewskiej w XVI wieku, „Slavia Meridionalis” 2016, nr 16, s. 32.
 • Naumow Aleksander, Sanok w I poł. XVI wieku: w centrum życia duchowego, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 1995, nr 4(118).
 • Nemirovskij Evgenij L., Francisk Skorina: žizn’ i deâtel’nost’ belorusskogo prosvetitelâ, Mìnsk 1990.
 • Nosilia Viviana, Oświata ruska na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, t. XI, red. Marzanna Kuczyńska (Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości), Warszawa 2017, s. 141–173.
 • Ostapczuk Jerzy, Cerkiewno-słowiańskie rękopisy Ewangelii w Polsce, [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa podarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, red. Katarzyna Wojciechowska, Wsiewołod Konach, Warszawa 2013.
 • Ostapczuk Jerzy, Ewangelie czytane na wszelką potrzebę, różnorodne w cyrylickich starych drukach tetraewangelii, [w:] Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 11), red. Marzanna Kuczyńska i Jan Stradomski, Kraków 2015.
 • Ostapczuk Jerzy, Przedmowy do Ewangelii bł. Teofilakta Bułgarskiego w cyrylickich tetraewangeliach lwowskich, „Rocznik Teologiczny” 2018, t. 60, z. 2.
 • Ostapczuk Jerzy, Stan zachowania cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych Ewangelii, „Rocznik Teologiczny” 2010, t. 52, nr 1-2.
 • Pietkiewicz Krzysztof, Paleografia ruska, Warszawa 2015.
 • Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, wyd. 2 zmien., opr. Aleksander Naumow, Andrzej Kaszlej, przy współpracy Ewy Naumow, Jana Stradomskiego, Kraków 2004.
 • Rogow Aleksander, Cyrylickie rękopisy w Polsce, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIV, Warszawa – Poznań 1969.
 • Ščepkin Vâčeslav N., Teratologičeskij ornament, [w:] Ol’ga Podobedova, Nikolaj Rozov, Boris Florâ, Drevnerusskoje iskusstvo: Rukopisnaâ kniga, sb. 2, Moskva 1974.
 • Slavova Tatâna, Preslavska redakciâ na Kirilo-Metodieviâ starobylgarski evangelski tekst, [w:] Kirilo-Metodievski studii, kn. 6, Sofiâ 1989.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III: Haag – Kępy, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1882.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X: Rukszenice – Sochaczew, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1889.
 • Stradomski Ân, Komentarite kym biblejskite četiva ot Teofilakt Ohridski v rykopisnite sbirki v Polša, „Slavia Meridionalis” 2016, nr 16, s. 126–137.
 • Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów, red. Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew (Biblioteka Duchowości Europejskiej, 4), Kraków 2010.
 • Vostočnoslavânskie i ûžnoslavânskie rukopisnye knigi v sobraniâh Pol’skoj Narodnoj Respubliki, č. 2: Rukopisi sobranij Lûblina, Peremyšlâ, Sanoka, Poznani, Kurnika i Vroclava. Priloženie. Sost. Â. N. Ŝapov, AN SSSR. In-t istorii SSSR. Moskva 1976.
 • Wierucka Ewa, Iwan Fiodorow i jego czarna sztuka. Próba syntezy. „Folia Bibliologica” 2008, t. L.
 • Wierucka Ewa, Rosyjska książka rękopiśmienna. Zarys problematyki, „Folia Bibliologica” 2006-2007, t. XLVIII/XLIX.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98fbaa7e-5adc-4a19-9f5f-df3f717a72b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.