Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 1 | 67-80

Article title

Regionalne defl atory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie

Title variants

EN
Regional PPP Defl ators for Poland and Their Use
RU
Региональные дефляторы ППС в Польше и их использование.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodologii obliczania regionalnych defl atorów parytetu sily nabywczej (PPP) oraz omówienie zastosowań tego typu defl atorów w analizach regionalnego zróżnicowania dochodu czy płac. Regionalne zróżnicowanie dochodów to jeden z kluczowych aspektów w dyskusji na temat aktywnej polityki regionalnej – zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach wspólnych polityk Unii Europejskiej. W przypadku Polski to właśnie europejska polityka spójności, mająca na celu redukcję zróżnicowania w poziomie rozwoju różnych regionów, jest źródłem największej pomocy napływającej do naszego kraju. Kluczowym kryterium kwalifi kującym poszczególne kraje i regiony do otrzymywania wsparcia fi nansowego z funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE jest poziom PKB per capita. Jednocześnie regionalny PKB per capita jest głównym wskaźnikiem branym pod uwagę w programowaniu wsparcia dla poszczególnych regionów. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy wskaźnik ten jest wyrażany prawidłowo i jaki potencjalny wpływ na wyniki analiz prowadzonych przy jego wykorzystaniu mogłoby mieć uwzględnienie regionalnych defl atorów PPP. Artykuł przedstawia wyniki takich obliczeń dla Polski i omawia najważniejsze wnioski.
EN
The aim of the paper is to present the methodology to calculate regional PPP defl ators and their use in the analysis of the regional differentiation of income or wage levels. The regional income dispersion is one of the key aspects in the discussion about an active regional policy, both on the country level and in the framework of the common regional policy of the EU. In the case of Poland, the European cohesion policy aimed at reducing the differences in the development level of the individual regions is the main source of the aid infl ow into our country. The per capita GDP level is the main criterion used in qualifying individual countries and regions for the fi nancial support provided in the framework of structural funds and the cohesion fund offered by the EU. The average per capita GDP is the main indicator considered when elaborating the programs of fi nancial support for individual regions. It is therefore proper to ask whether this crucial indicator is properly measured, and what could be the effect of the use of regional GDP defl ators in its calculation on the results of the analysis. The paper presents the results of such calculation for Poland and discusses the main results.
RU
Целью статьи является представление методологии расчёта региональных дефляторов паритета покупательной способности (ППС) и обсуждение применения такого типа дефляторов в анализах региональной дифференциации дохода или зарплаты. Региональная дифференциация доходов является одним из ключевых аспектов в дискуссии на тему активной региональной политики – как на отечественном уровне, так и в рамках совместных политик Европейского союза. В случае Польши именно европейская политика конвергенции, призванная сократить различия в уровне развития разных регионов, является источником самой большой помощи, поступающей в нашу страну. Ключевым критерием, по которому отдельные страны и регионы получают финансовую поддержку из структурных фондов и фонда конвергенции ЕС, является уровень ВВП на душу населения. Одновременно региональный ВВП на душу населения является главным показателем, учитываемым в подготовке программы поддержки для отдельных регионов. Стоит в таком случае задуматься над правильностью расчета этого показателя и над тем, какое потенциальное влияние на результаты анализа, проводимого с его использованием, мог бы иметь учёт региональных дефляторов ППС. В статье представлены результаты таких расчётов для Польши и обсуждены важнейшие выводы.

Journal

Year

Issue

1

Pages

67-80

Physical description

Contributors

 • Dr Bartłomiej Rokicki – Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

References

 • Arbia G., Piras G., Convergence in per capita GDP Across European Regions Using Panel Data Models Extended to Spatial Autocorrelation Effects, Instituto di Studi e Analisi Economica, Working Paper 51, 2005.
 • Arbia G., Basile R., Piras G., Using Spatial Panel Data in Modelling Regional Growth and Convergence, Instituto di Studi e Analisi Economica, Working Paper 55, 2005.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence Across States and Regions, „Brookings Papers on Economic Activity” 1991, nr 1.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Convergence, „Journal of Political Economy” 1992, nr 100(2).
 • Čadil J., Mazouch P., Musil M., Kramulová J., The Issue of Regional PPS Indicators – Case Study of the Czech Republic, w: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places, red. A. Beauclair, E. Mitchell, Seaford: Regional Studies Association, Seaford 2012.
 • Cappelen A., Castelacci F., Fagerberg J., Verspagen B., The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European Union, „Journal of Common Market Studies” 2003, nr 41(4).
 • Cuadrado Roura J., Convergencia regional en España. Hechos tendencias y perspectives, Fundación Argentaria, Madrid 1998.
 • European Communities/OECD, EUROSTAT-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities, Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Herbst M., Wójcik P., Growth and Divergence of the Polish Subregions Over 1995–2006: A Search for Determinants and Spatial Patterns, MPRA Paper No. 34731, 2011.
 • Landesmann M., Römisch R., Economic Growth, Regional Disparities and Employment in the EU27, The Vienna Institute for International Economic Studies, Research Report 333, 2006.
 • Paas T., Schlitte F., Regional Income Inequality and Convergence Processes in the EU-25, Hamburg Institute of International Economics, Research Paper 1–11, 2007.
 • Petrakos G., Artelaris P., European Regional Convergence Revisited: A Weighted Least Squares Approach, „Growth and Change” 2009, nr 40(2).
 • Sala-i-Martin X., Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, „European Economic Review” 1996, nr 40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98fdcacf-c20b-4385-b8a8-f6688a53a402
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.