Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 1 | 56-69

Article title

Styl życia zdrowotnego a radzenie sobie z problemami studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny

Content

Title variants

EN
Healthy Lifestyle and Dealing with Problems Experienced by Teacher-trainees with Various Levels of Self-assessment

Conference

Edukacja-technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przebadano 197 studentów kierunków nauczycielskich, w tym 175 kobiet (88,83%) i 22 mężczyzn (11,17%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 19 do 42 lat ze średnią na poziomie 24,93 roku. Byli to studenci pedagogiki, filologii angielskiej i germańskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z dwóch uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Badanie przeprowadzono za pomocą Kwestionariusza Diagnostycznego „Mój Styl Życia” (LSQ – Cavendish), Kwestionariusza COPE (COPE – Carver, Scheier, Weintraub) i Skali Samooceny (SES – Rosenberg). Uzyskano specyficzną strukturę związków wybranych zmiennych: zależnej stylu życia zdrowotnego, niezależnej radzenia sobie z problemami i moderującej samooceny. Uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Zastosowana regresja wieloraka umożliwiła przyjęcie w miarę precyzyjnych charakterystyk otrzymanych związków pretendujących do miana autonomicznych wniosków.
EN
The research was conducted among 197 teacher trainees, including 175 women and 22 men. Students’ ages ranged between 19 and 42, with the average of 24.93. The respondent were the students of pedagogy, English studies, German studies, pre-school and early-school pedagogy from two higher education institutions, namely: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and Higher School of Economy and Innovation in Lublin. The research was conducted with the help of the diagnostic questionnaire “My Lifestyle” (LSQ – Cavendish), COPE questionnaire (COPE – Carver, Scheier, Weintraub) and self-assessment scale (SES – Rosenberg). A particular structure of relationships between various variables (such as healthy lifestyle dependent variable, independent variable of dealing with problems, and moderating self-assessment) was shown. Those which are essential as emerging from empirical results were highlighted. Relationship characteristics can be considered as autonomous conclusions.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

56-69

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska
 • Lekarz medycyny, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Polska

References

 • Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Drabik, J., Wróblewska, A. (1999). Styl życia rodziców u progu szkoły podstawowej. W: J.B. Karski (red.) Promocja zdrowia (s. 70–81). Warszawa: Wyd. IGNIS.
 • Duda-Zalewska, A., (2012). Zachowania zdrowotne nauczycieli a staż pracy w zawodzie. Hygeia Public Health, 47(2), 183–187.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa: PTP.
 • Heszen-Niejodek, I. (2008). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 465-492). Gdańsk: GWP.
 • Garbaciak, W., Olex-Mierzejewska, D. (2003). Próba polskiej adaptacji kwestionariusza „Life style questionnaire”. AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska, LVIII, XIII, 70, Sectio D, 387–389.
 • Gaweł, A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków: Wyd. UJ.
 • Kirenko, J. (2002). Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki: Wyd. WSUPiZ.
 • Kirenko, J. (2016). Styl życia nauczycieli i jego socjodemograficzne uwarunkowania. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXV, 3, 121–136.
 • Kirenko, J., Zubrzycka-Maciąg, T. (2011). Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Kirenko, J., Zubrzycka-Maciąg, T. (2017). Zachowania zdrowotne nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing Company.
 • Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Ratajczak, Z. (2000). Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (s. 133-149). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Sheridan, C.L., Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Taranowicz, I., Majchrowska, A., Kawczyńska-Butrym, Z. (2000). Elementy socjologii dla pielęgniarek. Lublin: Wyd. Czelej.
 • Terelak, J. (1995). Stres psychologiczny. Bydgoszcz: Branta.
 • Tylka, J. (2008). Zdrowie menedżera. Styl życia a zdrowie i choroba. Warszawa: Difin.
 • Woitas-Ślubowska, D. (1997). Kierunki przemian stylu życia uczniów w dwudziestoleciu (1973– 1992) na tle zmian pozytywnych i negatywnych mierników zdrowia. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 10–11, 82–98.
 • Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Woynarowska-Sołdan, M., Więziak-Białowolska, D. (2012). Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie nauczycieli. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 739–745.
 • Wrześniewski, K. (1996). Stres a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (s. 44-64). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Zsynarska, M., Bernard, D. (2007). Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim – część I. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88(2), 182–188.
 • Zubrzycka-Maciąg, T. (2013). Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg, T., Kirenko, J. (2015). Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin: Wyd. UMCS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98fe3c2d-b791-450b-8d88-439124e53cfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.