Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 (54) | 88-99

Article title

The basics of requirements analysis in the methodology of ECM systems implementation

Content

Title variants

PL
Podstawy analizy wymagań w metodyce implementacji systemów ECM

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the basics of requirements analysis with respect to the general concept and methodology of implementing content management systems in organisations. The essential aim of the article is to present selected aspects of the concept of requirements analysis applied in the case of Enterprise Content Management (ECM) class systems. The literature on applications of IT systems still lacks a systemic approach to the implementation of ECM class systems, and above all, a presentation of the vital role of requirements analysis at the pre-implementation stage. Therefore, this article is an attempt to fill this gap. The first part of the article will present the most important concepts related to the area described. The main content of the article is the second part, which contains a description of the proposed approach to requirements analysis, supported by relevant examples.
PL
W artykule zaprezentowano podstawy analizy wymagań w odniesieniu do ogólnej koncepcji i metodyki wdrażania systemów zarządzania treścią w organizacji. Podstawowym celem artykułu było zaprezentowanie wybranych aspektów koncepcji analizy wymagań stosowanej w przypadku systemu klasy Enterprise Content Management (ECM). W literaturze na temat zastosowań systemów IT wciąż brakuje systemowego podejścia do kwestii implementacji systemów klasy ECM, a przede wszystkim przedstawienia bardzo ważnej roli analizy wymagań na etapie przedwdrożeniowym. W związku z tym niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostaną najważniejsze pojęcia z opisywanego obszaru. Zasadniczą treść artykułu stanowi część druga, w której zawarty jest opis proponowanego podejścia do analizy wymagań poparty odpowiednimi przykładami.

References

 • AIIM: What is Enterprise Content Management (ECM)?, 2014, http://www.aiim.org/what-is-ecm-enterprise-content-management (access 18.11.2019).
 • Alalwan J.A., Weistroffer H.R, 2012., Enterprise content management research: a comprehensive review, Journal of Enterprise Information Management, vol. 25, iss: 5, Bingley.
 • Boehn M., 2014, Der Wegzumrichtigen ECM-System. DMS/ECM-Loesungs-Guide, Isi MedienGmgH, München.
 • BPC GUIDE, 2016, https://www.bpc-group.pl/guide/BPC_Guide_numer_1.pdf (access 18.11.2019).
 • Dudycz H., Dyczkowski M., 2006, Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 55-56.
 • Gałęzowski G., 2019, Enterprise content management in Poland, Wschodni Rocznik Humanistyczny, vol. XVI, no. 2, ToNiK “Libra”, Lublin.
 • Kampffmeyer U., 2006, ECM Enterprise Content Management, PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH, Hamburg.
 • Kleu T., Micheletti G., Roufka M., 2013, Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie: Od chaosu do produktywności, White paper IDC.
 • Marciniak M., 2010, Zintegrować wszystko ze wszystkimi, http://www.computerworld.pl/artykuly/363121_2/Zintegrowac.wszystko.ze.wszystkim.html (access 18.11.2019).
 • Misiak Z., 2010, Systemy elektronicznego obiegu dokumentów WFM, [in:] S. Wrycza S. (ed), Informatyka ekonomiczna. Academic Manual, PWE, Warszawa, pp. 440-441.
 • Szczepaniak P., 2012, ECM – zarządzanie treścią z wyższej półki, http://www.computerworld.pl/news/379205/ECM.zarzadzanie.trescia.z.wyzszej.polki.html (access 15.11.2018).
 • Trąbka J., 2015, Znaczenie systemów klasy Enterprise Content Management (ECM) dla przedsiębiorstw oraz ich perspektywy technologiczne i rynkowe, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no. 44 (4/2015), part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Zacherl M., 2015, So funktioniert Microsoft Sharepoint als Drehscheibe fuer SAP-Daten, Computerwoche, Ausgabe 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98ff37a7-5d4c-419d-84fb-97d8f9c83248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.