Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 2 | 417-429

Article title

Opłacalność obniżania stawek amortyzacji w przedsiębiorstwie

Content

Title variants

EN
Advantages of depreciation rate reduction in enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odpisy amortyzacyjne stanowią istotny element polityki kosztowej przedsiębiorstwa. Amortyzacja podatkowa jest narzędziem optymalizacji podatkowej, ponieważ umożliwia kształtowanie kosztów na pożądanym przez podatnika poziomie. Metody amortyzacji, a także możliwości podwyższania i obniżania stawek powinny stanowić instrument zarządzania podatkami. Mając do wyboru cztery metody, podatnik powinien wybrać tę, która gwarantuje mu ponoszenie najniższych kosztów podatkowych. Wykazując relatywnie wysokie dochody, podatnik powinien dążyć do ich zminimalizowania przez przyśpieszenie amortyzacji, np. wybierając jednorazowy odpis albo metodę degresywną. Przedsiębiorstwa nierentowne, posiadające nierozliczone straty, powinny wykorzystywać instrumenty spowalniające odpisy amortyzacje (amortyzację liniową, obniżenie stawek amortyzacyjnych) po to, aby mieć wystarczający dochód pokrywający nierozliczoną stratę. Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest analiza funkcji kosztowej amortyzacji, w wyniku której autorka podejmie próbę wykazania, że obniżanie stawek amortyzacji wpływa na minimalizację obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

417-429

Physical description

Contributors

 • Dr nauk ekonomicznych, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa

References

 • 1. Jamroży M., Kudert S. (2013), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 2. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 • 3. Mazur Ł. (red.) (2012), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 4. Pacyna M. (2007), Amortyzacja Podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 • 5. Szyszko L., Szczepański J. (red.) (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
 • 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (Dz. U. nr 219 poz. 1836 ze zm.).
 • 7. Interpretacja indywidualna z 11 lipca 2008 r., ILPB3/423-226/08-2/EK.
 • 8. Interpretacja indywidualna z 23 lutego 2009 r., IPPB5/423-234/08-2/MŚ.
 • 9. Interpretacja indywidualna z 10 sierpnia 2010 r., IBPBI/1/415-537/10/AP.
 • 10. Interpretacja indywidualna z 4 listopada 2010 r., IPPB1/415-680/10-4/ES.
 • 11. Interpretacja indywidualna z 9 sierpnia 2011 r., ITPB3/423-224a/11/PST.
 • 12. Interpretacja indywidualna z 2 listopada 2011 r., IBPBI/1/423-37/11/ZK.
 • 13. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 201, poz. 1541 ze zm.).
 • 14. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.).
 • 15. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 201, poz. 1541 ze zm.).
 • 16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 102, poz. 585).
 • 17. Wojtasik P. (2007), Amortyzacja podatkowa środków trwałych, ODDK, Gdańsk.
 • 18. Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2001 r., III SA 856/00.
 • 19. Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2003 r., I SA/Łd 235/03.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-990c0479-500d-4a52-9a4d-970de242b1d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.