Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(48) | 143-157

Article title

E-voting w wyborach parlamentarnych w Belgii

Title variants

EN
E-voting in the parliamentary elections in Belgium

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Belgia od 1993 roku jest państwem federalnym, podzielonym na wspólnoty, regiony i regiony językowe. Różnice kulturowe, religijne, etniczne i językowe mieszkańców Belgii doprowadziły do przyjęcia federalnej struktury państwa. Parlament federalny składa się z dwóch izb. Skład Senatu stanowi odzwierciedlenie zróżnicowania Belgii. Odrębności etnicznie i językowe Belgów uwzględnione są również w systemie wyborczym do parlamentu federalnego Belgii. Warta podkreślenia jest pionierska postawa Belgii w odniesieniu do wprowadzenia przymusu wyborczego na terenie całego kraju w 1893 roku oraz głosowania elektronicznego na początku lat 90. XX wieku.
EN
Belgium has been a federal state since 1993, divided into linguistic communities, regions and language regions. The cultural, religious, ethnic and linguistic differences of the inhabitants of Belgium led to the adoption of the federal structure of the state. The federal parliament consists of two chambers. The composition of the Senate reflects the diversity of Belgium. The ethnic and linguistic distinctiveness of the Belgians are also included in the electoral system of the federal parliament of Belgium. Worthy of note is the pioneering attitude of Belgium with regard to the introduction of mandatory voting throughout the country in 1893 and electronic voting in the early 1990s.

Year

Issue

Pages

143-157

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • ABU-SHANAB Emad, KNIGHT Michael, REFAI Heba (2010), E-Voting Systems: A Tool for E-Democracy, „Management Research and Practice”, vol. 2(3).
 • ALSAMMAK Abdelwahab, ABDELRAHMAN Alaa, ELSHISHTAWY Tarek, ELEWA AbouBakr (2015), Challenges of Electronic Voting - A Survey, „Advances in Computer Science: an International Journal”, vol. 4(5) No.18.
 • BAUDEWYNS Pierre, VAN INGELGOLM Virginie (2005), Electoral Participation in Belgium: comparison between Flanders and Wallonia (1991–2003), https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/06a805f6-c19f-47ba-a547-de53f19f304f.pdf (18.09.2018).
 • BRIGGS Jacqui, CHELLIS Karen (2010), For or Against: Compulsory Voting in Britain and Belgium, „Social and Public Policy Review” 2010, 4(1).
 • DANDOY Régis (2014), The Impact of e-Voting on Turnout: Insights from the Belgian Case, w: Conference: 2014 International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG) At: Quito, Ecuador Volume: Proceedings of the 2014 International Conference on Democracy & eGovernment (ICEDEG).
 • DE COCK Danny, PRENEEL Bart (2007), Electronic Voting in Belgium: Past and Future, w: Ammar Alkassar, Melanie Volkamer (red.) E-Voting and Identity. Vote-ID 2007. Lecture Notes in Computer Science, vol 4896, Berlin, Heidelberg.
 • DELWIT Pascal, PILET Jean-Benoit, KULAHCI Erol (2007), Electronic Votum in Belgium, w: Ari-Veikko Anttiroiko, Matti Mälkiä (red.), Encyclopedia of Digital Governement, Vol. II , IDEA Group Reference.
 • DOMAGAŁA Małgorzata (2001), Europejskie oblicza federalizmu – reforma ustrojowa Belgii, w: Piotr Dobrowolski, Mieczysław Stolarczyk (red.), Proces integracji Polski z Unią Europejską, Katowice.
 • ELECTRONIC VOTING IN BELGIUM (WWW) http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/other/unpan024599.pdf (8.06.2018).
 • ELECTRONIC VOTING to be introduced in all Brussels, The Brussels Time 14.06.2016.
 • ENGELEN Bart (2007), Why Compulsory Voting Can Enhance Democracy, „Acta Politica”, vol. 42(1).
 • ESSERS Loeak (2014), Software bug disrupts e-vote count in Belgian election, https://www.pcworld.com/article/2159260/software-bug-disrupts-evote-count-in-belgian-election.html (2.03.2018).
 • GŁOWACKI Andrzej (1995), System polityczny Belgii, Szczecin.
 • GŁOWACKI Andrzej (1997), System konstytucyjny Belgii, Warszawa.
 • GOOSSENS Jurgen, CANNOOT Pieter (2015), Belgian Federalism after the Sixth State Reform, „Perspectives on Federalism”, vol. 7(2), http://www.on-federalism.eu/attachments/213_download.pdf (14.02.2018).
 • HAJJAR Mohhamad, DAYA Bassam, ISMAIL Annis, HAJJAR Haissam (2006), An E-Voting System for Lebanese Elections, „Journal of Theoretical and Applied Information Technology” vol. 2(1).
 • HOOGHE Marc, DESCHOUVER Kris (2011), Veto Players and Electoral Reform in Belgium, „West European Politics”, vol. 34(3).
 • JACKIEWICZ Andrzej (2010), Zasada federalizmu a funkcja ustawodawcza izb drugich parlamentu w federacjach europejskich, w: Stanisław Bożyk, Adam Jamróz (red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, Białystok.
 • JANKOWSKA Renata (2011), Głosowanie obowiązkowe a demokracja. Przykład Królestwa Belgii, w: Sylwester Wróbel (red.), Dylematy współczesnej demokracji, Toruń.
 • KEANY Emily, ROGERS Ben (2006), A Citizen’s Duty: Voter Inequality and the Case for Compulsory Turnout, https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/05/a_citizens_duty_1504.pdf (8.03.2018).
 • KLEPKA Rafał (2013), Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii, Warszawa.
 • KLEPKA Rafał (2014), Rządy mniejszościowe w Belgii: trudności istnienia stabilnego rządu w państwie Flamandów i Walonów, w: Robert Radek (red.), Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, Sosnowiec.
 • KONSTYTUCJA Belgii (1994), Tekst jednolity z 14 lutego 1994 roku, tłumaczenie i wstęp W. Skrzydło. Warszawa.
 • KONSTYTUCJA Królestwa Belgii (2010), tłumaczenie i wstęp W. Skrzydło, Warszawa.
 • KUMAR Sanjay, WALIA Ekta (2011), Analysis of Electronic Voting System in Various Countries, „International Journal on Computer Science and Engineering”, vol. 2, no. 5.
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2015a), Language Border and Linguistic Legislation in Belgium, „Michigan State International Law Review Forum Conveniens”, vol. 3, http://msuilr.org/?forum-conveniens=language-border-and-linguistic-legislation-in-belgium (12.02.2018).
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2015b), Mandatory Voting as a Remedy to Increase Electoral Turnout: An Appropriate Solution to be Applied in the European Parliament Elections?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2016), A Compulsory Voting in Belgium. A Few Remarks on Mandatory Voting, „Białostockie Studia Prawnicze”, nr 20A.
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2017), Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 • LOI du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, http://www.elections.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2009/fr/lois/11avril1994_loi_vote_automatise__version_010207_.pdf (28.02.2018).
 • LOI du 19 juillet 1991, Loi relative aux [registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour] et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991071931&table_name=loi (20.02.2018).
 • ŁAPTOS Józef (1995), Historia Belgii, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 • MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA Anna (2006), Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Belgii, w: S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Zakamycze.
 • PHILIPS Vronique, VERMEERSCH Peter (1998), Belgia: geneza i organizacja państwa federalnego, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • PILET Jean-Benoit (2015), Electoral System Change in Europe since 1945: Belgium, http://www.electoralsys-temchanges.eu/Files/media/MEDIA_121/FILE/Belgium_summary.pdf (10.02.2018).
 • RIERA Andreu, BROWN Paul (2003), Bringing Confidence to Electronic Voting, „Electronic Journal of e-Government”, vol. 1(1).
 • ROMAINVILLE Céline (2015), Dynamics of Belgium Plurinational Federalism: A Small State Under Pressure, „Boston College International and Comparative Law Review”, vol. 38(2).
 • STENGERT Jean (2004), Histoire de la législation électorale en Belgique, „Revue belge de philologie et d’histoire”, vol. 82(1-2), http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2004_num_82_1_4826 (8.03.2018).
 • STEPAN Alfred (2001), Arguing Comparative Politics, Oxford.
 • THE ELECTORAL CODE of 18th April 1894, “Interieur” 1894.04.15, nr 1894041255, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&c-n=1894041230&table_name=loi (5.03.2018).
 • USTAWA z 2 sierpnia 1963 r. o stosowaniu języków w sprawach urzędowych [Loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative], http://taalwetgeving.tarsus.be/files/TN%20loi%202%208%201963%20emploi%20des%20langues%20080509.pdf (8.03.2018).
 • VAN AELST Peter, LEFEVERE Jonas (2012), Has Europe got anything to do with the European elections? A study on split-ticket voting in the Belgian regional and European elections of 2009, „European Union Politics”, vol. 13(3).
 • VEGAS GONZÁLEZ Carlos (2012), The New Belgian E-voting System, http://cs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings205/199.pdf (3/03.2018).
 • ZISSIS Dmitrios, LEKKAS Dmitrios (2014), The Inherent Difficulties and Complexities of Voting Electronically: An Overview, w: Zissis Dmitrios, Lekkas Dmitrios (red.), Design, Development and Use of Secure Electronic Voting Systems, Hershey.
 • WAUTERS Bram, VERLET Dries, ACKAERT Johan (2011), Giving More Weight to Preferential Votes: Welcome or Superfluous Reform? The Case of the Local Elections in Flanders (Belgium), „Local Government Studies”, vol. 38(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-990f874a-f871-4065-8a9a-1bb90ac2f6f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.