Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 (353) | 116-130

Article title

Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych

Content

Title variants

EN
Consumers’ Opinions on Innovative Pastry in the Light of Qualitative Research
RU
Мнения потребителей об инновационных хлебобулочных изделий в свете качественных исследований

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badania było określenie sposobu postrzegania pieczywa i kryteriów jego wyboru, jak również poznanie opinii na temat pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik oraz wskazanie, na ile i czy w ogóle konsumenci byliby w stanie zaakceptować pieczywo jasne z podwyższoną ilością błonnika. Badanie zrealizowano w 2013 roku metodą zogniskowanych wywiadów grupowych. Analiza materiału zgromadzonego w trakcie badań wskazuje, że wśród głównych czynników wyboru pieczywa dużą rolę odgrywają jego walory sensoryczne oraz aspekty związane z wygodą zakupu. Respondenci wyrażali pozytywne opinie na temat pieczywa, a w zakresie możliwości wprowadzania zmian, tj. dodatku błonnika do pieczywa jasnego, w szczególny sposób podkreślano konieczność zachowania jego naturalnego charakteru oraz odpowiedni i rzetelny sposób informowania konsumenta o wprowadzonych w produkcie zmianach. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the research was to define the way pastry is perceived and the criteria of selection thereof as well as to learn opinions on white pastry enriched with fibre and to indicate how much and whether at all consumers would be able to accept white pastry with an increased contents of fibre. The research was carried out in 2013 by the focus group interview method. An analysis of the material collected in the course of research shows that among the main factors of selection of pastry a great role is played by its sensory values as well as the aspects connected with purchase convenience. The respondents gave their positive opinions on pastry, and as regards the possibilities to introduce changes, i.e. addition of fibre to white pastry, there was particularly emphasised the necessity to retain its natural character and an adequate and fair manner of informing the consumer of the changes introduced in the product. The article is of the research nature.
RU
Цель исследования – определить способ восприятия хлебобулочных изделий и критериев их выбора, узнать мнения о белых хлебобулочных изделиях, обогащенных пищевыми волокнами, а также указать, сумели бы потребители вообще, а если да, то насколько, одобрить белые хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон. Исследование провели в 2013 г. по методу фокус-групп. Анализ материала, накопленного по ходу исследований, указывает, что в числе основных факторов выбора хлеба большую роль играют его сенсорные качества, а также аспекты, связанные с удобством покупки. Респонденты высказывались положительно о хлебобулочных изделиях, а также в отноше- нии возможности ввода изменений, т.е. добавления в белый хлеб пищевых волокон; особенно подчеркивали необходимость сохранить его естественный характер, а также соответствующий и добросовестный способ информирования потребителя о введенных в продукт изменениях. Статья имеет исследова- тельский характер.

Year

Issue

Pages

116-130

Physical description

Dates

published
2014-11-2014-12

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Aschemann-Witzel J., Grunert K.G, van Trijp H.C.M., Bialkova S., Raats M.M., Hodgkins C., Wasowicz-Kirylo G., Koenigstorfer J. (2013), Effects of nutrition label format and product assortment on the healthfulness of food choice, “Appetite”, No. 71.
 • Baixauli R., Salvador A., Hough G., Fiszman S.M. (2008), How information about fibre (traditional and resistant starch) influences consumer acceptance of muffins, “Food Quality and Preference”, No. 19.
 • Brunsø K., Fjord T.A., Grunert K.G. (2002), Consumers’ food choice and quality perception, Working paper, nr 77, https://pure.au.dk/portal/files/32302886/wp77.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 • Carrillo E, Varela P., Fiszman S. (2012), Effects of food package information and sensory characteristics on the perception of healthiness and the acceptability of enriched biscuits, “Food Research International”, No. 48.
 • Ceglińska A. (2004), Stosowane technologie wypieku pieczywa a jakość mąki, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, nr 9.
 • Gellynck X., Kühne B., Van Bockstaele F., Van de Walle D., Dewettinck K. (2008), Consumer Perception of Bread Quality, Belgium; 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43544/2/090.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 • Gellynck X., Kühne B., Van Bockstaele F., Van de Walle D., Dewettinck K. (2009), Consumer perception of bread quality, “Appetite”, No. 53.
 • Ginon E., Loheac Y., Martin C, Combris P., Issanchou S. (2009), Effect of fibre information on consumer willingnesss to pay for French baguettes, “Food Quality and Preference”, No. 20.
 • Goryńska-Goldmann E., Sznajder M. (2012), Wybrane zachowania i zwyczaje konsumentów na rynku pieczywa, Wydawnictwo UP, Poznań.
 • Grunert K.G. (2002), Current issues in the understanding of consumer food choice, “Trends in Food Science & Technology”, No. 13.
 • Grunert K.G., Bech-Larsen T., Bredahl L. (2000), Three issues in consumer quality perception and acceptance of dairy products, “International Dairy Journal”, No. 10.
 • Grunert K.G., Wills J.M. (2007), A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels, “Journal of Public Health”, No. 15.
 • Guerrero L., DolorsGua`rdia M., Xicola J., Verbeke W., Vanhonacker F., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Sulmont-Rosse C., Issanchou S., Contel M., Scalvedi M.L, Granli B.S.,
 • Hersleth M.(2009), Consumer-driven definition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study, “Appetite”, No. 52.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K, Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. (2008), Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji produktów tradycyjnych, (w:) Kołożyn-Krajewska D.,
 • Dolatowski J. (red.), Tradycyjne i regionalne produkty i technologie w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Lublin.
 • Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2012), Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 5(84).
 • Hoefkens C., Verbeke W., Van Camp J. (2011), European consumers’ perceived importance of qualifying and disqualifying nutrients in food choices, “Food Quality and Preference”, No. 22.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2013), Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • Kędzior Z. (2005), Badania rynku, metody, zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa.
 • Maison D. (2001), Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maison D., Noga-Bogomilski A. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk.
 • Ozimek I. (2006), Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, „Rozprawy naukowe i monografie”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ozimek I., Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2009), Polish consumers’ perception of foodrelated risks, “Polish Journal of Food and Nutrition Sciences”, No. 59.
 • PohjanheimoT., Paasovaara R., Luomala H., Sandell M. (2010), Food choice motives and bread liking of consumers embracing hedonistic and traditional values, “Appetite”, No. 54.
 • Saba A., Vassallo M, Shepherd R., Lampila P., Arvola A., Dean M., Winkelmann M., Claupein E., Lähteenmäki L. (2010), Country-wise differences in perception of health-related messages in cereal-based food products, “Food Quality and Preference”, No. 21.
 • Sajdakowska M., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2011), Postrzeganie konsumenckie jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, z. 569.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99104442-565c-4db7-8a2a-04e597590e76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.