Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16 | 3 | 237-247

Article title

EFEKTY SKALI PRODUKCJI ROLNICZEJ W REGIONACH FADN DLA POLSKI W LATACH 2004-2011

Content

Title variants

EN
RETURNS TO SCALE FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLISH FADN REGIONS IN 2004-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest zbadanie zmian efektów skali w regionach FADN w Polsce w latach 2004-2011. Wnioskowanie oparte jest na analizie profili technologicznych, które dla wyszczególnionych grup gospodarstw rolnych dane są zestawem oszacowanych parametrów funkcji CES w postaci zagnieżdżonej dla wyróżnionych czynników produkcji takich jak: kapitał, praca, ziemia. Dane pochodzą z bazy Farm Accountancy Data Network. Gospodarstwa rolne są grupowane również według regionów i przewa-żającego rodzaju działalności. Z badania wynika, że profile technologiczne są zmienne w czasie, z odmienną dla wyróżnionych grup producentów rolnych skłonnością do zmian profilu. Zaobserwowano tendencję do wyboru profili minimalizujących rolę ziemi jako czynnika produkcji.
EN
The purpose of this paper is to assess returns to scale in Polish FADN regions in the period 2004-2011. Our analysis is based on technological profiles which for each group of agricultural producers are given by parameters of three factor (capital, labour, agricultural area) nested CES functions. The data are obtained from the Farm Accountancy Data Network database. Farms are classified on the basis of specialization and region. The results show that technological profiles change in time, and the tendency to change the profile is different in analyzed groups. We observed the tendency to choose such profiles that minimize the agricultural area.

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

237-247

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa
author
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

References

 • Arrow K., Chenery H. B., Minhas B. S., Solow M. (1961) Capital-Labor Substitution
 • and Economic Efficiency, Review of Economics and Statistics, No. 43, pp. 225-247.
 • Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R. (2014) Współczynniki Standardowej Produkcji 2010 dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Caselli F., Coleman W. J. (2002) The U. S. Technology Frontier, American Economic Review Papers and Proceedings, No. 92, pp. 148-192.
 • Henningsen A., Henningsen G. (2014) Econometric Estimation of the Constant Elasticity
 • of Substitution Function in R: Package micEconCES, cran.rproject.org/web/packages/micEconCES/vignettes/CES.pdf (dostęp 27.01.2015).
 • Judzińska A., Łopaciuk W. (2013) Wpływ WPR na zmiany w rolnictwie w ujęciu regionalnym, IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Kemfert C. (1998) Estimated substitution elasticities of a nested CES production function approach for Germany, Energy Economics, 20(3), pp. 249-264.
 • Kuszewski T., Sielska A. (2012) Efektywność sektora rolnego w województwach przed
 • i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa, nr 3/2012, str. 19-42.
 • Laidler D., Estrin S. (1991) Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Marzec J., Pisulewski A. (2013) Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004–2011, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 30/2013, str. 255-271.
 • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • McFadden D. (1963) Constant Elasticity of Substitution Production Functions, Review of Economic Studies, No. 31, pp. 73-83.
 • Niezgoda D. (2010) Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji
 • w towarowych gospodarstwach rolnych, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 97, z. 3, str. 186-196.
 • Płonka R., Smolik A., Cholewa I., Bocian M., Juchnowska E., Osuch D. (2015) Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN, stan na dzień 2015-01-30, http://fadn.pl/wpcontent/uploads/metodyka/ Najwazniejsze-informacje.pdf (dostęp 02.03.2015).
 • Samuelson W. F., Marks S. G. (2009) Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 • Sato K. (1967) A Two-level Constant-Elasticity-of-Substitution Production Function, Review of Economic Studies, No. 43, pp. 201-218.
 • Sielska A. (2014) Podejmowanie decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych przy wielorakości celów, niepublikowana rozprawa doktorska, Kolegium Zarządzania
 • i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Uzawa H. (1962) Production Functions with Constant Elasticities of Substitution, Review of Economic Studies, No. 29, pp. 291-299.
 • Varian H. R. (1995) Mikroekonomia, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99107b70-6445-424d-909b-d1652f8e4dfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.