Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 9 | 5-26

Article title

Udział kościołów i innych związków wyznaniowych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z preambuły do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (zwanej dalej: ustawą) dowiadujemy się, że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa". Sprawy związane ze zdrowiem człowieka (psychicznym w szczególności) są na tyle istotne dla jednostki, jej rodziny, czy społeczeństwa, że obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego w Polsce wzięło na siebie państwo; nie bez znaczenia pozostają także społeczne odczucia towarzyszące zjawisku choroby psychicznej. Realizację zadań w tej dziedzinie powierzono organom administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom do tego powołanym, wymienionym w art. 1 ust. 1 ustawy. Na zasadzie dobrowolności, do realizacji tych zadań, zostały włączone kościoły i inne związki wyznaniowe, a także stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Year

Volume

9

Pages

5-26

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków

References

 • A. Rutkowska, Pedagodzy społeczni – woluntariusze organizacji pozarządowych działających w środowisku lokalnym, [w:] Pracownicy socjalni i woluntariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998, s. 229.
 • A. Wuwer, Zasada pomocniczości, „Gość Niedzielny” 2001, Nr 38).
 • B. Ratajczak, Duszpasterstwo chorych, [w:] Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, stan prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin 2003, s. 339-340.
 • G. O'Collins SJ, E. G. Farrugia SJ, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, przekład Ks. J. Ożóg SJ, B. Żak, Kraków 2002, s. 404.
 • J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 324.
 • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 179-180.
 • K. Gromek, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 41-50.
 • K. Korzan, Postępowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, „Rejent” 1996, Nr 6, s. 23 i nast.
 • M. Balicki, Przymus w psychiatrii - regulacje i praktyka, „Prawo i Medycyna” 1999, Nr 1, s. 40 i nast.
 • M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 365-370
 • M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, wyd. I, Wrocław 2002, s. 225.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2005, s. 277;
 • M. Sychowicz, Postępowanie sądowe w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, „Przegląd Sądowy” 1995, Nr 1, s. 3,
 • P. Błędowski, Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN, Warszawa 1996, s. 52-53,
 • S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, s. 16,
 • S. Kawula, Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej, Olsztyn 2002, s. 77-80.
 • S. Rutkowski, Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, „Prokuratura i Prawo” 1999, Nr 9, s. 71.
 • T. Cysek, Ł. Korózs, Funkcjonowanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, „Monitor Prawniczy” 1997, Nr 3, s. 96.
 • T. Dukiet-Nagórska, Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności, „Prawo i Medycyna” 2004, Nr 4(17), s. 5 i nast.
 • V. Ronge, Theorie und Empirie des „Dritten Sektors”, [w:] Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft, t. 2, Nomos Verlag, Baden-Baden 1988, s. 115 i nast.
 • W. Bar, Charytatywna działalność kościołów i innych związków wyznaniowych, [w:] Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, stan prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin 2003, s. 350-351
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2000, s. 10-11.
 • Z. Zarzycki, Rola kościołów i związków wyznaniowych w realizacji wybranych zadań z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, Nr 8, s. 73-102.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9911d77e-e03f-456a-9558-340e8f598ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.