Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11/12 | 56-81

Article title

Interdyscyplinarna strategia zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP

Content

Title variants

EN
Interdisciplinary talent management strategy in the Polish Air Forces

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podjęta problematyka badawcza dotyczy strategii zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP. Artykuł składa się ze wstępu, opracowania wyników badania ilościowego utalentowanych podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i żołnierzy zawodowych z 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, teoretycznego ujęcia strategii, jej prezentacji, a także zakończenia. Badanie naukowe zostało przeprowadzone w latach 2015–2018. W artykule zaprezentowano analizę literatury przedmiotu wraz z zastosowaniem teorii do praktyk w wojsku, a szczególnie w Siłach Powietrznych RP. Opisano i zinterpretowano wyniki sondażu diagnostycznego w zakresie strategicznego zarządzania talentami utalentowanych podchorążych i żołnierzy zawodowych. Dodatkowo opracowano teoretyczną piramidę strategii zarządzania talentami. Zostały omówione badania polskie i zagraniczne dotyczące podjętego tematu.
EN
Talent management strategy in the Polish Air Forces is the crucial theme of author’s research. This article consists of an introduction, the quantity research of talented cadets from Dęblin and soldiers of the 1st and the 2nd Tactical Air Wings, theoretical points of strategy, a strategy presentation and a conclusion. The scientific research was carried out in between 2015 and 2018. The author presented an analysis of the literature and implementation of the theory to the practice in the Polish Armed Forces including the Polish Air Forces. The main goal of this article is a presentation and an interpretation of the own research in strategic talent management, talented cadets and soldiers. Theorical talent management strategy piramid developed by the author of this article is added and described as the main summary. Finally, Polish and foreign research were presented.

Year

Issue

Pages

56-81

Physical description

Dates

published
2020-02-17

Contributors

 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

References

 • Arnold J. i in., Work psychology: Understanding human behavior in the workplace, „Financial Times Management”, London 1995.
 • Aronson E. i in., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 • Bem D.J., An experimental analysis of self-persuasion, „Journal of Experimental Social Psychology” 1965, nr 1.
 • Björkman I. i in., Talent or not? Employee reactions to talent identification, „Human Resource Management” 2013, t. 52, nr 2.
 • Brewster Ch., Wyzwania dla międzynarodowych menedżerów w przyszłości, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2003, nr 6.
 • Brzozowski M., Kopczyński T., Metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • Buchelt B.I., Strategiczne aspekty zarządzania talentami, [w:] Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
 • Cappelli P., Talent on demand. Managing talent in the age of uncertainty, „Harvard Business Press” 2009, t. 17, nr 6.
 • Cattell R.B., Personality pinned down, Personality Reader – Pearson Education, Boston 2008.
 • Cewińska J. i in., Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Collings D.G., Mellahi K., Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda, „Human Resource Management Review” 2009, nr 11.
 • Coulson-Thomas C., Talent management and building high performance organizations, „Industrial and Commercial Training” 2012, t. 44, nr 7.
 • Cropanzano R., Mitchell M.S., Social exchange theory: An interdisciplinary review, „Journal of Management” 2005, nr 31.
 • Davis T. i in., Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Dills R.B., Strategie geniuszy. Myśl tak jak Albert Einstein, Helion, Warszawa 2012.
 • Dries N., The psychology of talent management: A review and research agenda, „Human Resource Management Review” 2013, t. 23.
 • Dummett M., Natura i przyszłość filozofii, przeł. M. Iwanicki, T. Szubka, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2011.
 • Elicker J.D. i in., The role of leader-member exchange in the performance appraisal process, „Journal of Management” 2006, nr 4.
 • Franken R., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013.
 • Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
 • Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Griswold W., Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Guy S., The fall and rise of talent management, „Personnel Today”, 27 października 2009.
 • Hills J., A succession planning – or smart talent management?, „Industrial and Commercial Training” 2009, nr 41 (1).
 • Hills J., Neuroscience and talent. How neuroscience can increase successful execution of talent strategy, „Human Resource Management International Digest” 2012, t. 20, nr 3.
 • Iles P. i in., Talent management and HRD. Toward a research agenda, „Journal of Human Resource Development International” 2010, nr 10.
 • Iles P. i in., Talent management and HRM in multinational companies in Beijing. Definitions, differences and drivers, „Journal of World Business” 2010, nr 2.
 • Iles P. i in., Talent management as a management fashion in HRD. Towards a research agenda, „Human Resource Development International” 2010, nr 13 (2).
 • Janowski A., Zarządzanie talentami w kontekście efektywności organizacji na przykładzie zakładów ubezpieczeń na życie, Difin, Warszawa 2017.
 • Jeruszka U., Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy, „Szkoła. Zawód. Praca” 2016, nr 12.
 • Kaleta A., Realizacja strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Kopczyński T., Ryzyko personalne w zarządzaniu projektami złożonymi organizacyjnie, [w:] Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Kapela M., Student w kulturze ponowoczesnej, „Edukacja i Dialog. Czasopismo Liderów Edukacji” 2012, nr 234–235.
 • Kielar M.M., O potrzebie sztuki w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.
 • Lawler III E.E., Boudreau J.W., Creating an effective human capital strategy. Measure your progress toward being a strategic HR business partner, „HR Magazine”, sierpień 2012.
 • Malicka M., Uroki i trudy twórczego życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1982.
 • McAdams R., The person. A new introduction to personality psychology, John Wiley and Sons, Hoboken 2006.
 • Ming-Chang W., Nurhadi D., Zahro S., Integrating the talent management program as a new concept to develop a sustainable human resource at higher educational institutions, „International Journal of Organizational Innovation” 2016, t. 8, nr 4.
 • Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 3–4 (68–69).
 • Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa 2011.
 • Oehley A.M., Theron C.C., The development and evaluation of a partial talent management structural model, „Management Dynamics”, 2010, t. 19, nr 3.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Sajdak M., Psychologiczna perspektywa przywództwa strategicznego w zwinnym przedsiębiorstwie – wyniki badań empirycznych, „Studia Oeconomica Posnaniensa” 2014, t. 2, nr 10 (271).
 • Schultz R., Nauczyciel jako innowator, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
 • Sękowski A.E., Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności, [w:] Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. A.E. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Siekańska M., Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej, [w:] Pedagogika działań twórczych, red. K.J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo Impuls 2005.
 • Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Warszawa 2005.
 • Sienkiewicz Ł., Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Skuza A. i in., An analysis of the talent management challenges in a post-communist country: the case of Poland, „The International Journal of Human Resource Management” 2013, t. 24, nr 3.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Solomon M.R., Conquering consumerspace. Marketing strategies for branded world, Amacon, New York 2003.
 • Strużyna J., Marzec I., Czynniki sukcesu w organizacjach publicznych. Przegląd stanowisk teoretycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 3–4 (104–105), s. 11–23.
 • Sunday J., Talent management: effect on organizational performance, „Journal of Mana- gement Research” 2012, t. 4, nr 2.
 • Szmidt K.J., Współczesne koncepcje wychowania dla twórczości i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich, [w:] Dydaktyka twórczości, koncepcje, problemy, rozwiązania, red. K.J. Szmidt, Impuls, Kraków 2003.
 • Tabor J.A., Zarządzanie talentami jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, red. E. Rogalska, A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Tabor J.A., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Poltext, Warszawa 2013.
 • Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 • Terelak J.F., Psychologia pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
 • Trojanowska-Kaczmarska A., Dziecko i twórczość, Ossolineum, Wrocław 1971.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Williams A.P., A belief-focused process model of organizational learning, „Journal of Management Studies” 2001, nr 38 (1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-991390ec-f5e0-4090-940b-8cdeab9ebb97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.