Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 103 | 203-216

Article title

The impact of IT tools for the creation and implementation of marketing strategy

Title variants

PL
Wpływ narzędzi IT na kreowanie i realizowanie strategii marketingowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is to analyse the impact of key IT tools for the implementation of marketing strategies and logistics. This analysis is to identify the level of effectiveness of the strategy in companies in the context of the opportunities created by Business Intelligence systems used in various areas of business intelligence and decision support. Today, they are already treated as business standards conditioning the effective management of an enterprise. Information began to play a special role and efficient way of obtaining it -expanding resource data collected by the company. This gave rise to the development of marketing information systems that support decision-making at every level of the marketing operation of businesses and the implementation of their strategy. Thus, by using Business Intelligence and Business Performance Management system it improves the quality of decisions and the effectiveness of the integration of multiple processes presented in the form of dashboards and scorecards. It should therefore be considered in the context of the BPM model, which purpose is to obtain synthetic information presented in the form of a recommendation of the decision-making associated with the implemented strategy. The confirmation of the thesis of supporting marketing strategies through IT tools will be presented as a case study of a particular company.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu kluczowych narzędzi IT na realizację strategii marketingowo-logistycznej. Ta analiza ma wskazać poziom skuteczności realizacji strategii w firmach w kontekście możliwości jakie stwarzają systemy klasy Business Intelligence, stosowane w różnorodnych obszarach analityki biznesowej i wspomagania decyzji. Współcześnie są już one traktowane jako standardy biznesowe warunkujące skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Szczególną rolę zaczęła odgrywać informacja i efektywny sposób jej pozyskania z ciągle powiększającego się zasobu danych gromadzonych przez firmy. Dało to podstawę do rozwoju systemów informacji marketingowej, które wspierają podejmowanie decyzji marketingowych na każdym szczeblu funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizacji jego strategii. Dzięki więc zastosowaniu Business Intelligence oraz systemu Business Performance Management zwiększa się jakość decyzji oraz efektywność integracji wielu procesów prezentowanych w formie kokpitów menedżerskich i kart wyników. Warto więc uznać w kontekście modelu BPM, iż jego celem jest uzyskanie syntetycznych informacji przedstawionych w formie rekomendacji decyzyjnych powiązanych z realizowaną strategią. Potwierdzeniem prawdziwo- ści tezy o wspomaganiu strategii marketingowych przez narzędzia IT, będzie przedstawione studium przypadku konkretnej firmy.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Davenport T.H., Harris J.G., Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2007.
 • Davenport T.H., Zdolności analityczne jako broń konkurencyjna. Harvard Business Review Polska, Warszawa, maj 2007.
 • Kubiak B.F. (red.), Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. UG, Gdańsk 2003.
 • Lenart A., Zarządzanie Cyklem Życia Produktu a systemy ERP, PTZP, Zakopane 2009.
 • Nesterak J., Ziębicki B., Od Business Intelligence do Business Performance Management, „Przegląd Organizacji”, nr 6, Warszawa 2012.
 • Nycz M., Smok B., Business Intelligence w zarządzaniu, WUE, Wrocław 2010.
 • Macias J., Nowa rola informacji w społeczeństwie informacyjnym, „Przegląd Organizacji” 2/2008
 • Parys T., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją i logistyką, PAR, Warszawa,7-8/2012.
 • Pollard A., Competitive Intelligence, Pitman Publishing, New York 1998.
 • Unold J., Systemy informacyjne marketing, WAE, Wrocław 2009
 • http://.computerworld.pl/news/385906/Kreatywna rola IT w firmie to nie abstrakcja,html 14-03-2013
 • http://www.7milowy.pl/baza-wiedzy/historie-sukcesu-klientow/mokate-wdrozeniesap.html 24-05-2014
 • http://it.wnp.pl/ znaczenia nabierają narzędzia it wspierające koncepcje fabryki cyfrowej, 191138_1_0_0, html,02-04-2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99209eba-35b1-4043-9f5d-1bfe72931d5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.