Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 1 | 83-101

Article title

Wielokulturowy Śląski Opolski - perspektywa politologiczna

Content

Title variants

EN
The Multicultural Opole Silesia – politological perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą ogólnego (politologicznego) spojrzenia na zagadnienie zróżnicowania narodowościowo-kulturowego Śląska Opolskiego, będącego częścią historycznego obszaru Górnego Śląska, wyrosłego na gruncie kultur polskiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej. W omawianym przypadku obszar Śląska Opolskiego pokrywa się granicami administracyjnymi województwa opolskiego. Tekst skupia się na czterech zasadniczych elementach, wychodząc od obecnego kształtu etniczno-narodowościowego regionalnej społeczności, prezentuje regionalny wymiar realizacji polskiego prawa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, przedstawia w zarysie problematykę aktywności politycznej organizacji mniejszości niemieckiej oraz rywalizacji tych organizacji z Ruchem Autonomii Śląska, w szczególności w wyborach samorządowych oraz cele działalności organizacji, promujących ideę etnicznej lub narodowościowej odrębności Ślązaków, bazując na tekście uzasadnienia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnych z 2014 r. Przedstawione w artykule zagadnienia mogą stanowić przyczynek do kontynuowania i poszerzenia badań, w szczególności w obszarze rywalizacji politycznej ugrupowań mniejszości niemieckiej z organizacjami politycznymi społeczności większościowej i grupami deklarującymi tożsamościową odrębność społeczności Ślązaków, opartej na gruncie etnicznym lub narodowościowym.
EN
The article covers national and cultural heterogeneity of the Opole Silesia, which is a historical part of Upper Silesia, caused by amalgamation of the Polish, German, Czech and Habsburg cultures. In the article the territory of Opole Silesia corresponds with an administrative boundaries of Opole Voivodeship. There are four fundamental elements to be described: ethno-national structure of the Opole region’s population (1), enforcement of rights of the ethnic and national minorities in Opole Voivodeship (2), political organisation and activity of German minority, and their competition with the Silesian Autonomy Movement (Ruch Autonomii Śląska) in local elections (3) and activity of organizations promoting the idea of ethnic or national distinctiveness of Silesians (4). Presented analysis could be a contribution to continuation and enlargement of studies about political competiton of German minority organisations’ with both the political organizations of Polish majority and the groups declaring distinctive, ethnically or nationally based, Silesian identity.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

83-101

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Instytut Śląski w Opolu

References

 • Berlińska, D. (1999). Mniejszość niemiecka w poszukiwaniu tożsamości. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Jankowiak, S., Sora, M. (2005). Polityka władz polskich wobec osób ubiegających się o zgodę na wyjazd na pobyt stały z Polski do Niemiec w latach 1950-1984. W: W. M. Góralski (red.), Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 51-82.
 • Madajczyk, P., Berlińska, D. (2008). Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć. Opole-Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Śląski w Opolu.
 • Majewski, P.M. (2008). Niemcy sudeccy 1948-1948. Historia pewnego nacjonalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • ‚Raport’ (2010). Raport o sytuacji mniejszości romskiej w województwie opolskim (maszynopis, niepublikowany). Opole: Opolski Urząd Wojewódzki.
 • Salzborn, S. (2008). Geteilte Erinnerung. Die deutsch-tschechischen Beziehungen und die sudetendeutsche Vergangenheit. Frankfurt nad Menem: Peter Lang Verlag.
 • Simonides, D. (2009). Wielokulturowość Śląska – model europejski. W: T. Smolińska (red.), Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, s. 55-68.
 • Sołdra-Gwiżdż, T. (2010). Socjologia wobec Śląska – jedność czy wielość. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Szczepański, A. (2013). Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szczygielski, K. Wybrane aspekty dyskusji o mniejszości etnicznej - ludności śląskiej (wyciągi oparte o istniejące autorskie opracowania, maszynopis, niepublikowany).
 • Trzcielińska-Polus, A. (1997). „Wysiedleńcy” z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
 • Weger, T. (2008). „Volkstumskampf” ohne Ende? Sudetendeutsche Organisationen 1945-1955. Frankfurt nad Menem: Peter Lang Verlag.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

e-ISSN
2353-3781

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-992170d3-797a-4e19-87ae-0100f7663f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.