Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(7) | 67-93

Article title

Legal aspects of education quality assurance and its external evaluation in the higher education institutions of the Czech Republic. The role of the Accreditation Commission

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Prawne aspekty zapewnienia jakości kształcenia i jej zewnętrzna ocena w szkolnictwie wyższym Republiki Czeskiej. Rola Komisji Akredytacyjnej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper provides information on the legal aspects of education quality assurance in higher education institutions focussing on the example of the Czech model, with particular emphasis on the role of the key authority in this process – the Accreditation Commission. It begins with a presentation of the higher education system in the Czech Republic and its autonomous character. In analysing this system, the author deals with external evaluation of the quality of education provided by higher education institutions and identifies the basic measures which the Ministry of Education, Youth and Sports has been equipped with by the legislator, i.e. accreditation and state approval. These measures are applied on the basis of a standpoint taken by the Accreditation Commission, whose opinions, notwithstanding the fact that they are not administrative decisions, are nevertheless binding for the Ministry. The author goes on to present the main tasks and competences of the Ministry and the Accreditation Commission, as well as the relevant procedures. The issues of ‘flying professors’ and students of degree programmes whose accreditation has been withdrawn (or expired) are likewise discussed in this context. The core part deals with the Accreditation Commission as the body which maintains the whole system. Some problems related to its position and composition are highlighted, principally the danger of bias and the absence of any real mechanism for monitoring of the standpoint taken by the Commission. The problem of the lack of personnel and financial resources to satisfy the Accreditation Commission's requirements is also mentioned. The conclusions formulated by the author suggest that in light of the design of the current law on higher education and the Administrative Procedure Code, the solutions to the outlined problems cannot be reached simply by minor amendments to the existing law. The system of education quality assurance needs to be significantly redefined and substantial amendments to the Act on Higher Education Institutions are necessary. As a matter of fact, work has started on new legislation to redefine the position and composition of the Accreditation Commission. There is, however, a potential risk that even if put to the vote, it will once again be rejected, because of the sensitive nature of this issue and the political situation in the Czech Republic.
PL
Artykuł zawiera analizę prawnych aspektów zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych na przykładzie modelu czeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej roli, jaką w tym procesie odgrywa Komisja Akredytacyjna. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest system szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej i jego autonomiczny charakter. W ramach analizy tego systemu autorka omawia kwestię zewnętrznej oceny jakości kształcenia, a następnie prezentuje podstawowe środki nadzoru, w które Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu wyposażył ustawodawca, tj. akredytację i zezwolenie (state approval). Zastosowanie tych środków jest możliwe na podstawie stanowiska przyjętego przez Komisję Akredytacyjną, której opinie, chociaż nie mają rangi decyzji administracyjnej, pozostają dla Ministerstwa wiążące. Następnie autorka przedstawia zakres kompetencji i zadań Ministerstwa i Komisji Akredytacyjnej oraz stosowane przez te podmioty procedury. W tym kontekście omówiono zagadnienie „latających profesorów” (flying professors) oraz prawną sytuację studentów realizujących programy tych kierunków studiów, wobec których akredytację cofnięto (lub która wygasła). Zasadnicza część artykułu dotyczy Komisji Akredytacyjnej. Wskazano tu pewne kwestie problematyczne związane z jej pozycją i składem – przede wszystkim ryzyko stronniczości i braku mechanizmu realnej kontroli stanowisk przyjmowanych przez Komisję. Podniesiono również problem braku zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do wypełnienia wymogów Komisji Akredytacyjnej. Wnioski sformułowane przez autorkę sugerują, że w świetle obecnego prawa o szkolnictwie wyższym i Kodeksu postępowania administracyjnego rozwiązanie zarysowanych problemów nie będzie możliwe w przypadku wprowadzenia do obowiązujących przepisów jedynie niewielkich zmian. System zapewnienia jakości kształcenia musi zostać znacząco zredefiniowany, a w ustawie o instytucjach szkolnictwa wyższego konieczne są niezbędne zmiany. W rzeczywistości prace nad ustawodawstwem na nowo określającym pozycję i skład Komisji Akredytacyjnej już się rozpoczęły. Istnieje jednak potencjalne ryzyko, że projekt ustawy, nawet jeżeli zostanie poddany pod głosowanie, spotka się z ponownym odrzuceniem ze względu na wrażliwość tej kwestii i obecną sytuację polityczną w Republice Czeskiej.

Year

Issue

Pages

67-93

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Masaryka w Brnie

References

 • Beran K., Právnické osoby veřejného práva, Praha 2006.
 • Filip J., Ústavní právo České republiky. I. díl: Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR, Brno 2003.
 • Hendrych D. et al., Právnický slovník, 2nd ext. CD-rom ed., Prague 2001.
 • Kudrová V., Academic Autonomy. Case of the Czech Republic, in: Law, Regulation and Public Policy Proceedings, Singapore 2012.
 • Kudrová V., Higher Education (Reform) in the Czech Republic, in: Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na tle wybranych krajów Europejskich, pod red. A.K. Modrzejewskiego, Białystok 2011.
 • Kudrová V., Historické a ústavní základy akademické samosprávy, “Časopis pro právní vědu a praxi” 2012, vol. 19, iss. 1.
 • Nasir S., Avunduk Z.B., The Evolution and Transformation of Higher Education. A Content Analysis of Articles Published in Journal of Higher Education, in: The International Higher Education Congress. New Trends and Issues (UYK-2011): the Conference Proceedings, vol. 1, Istanbul 2011.
 • Richter T., Šavlový tanec kolem horké kaše, “Lidové noviny” 21 V 2012.
 • Skulová S., Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu, Brno 2003.
 • Skulová S., Úvahy nad institutem rozkladu jako prostředku ochrany práv, in: Kolegiální orgány ve veřejné správě, Brno–Praha 2013.
 • Skulová S., Potěšil L., Hejč D., Remonstrance Against Decisions Made by Central Administrative Bodies in the Czech Republic, “International Public Administration Review” 2014, vol. 8, iss. 2–3.
 • Vedral J., Správní řád: komentář, Praha 2012.
 • Winterová A., Šavle ťala na špatné místo, “Lidové noviny” 30 IV 2012.

Notes

EN
I. Papers
PL
I. Artykuły

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
978-83-232-2822-6

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-992246fe-4bb1-4256-9cc6-555648efc40e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.