Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 (15) | 75-99

Article title

Indywidualizacja procesu dydaktycznego w inkluzyjnym kształceniu religijnym

Content

Title variants

EN
Individualization of a didactic process in inclusive religious education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule opisano relacje między percepcją obciążeń zawodowych wśród nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych a ich oceną klimatu organizacyjnego panującego w placówce. Do obciążeń zawodowych pedagoga zaliczono: obciążenia organizacyjne, sytuacje konfliktowe i brak sensu pracy. Specyfika organizacji pracy w każdym z trzech typów placówek różnicuje jedynie doświadczane przez nauczycieli obciążenia organizacyjne i wiąże się z postrzeganiem przez nich klimatu panującego w miejscu pracy. Im większe nasilenie doświadczanych obciążeń, tym gorzej oceniano klimat organizacyjny placówki. Związek ten był najsilniejszy w szkołach specjalnych, nieco słabszy w szkołach integracyjnych i najsłabszy w szkołach ogólnodostępnych. Wyniki badań zaprezentowano w odniesieniu do wcześniejszych doniesień i aktów prawnych regulujących pracę każdego z typów szkół.
EN
The article describes the relationship between the perception of the professional educators' workloads among general, integrated, and special school teachers and their assessment of organizational climate in the school. The professional educators' workloads are: organisational workloads, conflicts, and lack of sense of work. The specifics of work organization in each of the three types of establishments modified only the organisational workloads experienced by the teachers, and was connected to the perceived climate of the workplace. The greater the intensity of organizational toll, the lower the organizational climate was rated. This relationship was strongest in special schools, slightly weaker in integrated schools, and the lowest in general schools. The findings are presented regards previous reports and bills of law regulating the workings of each type of school.

Year

Issue

Pages

75-99

Physical description

Contributors

  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99304aa4-6e55-4e64-b9e4-f351d15e0e91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.