Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 3 | 125-132

Article title

Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym

Content

Title variants

EN
The Impact of Electronic Devices on Psychophysical Development of Preschool Children

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem opracowania była ocena wpływu niekontrolowanego użycia multimedialnych urządzeń elektronicznych powszechnego użytku na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym. Zbadano stopień koordynacji, koncentracji i spostrzegawczości 74 dzieci w wieku 4,5– 7,0 lat, obu płci, w zależności od długości szacowanego (uśrednionego) dobowego czasu korzystania z urządzeń elektronicznych. Ponadto zbadano, czy płeć wpływa różnicująco na wyżej wymienione zmienne. Wśród rodziców przeprowadzono badania ankietowe. Rozwój psychofizyczny dzieci oceniono trzema testami badającymi poziom koncentracji, koordynacji i spostrzegawczości. Połowa dzieci w wieku przedszkolnym wykorzystywała elektroniczne urządzenia multimedialne (głównie telewizor i tablet) 1–2 godz. dziennie. Wykazano, że dla nich ilość czasu spędzanego z różnymi urządzeniami elektronicznymi nie wpływała istotnie na wyniki przeprowadzonych testów. Tendencję do pogorszenia wyników testów wykazały dzieci spędzające z urządzeniami tego rodzaju 3–4 godz. w czasie doby.
EN
The aim of the work was to assess the impact of uncontrolled use of multimedia electronic devices on the psychophysical development of pre-school children. The degree of coordination, concentration and perceptiveness of 74 children aged 4.5–7.0 years, both sexes, depending on the length of the estimated (averaged) daily use time of electronic devices was examined. In addition, it was examined whether gender differentiates the above-mentioned variables. Surveys were carried out among parents. Psychophysical development of children was assessed by three tests examining the level of concentration, coordination and perceptiveness. Half of children in pre-school age used electronic multimedia devices (mainly TV and tablet) from 1 to 2 hours a day. It was shown that for them the amount of time spent with different electronic devices did not significantly affect the results of the tests. The tendency to deteriorate test results was demonstrated by children spending with devices of this type 3–4 hours a day.

Year

Volume

10

Issue

3

Pages

125-132

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • icencjat, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Antropologii, Polska
 • ORCID: 0000-0001-7833-5845, profesor doktor habilitowany inżynier, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
author
 • ORCID: 0000-0002-9182-6953, doktor habilitowany, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Antropologii, Polska

References

 • Andrzejewska, A. (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Pobrane z: http://www.mamatatatablet.pl/ (15.02.2018).
 • Bougsiaa, H., Kopciewicz, L. (2016). Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 1(73), 139–154.
 • Cackowska, M. (2016a). Możliwości nowych technologii w edukacji i rozwoju małych dzieci. Przegląd mobilnych aplikacji interaktywnych. W: H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki (red.), Smartfon i tablet w dziecięcych rękach (s. 374–402). Gdańsk: Katedra.
 • Cackowska, M. (2016b). Rodzicielska recepcja mobilnych aplikacji książkowych podejmujących znaczące kulturowo i społecznie tematy. H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki (red.), Smartfon i tablet w dziecięcych rękach (s. 402–419). Gdańsk: Katedra.
 • Cash, H., McDaniel, K. (2014). Dzieci konsoli. Poznań: Media Rodzina.
 • Cent, J. (2006). Nowe media a dzieci – dylemat rodziców? W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (s. 83–100). Kraków: Wyd. UJ.
 • Czerniec, I. (2006). Rozwój psychiczny dzieci w wieku przedszkolnym. W: A. Kaczmarek (red.), Media – przyjaciel czy wróg dziecka (s. 11–22). Poznań: eMPi2.
 • Dusza, B. (2013). Telewizja w codzienności dziecka przedszkolnego (raport z badań). Pobrane z: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/dusza.pdf (26.06.2019).
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2013). Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(20), 7–26.
 • http://adonai.pl/relaks/testy/?id=93 (13.03.2018).
 • Holtkamp, J. (2010). Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków: Salwator.
 • Kabali, H.K., Irigoyen, M.M., Nunez-Davis, R., Budacki, J.G., Mohanty, S.H., Leister, K.P., Bonner, R.L. jr. (2015). Exposure and Use of Mobile Media Devices by Young Children. Pediatrics, 136(6), 1044–1050.
 • Kruszewska, A. (2013). Mass media i edukacja. Pobrane z: https://www.pulib.sk/web/kniznica/ elpub/dokument/Kancir1/subor/Kruszewska.pdf (10.02.2018).
 • Patzlaff, R. (2008). Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Kraków: Impuls.
 • Pyżalski, J., Klichowski, M., Przybyła, M. (2014). Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3–6 lat. Raport z badań finansowanych w ramach Innowacji Społecznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (grant NCBiR/IS- -1/2012). Poznań. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12555/1/ BestApp_raport_1_fin.pdf (26.06.2019).
 • Rideout, V.J., Vandewater, E.A., Wartella, E.A. (2003). Zero to Six. Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers and Preschoolers, a Kaiser Family Foundation. Report. Pobrane z: https://dcmp.org/ learn/static-assets/nadh169.pdf (26.06.2019).
 • Wartella, E.A. (2013). Parenting in the Age of Digital Technology. Northwestern University’s Center on Media and Human Development. Pobrane z: https://contemporaryfamilies.org/wpcontent/uploads/2014/04/Wartella.pdf (15.06.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9930f3e0-d55f-4a50-b428-154bfd7b3830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.