Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(7) | 31-55

Article title

The influence of economic crisis on directions of estructuring of marketing in research institutes

Content

Title variants

PL
Wpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
On the eve of the third millennium the Polish economy is more and more subject to worldwide trends of globalization, which in a special way influences the scope and intensiveness of changes implemented in Research Institutes. It is accompanied by another more and more intensively transferred internationally and generally observed economic crisis, whose negative impulses cause the economic growth to slow down. The key determinant of the development of Research Institutes in the modern global economy is a skill to react on changes and a necessity to take restructuring actions within this range of marketing. Problems of a progressive global economic crisis and the influence of this process on restructuring of marketing in Research Institutes is an important research problem, requiring a deep and thorough analysis and research in this scope, hence this paper deals with all these important issues.
PL
Na progu trzeciego tysiąclecia gospodarka polska podlega w coraz szerszym zakresie ogólnoświatowym trendom globalizacji, co w szczególny sposób wpływa na zakres oraz intensywność wprowadzanych zmian w instytutach badawczych. Towarzyszy temu często coraz bardziej intensywnie przenoszony w skali międzynarodowej i ogólnie obserwowany kolejny kryzys gospodarczy, którego negatywne impulsy powodują spowolnienie wzrostu gospodarczego. Kluczową determinantą rozwoju instytutów badawczych we współczesnej gospodarce globalnej jest umiejętność reagowania na zmiany i konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych w tym w obszarze marketingu. Problematyka postępującego globalnego kryzysu gospodarczego i wpływ tego procesu na restrukturyzację marketingu instytutów badawczych stanowi istotny problem badawczy, wymagający pogłębionej i szczegółowej analizy, oraz przeprowadzenia badań w tym zakresie, dlatego tym wszystkim istotnym kwestią poświęcony jest niniejszy artykuł.

Publisher

Year

Issue

Pages

31-55

Physical description

Dates

published
2013-03

Contributors

  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

References

  • Altman R., The Great Crash 2008, Foreign Affairs, Vol. 88, nr 1, 2009
  • Bednarczyk J., Bukowski S., Misiala J., Współczesny kryzys gospodarczy — przyczyny, przebieg, skutki, Wydawnictwo Ce De Wu, Warszawa 2011
  • Grabarski L., Rutkowski W., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1998
  • Landler M., West Is in Talks on credit to Aid Poorer Nation., The New York Times, 2008
  • Mishkin F., The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, The Addison-Wesley. Overview of the GSEs'Housing Goal Performance, 2000–2007
  • Sors G., Kryzys światowego kapitalizmu, Muza S.A., Warszawa, 1999
  • Tofler A., Ekospazm, Czytelnik, Warszawa, 1977
  • Wiśniowski W., Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. Prace Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010.
  • Wiśniowski W., Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Prace, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012.

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9937e516-9fa3-453f-9965-148c9e465c0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.