Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 159-168

Article title

Social Art Media. Polska Sztuka Internetu w Obliczu Rewolucji Komunikacyjnej

Content

Title variants

EN
Social Art Media. The Art of the Internet in the Face of the Communication Revolution

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą systematyzowania ścieżki rozwoju sztuki internetu w oparciu o ogólną strukturę rozwoju sztuki nowych mediów. Uwagę koncentrują media społecznościowe, które w dobie rewolucji komunikacyjnej stały się miejscem społecznej aktywności, a w tym również działań artystycznych. Tekst otwiera dyskurs na temat statusu twórczości w przestrzeni mediów społecznościowych, a także tego jaki wpływ będzie ona miała na muzealnictwo i rynek sztuki w ogóle. Egzemplifikacja w artykule jest oparta na przykładach artystów polskich. Przytoczone opisy prac pokazują przede wszystkim różnorodność kreacji artystycznych powstających w mediach społecznościowych. Jednak dopiero większa baza przykładów pozwoliłaby na kategoryzację tej twórczości, a więc zrobienie pracy krytycznej, czyli dokonanie tego, czego nie uczyniły jeszcze instytucje sztuki czy instytuty badawcze.
EN
The article is an attempt to systematize the path of Internet Art development based on the general structure of the development of new media art. The attention is focused on the social media, which in the era of the communication revolution became a place of social activity, including artistic activities. The text opens a discourse on the status of creativity in the space of the social media, as well as the impact it will have on museology and the art market in general. The exemplification in the article is based on examples of works by Polish artists. The descriptions of works presented here show the diversity of artistic creations in the social media. However, only a larger database of examples would allow the categorization of these works, and thus conducting their critical assessment, that is, to do what art institutions or research institutes have not yet done.

Year

Issue

20

Pages

159-168

Physical description

Contributors

 • Politechnika Łódzka

References

 • Bartosik-Purgat, Małgorzata. Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa: Difin SA, 2016.
 • Biskupski, Łukasz. Prosto z ulicy: sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa – street art. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2017.
 • Jankowska, Małgorzata. Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957–1981. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002.
 • Jenkins, Henry, Sam Ford i Joshua Green. Rozprzestrzenialne media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 • Kluszczyński, Ryszard W. Film, wideo, multimedia: sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Kraków: Rabid, 2002.
 • Kluszczyński, Ryszard W. Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • Myślak, Dominika i Martyna Siudak. „Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci.” Media, Kultura, Komunikacja Społeczna: Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 12/3 (2016): 71–92.
 • Thompson, John B. Media i nowoczesność: społeczna teoria mediów: globalizacja komunikowania. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2016.
 • Wójtowicz, Ewa. net art. Kraków: Rabid, 2008.
 • Zawojski, Piotr. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-993f262e-5af0-4dfe-8566-cf0fa9195389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.