Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | No. 2 | 161-176

Article title

Bid rigging in public procurement market according to the decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection

Content

Title variants

Conference

Judicial review of the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the practice of awarding public contracts, sometimes the behavior of market actors, instead of competing with other entities, are aimed at illegal cooperation, including bid rigging. The above shows that healthy competition is not possible without efficient market control. In public procurement market this control is, primarily, carried out by public procurement entities: the President of the Public Procurement Office (Prezes UZP) and the National Appeal Chamber (KIO), and furthermore by President od the Office of Competition (Prezes UOKiK) and Consumer Protection and the Court od Competition and Consumer Protection. and Consumer Protection (SOKiK). The interesting issue is how the activities of the President of Office of Competition and Consumer Protection targeted to contend with bid rigging affects on the activities of President of the Public Procurement Office (Prezes UZP) or the National Appeal Chamber (KIO).

Year

Issue

Pages

161-176

Physical description

Dates

online
2017-06-30

Contributors

 • Adam Mickiewicz University in Poznań

References

 • Daszkiewicz M. (2015), Dla kogo zamówienia publiczne (For whom public procurement), Rzeczpospolita, 17.04.2015, http://archiwum.rp.pl/artykul/1273801-Dla-kogo-zamowienia-publiczne.html [20.05.2015].
 • European Commission (2014), Report from the Commission to the Council and the European Parliament – EU AntiCorruption Report, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organizedcrime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf [12.03.2017].
 • European Commission (2010), Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, Brussels,
 • http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/guidelines_en.pdf [12.03.2017].
 • Grabiec O. (2011), Istota i przyczyny powstawania grup kapitałowych (The essence and causes of the formation of capital groups), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, no. 2, pp. 41–52,
 • http://www.sbc.org.pl/Content/50653/grabiec.pdf [dostęp: 8.06.2015].
 • Kieres L. (2008), Wspólnotowe prawo zamówień publicznych (European community public procurement law), in: Prawo zamówień publicznych (Public procurement law), ed. Guziński M., Kolonia Limited, Wrocław.
 • Materna G. (2009), Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji (The concept of entrepreneur in Polish and European competition law), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • OECD (2009), Guidelines for fighting bid rigging in public procurement. Helping governments to obtain best value for money, https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf [12.03.2017].
 • Olszewski J. (ed.) (2012), Publiczne prawo gospodarcze (Public commercial law), C.H. Beck, Warszawa.
 • Panasiuk A. (2013), Czy kontrola może szkodzić? (Can control be harmful?), in: Kontrola zamówień publicznych. VI Konferencja Naukowa 17–18 czerwca 2013 r., Wrocław (Control of public procurement. 6th Academic Conference 17-18 June 2013, Wroclaw), ed. Kocowski T., Sadowy J., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Różowicz K. (2014a), Administracyjnoprawna kontrola zamówień publicznych przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Administrative control of public procurement carried out by the President of the Public
 • Procurement Office), in: Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze (Forms of supervision and control of administration. Current research problems), ed. Bolesta Ł., Chrzanowski M., Orłowski W., Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin.
 • Różowicz K. (2014b), Charakterystyka środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Characteristics of the remedies provided under the Public Procurement Law), „Studia Prawa Publicznego”, no. 4, pp.129-155.
 • Różowicz K. (2014c), Problemy z wykluczeniem wykonawców z powodu przynależności do grupy kapitałowej (“Problems with the exclusion of contractors because of the membership in a capital group”), http://www.zamowieniapubliczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/problemy-z-wykluczaniem-wykonawcow-z-powodu-przynaleznosci-do-grupykapitalowej [30.05.2015].
 • Różowicz K. (2015a), Eliminacja nieuczciwych wykonawców (Elimination of dishonest contractors), „Miesięcznik Przetargi Publiczne”, no. 5, pp. 52-55.
 • Różowicz K. (2015b), Zmowy przetargowe (Bid rigging), „Monitor Zamówień Publicznych”, no. 6, pp. 39 -43.
 • Semeniuk P. (2013), Polskie zmowy przetargowe – krytyka (Polish bid rigging – criticism), „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, vol. 1 no. 2, pp. 53-67.
 • Sieradzka M. (2015), Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r., XVII AmA 73/13 (“Gloss to the judgment of the SOKiK of 10 March 10, 2015, file ref. no. XVII AmA 73/13”), lex/el. no. 258712/6.
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku (“Report of the President of the Public Procurement Office on the functioning of the public procurement system in 2013”), Warszawa 2014, www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7824 [10.11.2015].
 • Starzyk O. (2013), Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (Amendments to the catalog of reasons for excluding contractors from participation in proceedings), „Informator Urzędu Zamówień Publicznych”, no. 2, pp. 33-41.
 • Stecki L. (1997), Konsorcjum (Consortium), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Strzyczkowski K. (2011), Prawo gospodarcze publiczne (Public commercial law), Lexis Nexis, Warszawa.
 • Szustakiewicz P. (2013), Czy istnieje system kontroli zamówień publicznych? (Is there a system for controlling public procurement?), in: Kontrola zamówień publicznych. VI Konferencja Naukowa 17–18 czerwca 2013 r., Wrocław, (Control of public procurement. 6th Academic Conference 17-18 June 2013, Wroclaw) ed. Kocowski T., Sadowy J., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Szydło M. (2014), Prawna koncepcja zamówienia publicznego (Legal concept of public procurement), C.H. Beck, Warszawa.
 • UOKiK (2014), Polityka konkurencji na lata 2014–2018 (“Competition policy for 2014–2018”), Warszawa 2014, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=14691 [10.11.2015].
 • Waligórski M.A. (2011), Nowe prawo działalności gospodarczej (The new law of economic activity), Ars Boni et Aequi, Poznań.
 • Zmowy (2013), Zmowy przetargowe (Bid rigging), wydanie 2, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn zm. (Act of April, 16 1993 on Fair Trading, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2003, No. 153, item 1502 as amended)
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, Dz.U. nr 76, poz. 344 z późn. zm. (Public Procurement Law Act of June 10, 1994, Dz.U. [Journal of Laws] of 1994, No. 76, item 344 as amended)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. (Public Procurement Law Act of January, 29 2004, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 907 as amended).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 (Competition and Consumer Protection Act of February 16, 2007, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 184).
 • Decision of the President of UOKiK of July 21, 2005, file ref. no. RPZ-20/2005.
 • Decision of the President of UOKiK of October 9, 2005, file ref. no. RPZ-28/2005.
 • Decision of the President of UOKiK of October 4, 2010, file ref. no. RWR-24/2010.
 • Decision of the President of UOKiK of September 6, 2011, file ref. no. RKT-25/2011.
 • Decision of the President of UOKiK of December 31, 2012, file ref. no. RWR-31/2012.
 • Decision of the President of UOKiK of December 31, 2012, file ref. No. RLU-38/2012.
 • KIO judgement of February 23, 2010, file ref. no. KIO/UZP 1941/09.
 • KIO judgement of May 25, 2010, file ref. no. KIO/UZP 867/10.
 • KIO judgement of May 7, 2014, file ref. no. KIO 813/14.
 • KIO judgement of June 26, 2014, file ref. No. KIO 1181/14.
 • Judgement of the Anti-Monopoly Tribunal of November 19, 2001, file ref. no. XVII AmA 2/01, Wokanda, 2003, no. 5, p. 50.
 • Judgement of the Anti-Monopoly Tribunal of March 10, 2015, file ref. no. XVII AmA 73/13.
 • Judgement of ECJ of March 3, 2005 in the case C-21/03 and C-34/03 Fabricom SA v. Belgia, [2005] ECR I-1559.
 • Judgements of ECJ of May, 19 2009 in the case C-538/07 Assitur Srl v. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, [2009] ECR I-4219.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353 - 9119

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-994bbc52-4c20-4b32-8bd3-f8756df8b0f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.