Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 209-225

Article title

Suburbanization processes of large cities in the Czech Republic in terms of migration

Title variants

PL
Procesy suburbanizacji dużych miast w Czechach w kontekście migracji

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article describes changes occurred in settlements around the largest cities in the Czech Republic. At the beginning of the 1990s, emigration started to prevail over immigration in the majority of Czech towns. High migration gain is recorded in the districts of Prague East and West, Brno Countryside, and in the north and south districts of Pilsen. The growing process of suburbanization in the hinterland of Prague caused the capital city to become the region with the highest relative loss of population due to migration. People moved outside Prague, but on the other hand, migration gains in populations with higher education weakened due to the growing suburbanization process. This is particularly a matter of the wealthy population which started to vacate the prefabricated blocks of flats in towns and is moving to newly built family houses in surrounding villages. This process is stronger in times of economic growth. The migration leads to the strong growth of small settlements and, together with non-residential suburbanization, significantly disrupts the spatial structures of these settlements and reduces the quality of the environment. Process of suburbanization is regulated by the local plans of every municipality and cooperation between public administration, investors, developers and local communities. The local government must take care of the harmonious future development of these cities and solve the new problems associated with the inflow of the new population arriving into these communities.
PL
Artykuł opisuje zmiany przedmieść największych miast w Czechach. Na początku lat 90. w czeskich miastach emigracja zaczęła dominować nad imigracją. Duży wzrost migracji odnotowano w dzielnicach Praga Wschód i Praga Zachód, powiecie Brno oraz w północnych i południowych dzielnicach Pilzna. Rosnący proces suburbanizacji na przedmieściach Pragi spowodował, że stolica stała się regionem o największej względnej utracie ludności spowodowanej migracją. Ludzie wyprowadzali się poza Pragę, natomiast z powodu narastającego procesu suburbanizacji wzrost migracji ludności z wyższym wykształceniem został osłabiony. Dotyczy to szczególnie zamożnej populacji, która zaczęła opuszczać bloki z wielkiej płyty w miastach i przenosi się do nowo wybudowanych domów rodzinnych w okolicznych wioskach. Ten proces jest silniejszy w czasach wzrostu gospodarczego. Migracja prowadzi do rozbudowy małych osiedli i wraz z suburbanizacją komercyjną zaburza struktury przestrzenne tych osiedli, obniżając jakość środowiska. Procesy suburbanizacji są regulowane przez miejscowe plany gmin i współpracę między administracją publiczną, inwestorami, deweloperami i społecznością lokalną. Samorząd musi dbać o harmonijny przyszły rozwój tych miast i rozwiązywać nowe problemy związane z napływem ludności.

Year

Issue

19

Pages

209-225

Physical description

References

 • Čermák, Z. (1999). Migrační aspekty dlouhodobého vývoje Prahy se zvláštním zřetelem k transformačnímu období devadesátých let. Geografie – sborník České geografické společnosti, 104(2), 122-132. ISSN 1210-115x
 • Hampl, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: DemoArt. ISBN 80-86746-02-X
 • Hampl, M., Gardavský, V., and Kühnl, K. (1987). Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: UK. ISBN není uvedeno.
 • Hlaváček, P., Bal-Domańska, B. (2016). Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central European Countries. Engineering Economics, 27(3), 294-303.
 • Kupiszewski, M., Durham, H., and Rees, P. (1998). Internal Migration and Urban Change in Poland. European Journal of Population/Revue Européenne de Démographie, 14(3), 265-290. ISSN (print) 0168-6577. ISSN (online) 15729885. DOI 10.1023/A:1006058712865
 • Krejčová, N. (2015). Komerční suburbanizace Prahy. Nakladatelství Aleš Čeněk. Praha. ISBN 978-80- 7380-478-7
 • Ouředníček M. et al. (2008). Suburbanizace. Cz. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. ISBN 978-80-86561-72-1.
 • Sýkora, L. (2002). Suburbanizace a její důsledky: Výzva pro výzkum, usměrňování rozvoje území a společenskou angažovanost. In L. Sýkora. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (pp. 9-19). Praha.
 • Šašek, M. (2011). The changes of internal migration in the Czech Republic (with the focus on analysis of the changes in the Ústí nad Labem Region). Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-337-3.
 • Šašek M. (2013). Migrace obyvatelstva v České republice a regionální rozvoj. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-656-5
 • Šašek M. (2016). Population development and its typology in the Czech Republic at the level of micro-regions. Geoscape, 10(2), 53-61. ISSNv1802-1115. DOI: http//doi.org/ 10.1515/geod-2016-0005

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-994c3f94-b195-4808-8c17-3845153ef07a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.