Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 6 | 38-51

Article title

Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego - różnice w polskim i unijnym podejściu

Content

Title variants

EN
The application of competition law to the activities of entities performing public tasks based on the principles of social solidarity - differences between the Polish and the EU approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce stosowania prawa konkurencji do oceny działań podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego. Do tego typu organów zalicza się przede wszystkim podmioty operujące w obszarze redystrybucji składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego w artykule zawarto analizę działań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiono również różnice w podejściu do identyfikacji takich podmiotów jako przedsiębiorców podlegających prawu konkurencji na gruncie polskiego i unijnego prawa konkurencji. Wbrew niektórym opiniom, szczególne zadania realizowane przez te podmioty nie uzasadniają całkowitego wyłączenia ich spod kontroli antymonopolowej. Postulowane jest zastosowanie polskiego prawa konkurencji do wszystkich przejawów ich działań, które mogą kształtować konkurencję
EN
This article is devoted to the issue of applying competition law to the assessment of the activities of entities performing public tasks on the basis of the principles of social solidarity. Bodies of this type primarily include entities operating in the area of redistribution of health contributions and social insurance contributions. The article contains therefore an analysis of the activities of the National Health Fund and the Social Insurance Institution. It also presents the differences in the approach to identifying such entities as entrepreneurs which are subject to competition law under Polish and EU competition law. Contrary to certain opinions, the specific tasks performed by these entities do not justify their complete exclusion from antitrust control. It is postulated that Polish competition law should be applied to all those manifestations of their activities which can shape competition

Contributors

  • Radca prawny; wspólnik w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.; doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-994ea513-76bd-47f7-b9de-3c446586b410
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.