Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 4 | 354-359

Article title

Rola nauczyciela w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej na Ukrainie i w Polsce

Content

Title variants

EN
The Teacher’s Role in Multicultural and Intercultural Education in Ukraine and Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto próbę ukazania roli edukacji i jej wpływu na procesy zachodzące w wielokulturowym i międzykulturowym środowisku. Zwrócono szczególną uwagę na wymagania stawiane nauczycielom, gdyż realizacja celów edukacji międzykulturowej w Polsce i na Ukrainie w dużej mierze zależy od profesjonalizmu nauczycieli, który łączy w sobie cechy nauczyciela i psychologa, kulturologa, pedagoga, menedżera edukacji, wychowawcy, koordynatora. Zadanie to jest niezwykle trudne, ponieważ do osiągnięcia tego celu niezbędni są doskonali specjaliści-nauczyciele, a co za tym idzie – ich kształcenie, a w szczególności tworzenie profesjonalnych i osobistych cech przyszłego nauczyciela z zachowaniem wymagań wielokulturowego rynku pracy.
EN
The paper attempts to show the role of education and its impact on the processes taking place in a multicultural and intercultural environment. Particular attention has been paid to the requirements for teachers, since the implementation of intercultural education objectives in Poland and Ukraine depends to a large extent on the professionalism of teachers, which combines the qualities of a teacher and psychologist, cultural scientist, educator, education manager, educator and coordinator. This task is extremely difficult, because to achieve this goal, excellent teacher specialists are needed, and thus their education, and in particular the creation of professional and personal features of the future teacher, while maintaining the requirements of the multicultural labor market.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

354-359

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

  • Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Polska
author
  • Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie, Ukraina

References

  • Golka, M. (2001). Problemy i dylematy edukacji dla wielokulturowości. W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.), Kultury tradycyjne a kultura globalna (s. 137–149). Białystok: Trans Humana.
  • Hessen, S. (1997). Podstawy pedagogiki. Warszawa: Żak.
  • Kerschensteiner, G. (1912). Begriff der Arbeitsschule. Leipzig: B.G. Teubner.
  • Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (2006). Pedagogika-podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
  • Lalak D., Pilch, T. (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Żak.
  • Lewowicki, T. (red.) (2000). Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wyd. UŚ.
  • Nikitorowicz, J. (2009). Wspólnoty i migracje w społeczeństwach wielokulturowych W: J. Nikitorowicz, J. Muszyński, M. Sobecki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej (s. 15–28). Białystok: Trans Humana.
  • Rabczuk W. (2011). Edukacja miedzykulturowa z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej. W: Pogranicze. Studia Społeczne (s. 54–68). Białystok.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99543bbc-ebbb-4f69-a446-49e15172eb95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.