Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(25) |

Article title

Współpraca środowisk wychowawczych – szkoła i rodzina

Authors

Content

Title variants

EN
Cooperation between educational environments – the family and school

Languages of publication

Abstracts

PL
Za wszechstronny rozwój dziecka, jego życie i funkcjonowanie społeczne odpowiedzialne są w dużej mierze dwie istotne instytucje – rodzina i szkoła. Oddziaływanie środowiska rodzinnego to głównie wpływanie wychowawczo w celu socjalizacji dziecka, przekazanie mu wiedzy o otaczającym świecie oraz wzorów zachowań. Rodzice zapewniają dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwiają zdobywanie różnorodnych doświadczeń, które postępują na dalszych etapach rozwoju i życia młodego człowieka. W procesie usamodzielniania się jednostki rodzinę wspomaga szkoła. Stanowi centralną instytucję, której zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia przez realizację procesu wychowania i kształcenia. Stymuluje przygotowanie młodego człowieka do współdziałania w grupach koleżeńskich, nawiązywania przyjaźni, zdrowego komunikowania się. W szkole kształtują się moralnie i społecznie pożądane postawy, nawyki, normy i wartości. Zaznaczające się współczesne przeobrażenia w obszarze oświaty sprzyjają rozwojowi współpracy rodziców i nauczycieli w procesie nauczania dzieci i młodzieży. Oznacza to, iż funkcjonujący dotychczas nie najlepszy model relacji pomiędzy domem rodzinnym ucznia a szkołą, w których zakres oddziaływań rodziców na działalność szkoły był raczej niezadowalający, ulega stopniowej poprawie. Trwający przez lata niedostatek kreatywnego współdziałania pomiędzy domem rodzinnym a szkołą, zaznaczający się pasywną rolą rodziców we współdziałaniu, utrwalił stereotyp odnoszący się do powinności rodziców w stosunku do instytucji oświatowych, w tym szkoły. Obecna koncentracja uwagi na współuczestnictwie, pomocy, wzajemnym wsparciu tych dwóch istotnych środowisk wychowawczych zapewnić ma optymalną realizację celów z zakresu oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Prawidłowo zaprojektowana i przebiegająca współpraca rodziców i nauczycieli stanowi element pożądanych efektów dydaktyczno-wychowawczych.
EN
The family and school constitute two major institutions responsible for a comprehensive development of children, their lives and their functioning in the society. The impact of the family environment mainly involves its educational influence aimed at socialising children as well as increasing their knowledge of the surrounding world and patterns of proper behavior. Parents satisfy their children’s basic needs and enable them to gain a lot of experience, which is very useful at successive stages of their development. The family is supported by school in the process of gaining independence by individual children. School constitutes a major institution, whose role is to enhance the comprehensive development of students’ personalities through the implementation of the processes of education and upbringing. Moreover, school teaches young people how to cooperate with their peers, make friends and communicate effectively. School is also a place where morally and socially desired attitudes, habits, norms and values are shaped. The current transformation taking place in the field of education fosters stricter cooperation between parents and teachers in the teaching process. This means that the outdated model of cooperation between students’ families and schools, where the scope of parents’ impact on school activities was rather unsatisfying, is gradually Grażyna Maciak 35 being replaced by a more up-to-date one. The limited interaction between the family and school resulting from parents’ passivity, which has been observed for years, perpetuated the stereotype concerning parents’ responsibilities in relation to educational institutions, including schools. The current focus of attention on mutual participation, assistance and support of these two major educational environments is supposed to result in optimum conditions for the implementation of objectives in the field of upbringing, childcare and education. Properly designed and managed cooperation between parents and teachers constitutes a desired effect of teaching and upbringing

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-995470af-290e-4c7b-8150-0eec4c98fc92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.