Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 48 | 378-388

Article title

Źródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce – na przykładzie województwa podkarpackiego

Authors

Content

Title variants

EN
The Financial Structure of NGOs in Poland – The Example of the Podkarpackie Province
RU
Источник финансирования неправительственных организаций в Польше – на при-мере Подкарпатского воеводства

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Realizacja zadań administracji publicznej przy współpracy z trzecim sektorem powinna realizować zapotrzebowanie społeczne na konkretny rodzaj usług. Jednak w obecnej gospodarce również organizacje pozarządowe jak przedsiębiorstwo do funkcjonowania i realizowania własnej misji potrzebują zasobów finansowych. Najłatwiejsze środki pozyskiwane są od własnych członków, lecz nie wystarczają na realizację celów statutowych. Innym rozwiązaniem bywają dotacje publiczne, jak i prywatne oraz pozyskiwanie środków unijnych. Celem artykułu jest prezentacja struktury finansowej trzeciego sektora w oparciu o dostępne raporty Stowarzyszenia Klon/Jawor, mojapolis, jak i danych Urzędu Statystycznego w Krakowie. Analizę rozpoczynają dane o strukturze przychodów trzeciego sektora w latach 2005, 2010 i 2012. Analiza przychodów organizacji pozarządowych w Polsce pokaże ich wewnętrzne rozwarstwienie. Najwięcej organizacji należy do najbiedniejszych o przychodach nieprzekraczających 1 tys. zł. Dane odniosą się także do województwa podkarpackiego zlokalizowanego w południowo-wschodniej części Polski. W perspek-tywie finansowania na lata 2007–2013 kraje Unii Europejskiej stworzyły możliwość wykorzystania programów i funduszy dla organizacji pozarządowych. Możliwość aplikowania o dodatkowe środki z funduszu europejskiego miała wspomóc działalność organizacji. Jednak podmiotów, które pozyskują środki unijne jest niewiele, co przekłada się na niską stabilność finansową sektora. Czy środki dostępne w nowej perspektywie finansowania na lata 2015–2020 przełożą się na opłacalność finansową organizacji pozarządowych pokażą już kolejne raporty.
EN
The implementation of the tasks of the public administration, in cooperation with the third sector should consider achieving societal demands for a specific type of service. However, in the current economy, non-governmental organisations as well as for the operation of the company and implement their own mission needs financial resources. The easiest measures are collected from its own members, but are not sufficient for the implementation of statutory objectives. Another option may be public and private grants and fundraising. The aim of the article is to present the financial structures of the third sector on the basis of the reports of the Stowarzyszenie Klon/Jawor, moja-polis, and the data from the Statistical Office in Krakow. Analysis of the start data of the structure of revenues of the third sector in the years 2005, 2010 and 2012. Analysis of the income of non-governmental organisations in Poland will show their inner stratification. Many organizations belong to the poorest of the income not exceeding one thousand dollars. The data will also be of the Podkarpackie Province located in the South-Eastern part of Polish. In view of the funding for the period 2007-2013, the EU countries have created the possibility of the use of the programs and funds for non-governmental organisations. The opportunity to apply for additional resources from the European Fund was to support the activities of the organization. However, entities that acquire EU funds is a little low, which translates to the financial stability of the sector. Whether the resources available in a new perspective for the years 2015-2020 will translate into the financial viability of non-governmental organisations already show the following reports.

Year

Volume

48

Pages

378-388

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Socjologii (doktorantka) Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Dadel M., Gałązka A., 2014, Dotacja od administracji publicznej, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Gumkowska M., Herbst J., 2007, Dostęp organizacji pozarządowych do Funduszy Strukturalnych – stan obecny i perspektywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • GUS, 2014, Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa.
 • GUS, 2014a, Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r., Warszawa.
 • Halamska M., 2008, Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie [w:] M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Naumiuk A., 2007, Uczestnictwo społeczne młodzieży: możliwości działań – opinie i podstawy, „Akapit”, Toruń.
 • Organizacje pozarządowe zrealizowały 12,5 tys. projektów wartych ponad 10 mld zł http://eurofundsnews.eu/wazne/organizacje-pozarzadowe-zrealizowaly-125-tys-pro jektow-wartych-ponad-10-mld-zl (dostęp: 11 października 2015 r.).
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., 2013, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., 2012, Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor, Kondycja 2012: pogorszyła się finansowa sytuacja organizacji, http://osektorze.ngo.pl/wiadomosc/845344.html (dostęp: 11 października 2015 r.).
 • Szymczak M. (red.), 1981, Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa.
 • United States Agency for International Development, The 2014 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, https://www.usaid.gov/sites/defa ult/files/documents/1863/CSOSI-Report-FINAL-7-2-15.pdf (dostęp: 11 października 2015 r.).
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
 • Załuska M, Boczoń J., 1996, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interat, Warszawa.
 • Zietlow J., 2010, Nonprofit FINANCIAL objectives and financial responses to a tough economy, Journal of Corporate Treasury Management, Vol. 3, No. 3, May, Henry Steward Publications.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-995ef73a-72f5-4c85-999e-7891bba29026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.