Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(23) | 75-111

Article title

Kompetencja Rzecznika Finansowego do nakładania kar pieniężnych na podmioty rynku finansowego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Competence of the Financial Ombudsman to impose fines on financial market entities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu są kompetencje Rzecznika Finansowego do nakładania na podmioty rynku finansowego kar pieniężnych w związku z naruszeniami postanowień Ustawy z dnia 5 VIII 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jednym z głównych zadań Rzecznika Finansowego jest egzekwowanie należytego wykonywania przez podmioty rynku finansowego obowiązków wynikających z tego aktu. W tym celu jego art. 32 ust. 1 przewiduje, że w przypadku naruszenia wskazanych w ustawie o Rzeczniku przepisów Rzecznik Finansowy może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł. Krótki czas obowiązywania nowych przepisów i w konsekwencji brak orzecznictwa nakreślającego kierunki ich wykładni w początkowym okresie może powodować wątpliwości w zakresie ich stosowania. Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwych zagadnień spornych i przedstawienie propozycji ich rozstrzygnięcia. W szczególności omówiono w nim przesłanki nałożenia na podmiot rynku finansowego kary pieniężnej, przy czym chodzi tu nie tylko o analizę konkretnych deliktów wskazanych w art. 32 ust. 1 ustawy o Rzeczniku, ale również o przedstawienie ogólnych zasad związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych, zwłaszcza w ramach tzw. uznania administracyjnego. Ocenie poddano zasady ustalania wysokości kary pieniężnej i wzajemną relację art. 32 ustawy o Rzeczniku do przepisów Działu IVa Ustawy z dnia 14 VI 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, regulujących sprawy nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz udzielania ulg w ich wykonaniu. Wskazano też uwagi o charakterze de lege ferenda, zawierające propozycje zmian przepisów ustawy o Rzeczniku, mające na celu zwiększenie skuteczności podejmowanych przez Rzecznika Finansowego działań, a w konsekwencji także poziomu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.
EN
The subject of this article is the competence of the Financial Ombudsman to impose financial penalties on financial market entities for violations of the provisions of the Act of 5 August 2015 on complaints handling procedures by financial market entities and on the financial Ombudsman. One of the main tasks of the Financial Ombudsman is to enforce the proper performance by financial market entities of their obligations under the Act. For this purpose, Article 32(1) thereof provides that in the event of a breach of the provisions set out in the Act the Financial Ombudsman may, by way of a decision, impose a fine of up to PLN 100 000. The short duration of the new provisions and, consequently, the lack of case law outlining the directions of their interpretation may, particularly in the initial period, give rise to doubts as to their application. The aim of the article is to analyse possible disputable issues and provide proposals for their resolution. In particular, it is necessary to discuss the conditions for imposing a fine on a financial market entity. In this regard it is important to analyse both – the specific torts indicated in Article 32(1) of the said Act, as well as the general rules upon which the imposition of administrative fines by the Financial Ombudsman is possible. Also important is the consideration of the rules for determining the amount of the fine and in this matter the mutual relationship between Article 32 and the provisions of section IVa of the Act of 14 June 1960. Finally, amendments to certain provisions of the exiting laws are being proposed in order to increase the effectiveness of actions undertaken by the Financial Ombudsman and consequently to increase the level of protection of clients of financial market entities.

Year

Issue

Pages

75-111

Physical description

Contributors

  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

References

  • Drachal J., Jagielski J., Stankiewicz R., Komentarz do art. 3, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
  • Hamerlak D., Drewniany M., Fikcja prawna doręczenia w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy publiczne, „Zeszyty Naukowe WSFiP” 2014, nr 2.
  • Jabłoński M., Komentarz do art. 189a, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, Warszawa 2018.
  • Skoczny T. (red.), Komentarz do art. 50, w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014.
  • Stankiewicz R., Komentarz do art. 61, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego, A. Wiktorowskiej, Warszawa 2018.
  • Tarno J.P., Rozdział V § 26 pkt VI, w: Sądowa kontrola administracji publicznej, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 10, Warszawa 2016.
  • Wiącek M., Komentarz do art. 184, w: Konstytucja RP, t. 2: Komentarz do art. 87–243, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016.
  • Wojciechowski B., Rozdział X § 42 pkt IV ppkt 1, w: Wykładnia w prawie administracyjnym, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, A. Wróbla, Z. Niewiadomskiego, t. 4, Warszawa 2015.
  • Wyżykowski B., Istotny pogląd Rzecznika Finansowego jako instrument ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 1(21).

Notes

PL
I. Artykuły
EN
I. Papers

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9961eaaf-2122-4f6f-9dbc-2cb4741ab78a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.