Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 24, nr 2 | 30-40

Article title

Seniors in cities and senior-friendly cities analysis for selected Polish cities – robust taxonomic approach

Content

Title variants

PL
Seniorzy w miastach i analiza miast przyjaznych seniorom dla wybranych miast polskich – odporne podejście taksonomiczne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the article is to assess selected large cities in Poland as senior-friendly. Using the municipal population forecast for 2017-2030 published in 2017, together with the available database, own analyses were made for selected cities in Poland. Additionally for the description of ‘senior-friendly’ cities, it was assumed that the starting point is the WHO definition, which indicated four main criteria determining whether a given city can be considered to be friendly to the elderly. In a city friendly to seniors, the principles, services, environment and structures built up support the active ageing process and avail it for the residents. For the purposes of the research, taking into account the above objectives and based on published sources, a descriptive model was created. The study assessed selected Polish cities as senior-friendly cities, using the robust taxonomic approach.
PL
Celem artykułu jest ocena wybranych dużych miast w Polsce jako przyjaznych seniorom. Korzystając z prognozy ludności miejskiej na lata 2017-2030 opublikowanej w 2017 r., wraz z dostępną bazą danych, przeprowadzono własne analizy dla wybranych miast w Polsce. Dodatkowo w opisie miast przyjaznych seniorom przyjęto, że punktem wyjścia jest definicja WHO, która wskazała cztery główne kryteria określające, czy dane miasto można uznać za przyjazne dla osób starszych. W mieście przyjaznym dla seniorów przyjmowane regulacje, usługi, środowisko i kreowanie odpowiednich struktur wspierają proces aktywnego starzenia się i pomagają mieszkańcom. Na potrzeby badań, uwzględniając powyższe cele i na podstawie opublikowanych źródeł, stworzono model opisowy. W badaniu oceniono wybrane miasta polskie jako miasta przyjazne seniorom, stosując odporne podejście taksonomiczne.

References

 • Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. Monografie i Opracowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, (4), 307-327. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017, 8. Retrieved 3.09.2019 from www.senior.gov.pl:
 • Miasta przyjazne starzeniu: Przewodnik. (2014). Warszawa: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego.
 • Szołtysek, J., and Trzpiot, G. (2019). Miasta przyjazne seniorom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Trzpiot, G., Szołtysek, J., Twaróg, S., and Ojrzyńska, A. (2015). Wielowymiarowa analiza oceny jakości życia w mieście. In Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka (pp. 118-127). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Trzpiot, G., and Szołtysek, J. (2016). Bezpieczeństwo ludzi starszych w smart city. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (483), 209-226.
 • World Health Organization. (2007). Global age-friendly cities: A guide. Geneva.
 • World Health Organization. (2010). United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Hidden cities: Unmasking and overcoming health inequities in urban settings. Kobe: World Health Organization. Retrieved 17.04.2014 from http://www.who. int/kobe_centre/publications/hidden_ cities2010/en/
 • World Health Organization. (2011). Global health and ageing. World Health Organization & U.S. National Institute of Aging. Geneva. Retrived 3.06.2014 from http://www. who.int/ageing/publications/global_ health.pdf
 • World Health Organization. (2015). Measuring the age-friendliness of cities: A guide to using core indicators. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
 • World population ageing. (2013). New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 28.05.2014 from http:// www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeingReport2013.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99677045-6ab8-4390-a950-833b33b8bb53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.