Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 (32) | 114-134

Article title

Skuteczność prawa do ochrony danych osobowych a prawo dostępu do informacji publicznej

Authors

Title variants

Efficiency of a right to protect personal data versus a right of access to public information

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The problems of efficiency of regulation concerning protection of personal data in a context of making available public information is es-sential from the point of view of an individual. Since it is not difficult to imagine a situation in which public information is given and then per-sonal data are made available to an authorised person. It is an undesir-able phenomenon looking at it even by a prism of meaning of informa-tion in a contemporary world. Thus, protection of personal data re-quires taking into account contrary interests of access to public informa-tion and non-misusing an individual's right to privacy, which in the practice of application of the law can provoke problems and controver-sies.

Keywords

PL

Contributors

 • WSPiA Przemyśl–Rzeszów

References

 • T. Górzyńska, Geneza i rozwój prawa do informacji, [w:] Miscellanea Iuridi-ca, t. IV: Współczesne problemy samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej, A. Dragoń, A. Lityński, G. Sibiga, Tychy 2004, s. 126.
 • T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji pu-blicznej, Warszawa 2002, s. 7.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 65
 • G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności regulacji ochrony danych osobo-wych, [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, G. Szpor (red.), Warszawa 2009, s. 26.
 • B. Banaszak, K. Wygoda, Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w świetle ustawy z 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, [w:] Ochrona danych osobowych, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 1999, s. 68.
 • P. Fajgielski, Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008, s. 35.
 • M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecz-nictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 41.
 • M. Chmaj [w:] Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Warszawa 2010, s. 35.
 • A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 21
 • J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komen-tarz, Warszawa 2011, s. 339.
 • I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji pu-blicznej. Komentarz, Warszawa 2012,
 • A. Błaszczyńska, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 12, s. 24–28.
 • M. Podgłówek, Dostęp do informacji publicznej [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Wrocław 2005, s. 422–437.
 • M. Safjan, Ochrona danych osobowych – granice autonomii informacyjnej [w:] Ochrona danych osobowych, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 1999, s. 10.
 • M. Sakowska, Relacje pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem do informacji publicznej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2005, tom LXXII, s. 63.
 • G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 11, s. 9.
 • G. Sibiga, Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych osobo-wych a dostęp do informacji publicznych oraz informacji o środowisku i jego ochronie [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, P. Fajgielski (red.), s. 165.
 • M. Bidziński [w:] Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 70.
 • I. Maciejuk, Dostęp do informacji publicznej zawierającej dane osobowe, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 9, s. 77.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-996a52af-5250-4c7c-b825-4c923bbcafde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.