Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 | 11-24

Article title

The Need for Meta-Reflection on the Human Person’s Work

Content

Title variants

Potrzeba metarefleksji nad pracą człowieka

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The problems of trans-multi-disciplinary studies on man’s work comprises objects of research that are common to different academic disciplines but are selected in such a manner as not to distort the visions of the research objects specific for various disciplines. Studies conducted in multi-, inter- or transdisciplinary projects pose a major challenge. The transdisciplinary approach to knowledge and research has its practical sources in the applicability of knowledge, inter alia in searching for more effective solutions to earlier indicated problems. In the paper I present selected problems concerning research on human work indicating its trans-multidisciplinary character
PL
Problematyka badań trans-multi-dyscyplinarnych nad pracą człowieka obejmuje obiekty badań naukowych wspólne dla różnych dyscyplin naukowych, ale tak dobrane, że nie zniekształcają specyficznych dla każdej z tych dyscyplin punktów widzenia obiektów badań. Badania prowadzone w projektach multi-, inter- czy transdyscyplinarnych stanowią ważne wyzwanie. Podejście transdyscyplinarne do wiedzy i badań ma swoje źródła praktyczne w aplikacyjności wiedzy, m.in. w szukaniu bardziej efektywnych rozwiązań wskazanych już wcześniej problemów. W opracowaniu prezentuję wybrane problemy badań nad pracą ludzką wskazując na ich trans-multidyscyplinarny charakter.

Keywords

Year

Issue

6

Pages

11-24

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • University of Rzeszów, Poland

References

 • Furmanek, W. (2014). Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy Labor et Educatio, no. 2/2014, 9–31.
 • Furmanek, W. (2014). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek, W. (2017). Konsekwencje merytoryczne twierdzenia: praca jest wartością
 • dla pedagogiki pracy. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio J, Lublin – Polonia vol. XXX, 2 sectio J 2017.
 • Furmanek, W. (2017). Metodologiczne konsekwencje twierdzenia „praca jest wartością”. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio J, Vol 30, No 1.
 • Furmanek, W. (2016). Praca człowieka jako kategoria aksjologiczna. W: K. Chałas, A. Maja (eds.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, (s. 827-836). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Galarowicz, J. (2000). Człowiek jest osobą, Kęty:Wydawnictwo Antyk.
 • Hajduk, Z. (2010). Metanaukowe ujęcie relacji między nauka a etyką. Nauka no. 3, 2010, 14–31.
 • Jan Paweł II, (1981). Encyklika Laborem exercens. Rome–Vatican.
 • Korabiowska, K., Nowacki, T. (eds.) (1981). Pedagogika pracy. Studia Pedagogiczne XLIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Korabiowska-Nowacka, K. (1982). Przedmiot pedagogiki pracy, Kalisz.
 • Kwiatkowski, S.M. (2006). Kierunki rozwoju pedagogiki pracy, W: Z. Wiatrowski, (eds.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej.
 • Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Kwiatkowski, S.M. (2005). Pedagogika pracy –historia – teraźniejszość – przyszłość. Pedagogika Pracy, no. 46/2005.
 • Mieka, B. (2015). Travelling Concepts in the Humanities, www.hf.uio.no/forskning/phd/kurs/phd-arrangementer/hf-felleskurs/2015/pensum-vit.teori-nov-15/frå--mieke-bal.pdf
 • Nowacki, T. (1982). Pedagogika pracy, stan i perspektywy. Studia Pedagogiczne. Wybraneproblemy pedagogiki pracy. WSP w Bydgoszczy, issue 8.
 • Nowacki, T.W. (1988). Stan badań pedagogiki pracy w Polsce na tle porównawczym. Pedagogika Pracy, no. 13.
 • Okoń, W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Strzeszewski, C. (1978). Praca ludzka. Zagadnienia społeczno-moralne. Lublin: TN KUL.
 • Styczeń, T. (1983). Człowiek w ujęciu Jana Pawła II podstawową dyrektywą programowania pracy Instytutu Jana Pawła II. Przegląd Uniwersytecki, Lublin, 2nd December.
 • Tabaszewska, J. (2013). Wędrujące pojęcia. Koncepcja Mieke Bal. Przykład inter czy transdyscyplinarności. Studia Europea Gnesnensia, no. 8.
 • Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Wojtyła, K. (1985). Osoba i czyn. Kraków.
 • Żłobicki, W., Włodarczyk, R. (eds.) (2015). Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99703d28-2b1a-4de2-adb7-55fa33ec3430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.