Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(26) | 97-109

Article title

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce

Content

Title variants

EN
Innovation activities of enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie innowacje stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. W dobie globalizacji, wzrostu oczekiwań klientów i nasilającej się konkurencji przedsiębiorstwa chcące utrzymać się na rynku, ukierunkowane na rozwój (często uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi), są zmuszone podejmować ciągłą aktywność innowacyjną. Prowadzone badania zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i krajowym czy międzynarodowym pokazują istotny wpływ podejmowanej działalności innowacyjnej na kondycję poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak też całych gospodarek. Wdrażane przez przedsiębiorstwa działania innowacyjne przynoszą im wiele korzyści, m.in. wprowadzenie na rynki nowych produktów i usług, zastosowanie nowej technologii produkcji, a w dłuższej perspektywie obniżkę kosztów, poszerzenie rynku zbytu, nadążanie za coraz bardziej wygórowanymi wymaganiami konsumentów. Dlatego ważne jest, aby w każdym kraju istniały odpowiednie mechanizmy zachęcające przedsiębiorców do zwiększania nakładów na działania badawczo-rozwojowe. Wobec powyższego za cel przyjęto zbadanie poziomu działalności innowacyjnej podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu, opierając się na literaturze przedmiotu, przybliżono teoretyczne podstawy innowacyjności. W części drugiej wykorzystano dane wtórne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu i dane zawarte w raportach z zakresu problematyki innowacyjnej w celu przedstawienia poziomu podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej.
EN
Nowadays, innovation is an important factor for socio-economic development. In the era of globalization, increased customer expectations as well as increasing competition of companies are forced to take continuous innovation activities. Such firms would like to remain on the market and they are aimed at the development. The research conducted both at the enterprise and national or international level, shows a significant impact of innovation activities undertaken the condition of individual operators, as well as the entire economies. Innovative activities, implemented by companies, bring them a number of benefits. That is, among others, introduction of new products and services to the market, the use of new production technology or in the long term, costs reduction, market extension, keeping up with ever more exorbitant consumers requirements. Hence, it is important that in each country there are adequate mechanisms encouraging businesses to increase funds on research and development activities. Therefore, as the purpose of the article, the author has adopted an attempt to discern the level of innovative activity undertaken by Polish companies. In the first part of the article, on the basis of literature, the theoretical foundations of innovation have been presented, showing the diversity of the term definitions as well as indicating the types of innovation. In the second part of the article the author used the secondary data from the Central Statistical Office, Eurostat and data contained in the reports on the issues of innovation in order to present the level of innovative activities undertaken by Polish companies.

Year

Issue

Pages

97-109

Physical description

Dates

published
2015-01

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, Poland, Tel. +48 91 44 41 985

References

 • Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1877-2.
 • Eurostat Statistics Database (2013) [online, dostęp: 2013-12-12]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/introduction.php/Innovation_statistics.
 • Global Innovation Barometer (2013) [online, dostęp: 2014-02-27]. Dostępny w Internecie: http://files.publicaffairs.geblogs.com/files/2013/01/Poland.
 • GUS (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • GUS (2012a). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie. ISSN 1898-7583.
 • Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1658-0.
 • Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka. ISBN 83-85205-42-X.
 • Matusiak, K.B. (red.) (2011). Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-7633-164-5.
 • OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
 • Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Wiankowski, S. et al. (2005). Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". ISBN 83-86929-92-8.
 • Zembaczyński, R. et al. (1997). Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji: raport uzupełniający. Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9979cdd8-ad90-43bc-b2d7-c0e1222b2d57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.