Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (351) | 158-170

Article title

Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych

Content

Title variants

EN
Young Adults in the Market for Financial Services
RU
Молодые взрослые на рынке финансовых услуг

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Grupa młodych dorosłych jako podmiot rozważań wybrana została nieprzypadkowo. Jest to bowiem stosunkowo liczna w Europie oraz bardzo interesująca poznawczo grupa społeczna. Samo pojęcie „młodzi dorośli” w literaturze najczęściej odnosi się do osób w sensie biologicznym całkowicie dojrzałych, ale jednocześnie jeszcze niesamodzielnych i uzależnionych w pełni lub częściowo od rodziców/ opiekunów. Z socjo-ekonomicznego punktu widzenia, cechami mogącymi charakteryzować te osoby są: niewykonywanie pracy zawodowej, brak zdolności do samodzielnego zapewnienia bytu sobie i swojej rodzinie oraz brak dojrzałości do podejmowania zadań ponadosobistych. Przedmiotem rozważań w proponowanym artykule były zachowania tej grupy społecznej na rynku usług finansowych w Polsce. Podstawy źródłowe artykułu stanowiły literatura przedmiotu oraz badania bezpośrednie autora przeprowadzone na potrzeby prezentowanego artykułu techniką FGI.
EN
The group of young adults as the subject of considerations was selected intentionally as this is a relatively numerous in Europe and very interesting cognitively social group. The very notion “young adults” in the literature most often refers to people fully adult in the biological sense but, at the same time, still not self-reliant and fully or partly dependent on parents/legal guardians. From the socioeconomic point of view, the traits that may characterise those individuals are: non-performance of professional job, lack of the ability to ensure independent living to oneself and one’s family as well as lack of maturity to take tasks exceeding personal traits. The subject matter of considerations in the article was behaviours of this social group in the market for financial services in Poland. The source bases of the article were the subject literature and author’s direct surveys carried out for the purpose of the article by the FGI method.
RU
Группа молодых взрослых как субъект рассуждений избрана не случайно, ибо это относительно многочисленная в Европе и весьма интересная с точки зрения познания общественная группа. Само понятие «молодые взрослые» в литературе чаще всего относится к лицам в биологическом смысле полностью взрослым, но заодно еще несамостоятельным и полностью или частично зависимым от родителей (опекунов). С социально-экономической точки зрения чертами, которые могут характеризовать этих лиц, являются: невыполнение профессионального труда, отсутствие умений самостоятельно обеспечить бытие себе и своей семье, а также отсутствие зрелости для принятия на себя задач, выходящих за рамки личности. Предметом рассуждений в статье было поведение этой социальной группы на рынке финансовых услуг в Польше. Источниками для статьи были литература предмета и непосредственные обследования, проведенные автором для нужд представляемой статьи по технике опроса целевой группы, FGI.

Year

Issue

Pages

158-170

Physical description

Dates

published
2014-07-2014-08

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

  • Borowicz R., Krzyminiewska G., Szafraniec K. (1991), Młodzi dorośli: paradoksy socjalizacji i rozwoju, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
  • Ledzińska M. (2012), Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne, Difin, Warszawa.
  • Maciejewski G. (2012), The Contemporary Consumer in the Face of Megatrends in Consumption, (in:) Olejniczuk-Merta A. (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, IBRKK, Warszawa.
  • Mróz B.(2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (2013), GUS, Warszawa.
  • van Raaij F. (2001), Konsumpcja postmodernistyczna, (w:) Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B. (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99837e68-970c-420b-a106-93f2202206fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.