Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(42) | 629–638

Article title

Changes in farmers’ participation in rural organizations of Opolszczyzna region

Content

Title variants

PL
Zmiany uczestnictwa rolników w wiejskich organizacjach samorządowych Opolszczyzny

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article’s fi ndings referred to and described one of the most important dimensions of social capital of farmers in the Opolszczyzna – self-organization of farmers in the period from 2008 to 2014. Particularly, the popularity of different self-governed organizations among farmers and their effi ciency have been presented. The described fi ndings point to stagnation in the development of self-organization of farmers in the discussed period.
PL
W artykule podjęto próbę określenia zmian w zakresie samoorganizacji społeczności wiejskej Opolszczyzny z uwzględnieniem konstruktu kapitału społecznego. W tym celu wykorzystano dane uzyskane od osób kierujących gospodarstwami rolnymi zamieszkałych w wybranych gminach Opolszczyzny. Zostały one zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Zawarte w nim pozycje umożliwiły określenie zmian, jakie zaszły w latach 2008–2014, m.in. pod względem: przynależ- ności respondentów do różnych organizacji samorządu wiejskiego, sposobu postrzegania przez rolników efektów działań tych instytucji czy postrzegania przez kierowników gospodarstw rolnych możliwości wywierania wpływu przez różne podmioty na sytuację w gminie. Ujawniły przy tym występowanie kilku negatywnych zjawisk w dziedzinie samorządności wiejskiej, które świadczą o stagnacji w jej rozwoju w latach 2000–2014.

Year

Issue

Pages

629–638

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski
author
 • Uniwersytet Opolski

References

 • Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. (2008). Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Dyngus M. (2005). Grupy producentów na rynku świeżych owoców i warzyw. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 8.
 • Fukuyama F. (1999). The Great Disruption, New York.
 • Gliński P. (2003). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – problemy i nadzieje. W: E. Nycz (red.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej. Opole: Wyd. Instytutu Śląskiego.
 • Górecki J. (2004). Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. Wieś i Rolnictwo 123 (2).
 • Kożuch A. (1999). Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 • Lemanowicz M. (2005). Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW). W: B. Klepacki (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Lewenstein B., Palska H. (2004). Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych. W: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. IFiS.
 • Paszkowski S. (2001). Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD). Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Sokołowska S. (1994). Produktywność rolnictwa indywidualnego w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej (na przykładzie badań w województwie opolskim). Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • van Staveren I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. Journal of Economic Issues, 37 (2).
 • Szreter S. (2000). Socisl Capital, the Economy, and Education in Historical Perspective. W: S. Baron, J. Field, T. Schuller (red.), Social Capital: Critical Perspectives.Oxford: Oxford University Press.
 • van Staveren I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. Journal of Economic Issues, 37 (2).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99852189-8a67-4b27-9dcb-2eddedab9b12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.