Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(26) | 45–67

Article title

Związek między samotnością i lękiem u młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Relationship between loneliness and anxiety in adolescents with mild intellectual disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaprezentowane w artykule wyniki dotychczasowych badań przekonują, że młodzież z lekką niepełnosprawnością doświadcza samotności istotnie częściej aniżeli jej pełnosprawni umysłowo rówieśnicy. Częściej zatem narażona jest ona na negatywne konsekwencje tego stanu rzeczy, bowiem samotność jako fenomen o psychologicznym charakterze wiąże się z wieloma emocjami o ujemnym znaku. Autor artykułu podjął próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie o związek między samotnością tejże młodzieży i lękiem. Lęk ujmuje jako względnie stałą dyspozycję do doświadczania obaw i napięć w różnych sytuacjach życiowych, które to dyspozycje stanowią – jak wynika z doniesień naukowych – istotny rys ich osobowości. Badaniami objęto 30 uczniów z orzeczeniami o lekkiej niepełnosprawności intelektualnej oraz ich 30 rówieśników o normalnym rozwoju umysłowym. Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił na pozytywną weryfikację założenia o korelacji między różnymi postaciami samotności i lękiem doświadczanym przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, chociaż jest ona niższa i obejmuje węższy zakres uwzględnionych w badaniach relacji, aniżeli w przypadku uczniów o normalnym rozwoju umysłowym.
EN
The findings of the current research presented in the article show that adolescents with mild intellectual disabilities experience loneliness significantly more frequently than their nondisabled peers. They are therefore more exposed to the negative consequences of this state of affairs since loneliness as a psychological phenomenon involves many negative emotions. The author of the article attempts to find the answer to the question about the relationship between these adolescents’ loneliness and anxiety – a feature as a relatively permanent predisposition to experience fears and tensions in most situations in life – which – according to research reports – is an important trait of their personality. Participants of the study were 30 students with a statement of mild intellectual disabilities and their 30 peers with normal mental development. The empirical material collected allowed a positive verification of the assumption about the correlation between different forms of loneliness and anxiety experienced by adolescents with intellectual disabilities, even though this correlation was lower and referred to a narrower scope of relationships included in the study than in the case of students with normal mental development.

Contributors

author
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN ul. Ingardena 4 30-060 Kraków tel. +48 12 6626638

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-998c4594-c789-4ec6-8952-4242c58db1b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.