Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10/2015 | 297-309

Article title

Individual Time Perspective of Convicts on Imprisonment Sentences: Implications for Social Rehabilitation Interactions

Content

Title variants

PL
Indywidualna perspektywa czasowa osób skazanych na kary izolacyjne – implikacje dla oddziaływań resocjalizacyjnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper is to offer a new look at temporal perspective, which might supplement resocialization of persons serving custodial sentences in prisons. The neglect of temporal aspects might cause failures in correctional operations. The individualization of resocialization proposals by referring them to the dominant temporal orientation of an inmate makes them more suitable for the convict’s psychological functioning’s mechanisms and more cognitively accessible for him/her. It motivates to larger commitment to participate in so planned resocialization and creates favourable conditions for time perspective to be balanced. Optimally, a balanced time perspective is a resource, which may increase the likelihood individuals will avoid engaging in criminal behaviour after being released from prison. Key words: time perspective, prison sentence, resocialization.
PL
Autorzy prezentują nowe spojrzenie na perspektywę temporalną, mogącą pełnić rolę uzupełniającą w resocjalizacji osób odbywających kary izolacyjne w warunkach zakładu karnego. Nieuwzględnianie w dotychczasowych koncepcjach resocjalizacji osobistych preferencji temporalnych skazanych może być przyczyną niepowodzeń podejmowanych oddziaływań. Indywidualizacja propozycji resocjalizacyjnych w odniesieniu do dominującej orientacji czasowej osoby osadzonej czyni je bardziej adekwatnymi wobec osobistych mechanizmów psychologicznego funkcjonowania, bardziej dostępnymi poznawczo dla skazanego, motywuje do większego zaangażowania w tak zaplanowaną resocjalizację i równocześnie sprzyja zrównoważeniu perspektywy temporalnej w przyszłości. Zbalansowana orientacja czasowa jest zasobem, który po opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego będzie sprzyjał jego odejściu od przestępczości.

Year

Issue

Pages

297-309

Physical description

Dates

issued
2015-12-31

Contributors

author
 • Jagiellonian University in Kraków
 • Jagiellonian University in Kraków
 • Jagiellonian University in Kraków

References

 • [1] Ambrozik W., 2008, Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców, [in:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Vol. 2, (eds.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warsaw.
 • [2] Bajcar B., 2002, Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru, „Przegląd Psychologiczny”, no. 45(4).
 • [3] Bałandynowicz A., 2009, Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, „Probacja”, no. 1.
 • [4] Bałandynowicz A., 2010, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [in:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, (eds.) Przybyliński S., Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c., Toruń.
 • [5] Barnaś R., 2010, Odbywanie kary pozbawienia wolności a przyszłościowa perspektywa czasowa, GRIN Publishing GmbH, Munich.
 • [6] Boniwell I., Osin E., 2015, Time Perspective Coachnig, [in:] Time Perspectie Theory; Review, Research and Application, (eds.) Stolarski M., Fieulaine N., van Beek W., Springer, New York.
 • [7] Boniwell I., Zimbardo P.G., 2007, Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego funkcjonowania, [in:] Psychologia pozytywna w praktyce, (eds.) Linley P.A., Joseph S., PWN, Warsaw.
 • [8] Chodkiewicz J., Nowakowska K., 2011, Preferowana orientacja temporalna a przebieg leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, „Psychiatria Polska”, Vol. XLV, no. 2.
 • [9] Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo LexisNexis, Warsaw.
 • [10] Ciosek M., 2008a, Szanse resocjalizacji penitencjarnej, [in:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Vol. 1, (eds.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warsaw.
 • [11] Ciosek M., 2008b, Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna, [in:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Vol. 1, (eds.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warsaw.
 • [12] Cope N., 2003, ‘It’s No Time or High Time’: Young Offenders’o. Experiences of Time and Drug Use in Prison, „Howard Journal of Criminal Justice”, no. 42(2).
 • [13] Cottle T.J., 1967, The Circles Test: An Investigation of Temporal Relatedness and Dominance, „Journal of Projective Techniques and Personality Assessment”, no. 31.
 • [14] Cottle T.J., 1976, Perceiving Time, John Wiley & Sons, New York.
 • [15] Cybis N., 2012, Uzależnienie od sieci. Rola osobowości i perspektyw postrzegania czasu, [in:] Młoda Psychologia, Vol. 1, (eds.) Drop E., Maćkiewicz M., Liberi Libri, Warsaw.
 • [16] Cybis N., Rowiński T., Przepiórka A., 2012, Development of the Polish Version of Zimbardo Time Perspective Inventory. Poster: Ist International Conference on Time Perspective, 5th–8th September, Coimbra, Portugal.
 • [17] Gulla B., Tucholska K., 2012, Time Perspective and the Nuisance of the Isolation Penalty. Poster: Ist International Conference on Time Perspective, 5th–8th September, Coimbra, Portugal.
 • [18] Goffman E., 2006, Charakterystyka instytucji totalnych, [in:] Współczesne teorie socjologiczne, (eds.) Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
 • [19] Keough K.A., Zimbardo P.G., Boyd J.N., 1999. Who’s Smoking, Drinking and Using Drugs? Time Perspective as a Predictor of Substance Use, „Basic and Applied Social Psychology”, no. 29(2).
 • [20] Konopczyński M., 2009, Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Twórcza resocjalizacja – od korekty do rozwoju, „Probacja”, no. 1.
 • [21] Landau S.F., 1975, Future Time Perspective of Delinquents and Non-Delinquents: The Effect of Institutionalization, „Criminal Justice and Behavior”, no. 2(1).
 • [22] Liszke W., 2009, Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego przez kuratora sądowego, „Probacja”, no. 3–4.
 • [23] Muth W.R., Walker G., Casad S.J., 2014, The Presence of Time in the Lives of Prisoners: Implications for Literacy Workers, “The Journal of Correctional Education”, no. 65(1).
 • [24] Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • [25] Niewiadomska I., Chwaszcz J., 2010, Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?, EFS, Lublin.
 • [26] Petry N.M., Bickel W.K., Arnett M., 1998, Shortened Time Horizons and Insensitivity to Future Consequences in Heroin Addicts, „Addiction”, no. 93(5).
 • [27] Sawicka K., 2008, Terapia w resocjalizacji, [in:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Vol. 2, (eds.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warsaw.
 • [28] Sobol M., Oleś P., 2002, Orientacja temporalna carpe diem a poczucie satysfakcji z życia, „Przegląd Psychologiczny”, no. 45(3).
 • [29] Tucholska K., 2007, Kompetencje temporalne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
 • [30] Zimbardo P.G., Boyd J.N., 1999, Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Differences Metric, „Journal of Personality and Social Psychology”, no. 77(6).
 • [31] Zimbardo P.G., Boyd J., 2009, Paradoks czasu, PWN, Warsaw.
 • [32] Zimbardo P.G., Sword R.M., Sword R.K.M., 2013, Siła czasu, PWN, Warsaw.
 • [33] Executive Penal Code, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970900557 [access: 8.07.2015].
 • [34] Teuscher U., Mitchell S.H., 2011, Relation Between Time Perspective and Delay Discounting: A Literature Review, „The Psychological Record” 61(4) Article 7. http://opensiuc.lib.siu.edu/tpr/vol61/iss4/7/ [access: 8.07.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99934905-f77c-4e24-8014-d29d5a4c64e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.