Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 91-108

Article title

Rekreacja seniorów w Polsce i w Niemczech

Title variants

EN
Recreation of Seniors in Poland and in Germany

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Postawa konstruktywna jest współcześnie pożądana wobec życia i starości, a przejawiający ją człowiek starszy lubi towarzystwo i rozrywki, wyróżnia się pogodą ducha i pozytywnym stosunkiem do przeszłości. Uczestniczy aktywnie w różnych rodzajach rekreacji. Rekreacja spełnia rozmaite funkcje, uzależnione od stanu zdrowia, cech osobowościowych, miejsca zamieszkania i zasobności portfela. Aktywność rekreacyjna ludzi starszych przybiera różne oblicza w Polsce i w Niemczech. Personalistyczna perspektywa starości stanowi nieco odmienne implikacje dla pedagogii osoby, także w perspektywie aktywności rekreacyjnej seniorów.
EN
Nowadays a constructive attitute towards life and old age is desirable and an elderly man who evinces it likes company and entertainment, he is cheerful and has positive attitude towards future. He or she participates actively in various kinds of recreation. Recreation performs various functions for seniors, depending on their health conditions, personality features, place of residence and the contens of their wallets. Elderly people's recreational activity assumes different forms in Poland and in Germany. Personalistic perpective of old age constitutes disparate implications for person's pedagogy.

Year

Volume

Issue

1

Pages

91-108

Physical description

Contributors

 • doktorantka Instytutu Pedagogiki KUL

References

 • Banach A., O szczęściu, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988.
 • Barwińska D., Aktywne życie w starości – samorealizacja osób starszych w Niemczech, w: Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, red. A. Fabiś, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji 2007, s. 71-82.
 • Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: PWN 1998.
 • Bobrowicz A., Nie spoczniemy, nie zdziadziejemy, „Gazeta Wyborcza” 2016, nr 101, s. 44-46.
 • Encyklopedia zarządzania,https:mfiles.pl [dostęp: 18.01.2017].
 • Coellen B., Nieskrywana starość – aktywni seniorzy w Niemczech, www.dw.com/ pl/nieskrywana-starość-aktywni-seniorzy-w-niemczech/a-4410540 [dostęp: 21. 01.2017].
 • Goernert-Stuckmann S., Oma ist die Beste. Warum Grosseltern wichtig sind?, Freiburg: Herder 2007.
 • Gosik B., Formy spędzania czasu wolnego starszych ludzi w województwie łódzkim, http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.14.08 [dostęp: 24.01.2017].
 • Jasielska D., Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015.
 • Juszczak K., Aktywność szansą na lepszą starość (Komunikat z badań), w: Życie w starości, red. B. Bugajska, Szczecin: Wydawca ZAPOL 2007, s. 411-417.
 • Kapralska Ł., Aktywizacja seniorów jako problem społeczny, w: Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, red. M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Wrocław: Wydawnictwo WTN 2015, s. 241-254.
 • Krakowiak P., Wolontariat w opiece u kresu życia, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012.
 • Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2007.
 • Lausch-Chudy M., Wolontariat w pomocy ludziom starym – rzeczywistość i postulaty, w: Pomoc i opieka w starości, red. B. Kromolicka, B. Bugajska, K. Serdyńska, Szczecin: ZAPOL 2007, s. 249-255.
 • Machnicka-Djakow I., Kluby seniora, w: Encyklopedia seniora, red. I. Borsowa, W. Pędich, J. Piotrowski, Warszawa: Wiedza Powszechna 1986, s. 139-147.
 • Mączko T., Murawka M., Rekreacja, w: Encyklopedia zarządzania, https:mfiles.pl, [dostęp: 18.01.2017].
 • Napierała M., Muszkieta R., Żukow W., Sikorska A., Wybrane zagadnienia z podstaw rekreacji i turystyki, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 2009.
 • Niewiedział D., Typy aktywności a poczucie jakości życia ludzi starych. (Komunikat z badań), w: Życie w starości, red. B. Bugajska, Szczecin: ZAPOL 2007, s. 395-401.
 • Ogrodowicz A., Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie, w: Życie w starości, red. B. Bugajska, Szczecin: ZAPOL 2007, s. 419-420.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN 1992.
 • Posłuszny M., Lapina S., Rekreacja jako sposób wzmacniania układu krążenia człowieka, „Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu” 6(2011), s. 17-25.
 • Semków J., Szanse i możliwości rozwoju człowieka w okresie średniej i późnej dorosłości, „Gentes&Nationes” 2(2012), s. 143-149.
 • stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/qus/wa_jak_sie_żyje_os_starszym_w_pl_30_XI_2012.pdf [dostęp: 19.10.2015].
 • Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, s. 263-288.
 • Stuart-Hamilton I., Die Psychologie des Alterns, Hamburg: Rowohlt 1994.
 • Szarota Z., Wartości służące pomyślnemu starzeniu się, www.utw.up.kraków.pl/pli ki/lectorium/wykład2.pdf [dostęp: 13.02.2017].
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Gdańsk: Harmonia Universalis 2012.
 • www.freizeitmonitor.de/de/zahlen/daten/statistik/freizeit-aktivitaeten/2015/top-10-freizeit [dostęp: 19.10.2015].
 • Uzar-Szcześniak K., Personalistyczna perspektywa starości i jej implikacje dla pedagogii osoby, „Forum Pedagogiczne” 2(2015).
 • Uzar-Szcześniak K., Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Żukowska Z., Rekreacja fizyczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. V, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2006, s. 175-178.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99a27c12-00e7-45aa-a557-2a957a14da53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.