Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 2 | 159-170

Article title

Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej

Content

Title variants

EN
Track and field athletics of fifth grade students of Primary School No. 2 in Olsztyn as an indicator of their motor skills

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem podjętych badań było określenie poziomu sprawności motorycznej uczennic i uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie na podstawie wyników uzyskanych w czwórboju lekkoatletycznym. Czwórbój przeprowadzono w maju w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 na stadionie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. W metodyce pomiaru zmiennych wykorzystano wyniki biegu na dystansie 60 m, rzutu piłeczką palantową, skoku w dal, biegu na dystansie 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców, które przeliczono na punkty według tabel czwórbojowych PZLA. Suma punktów stanowiła wskaźnik sprawności fizycznej badanych. Ogólnie najwyższe wyniki uzyskały uczennice i uczniowie w roku szkolnym 2015/2016, natomiast najniższe uczennice w roku szkolnym 2013/2014 i uczniowie w 2014/2015. Najlepiej na wszystkich rocznikach, zarówno u dziewcząt, jak i chłopców wypadł bieg na dystansie 60 m, gdzie odnotowano największy odsetek wyników na poziomie wysokim. Natomiast najniższe rezultaty uzyskano w konkurencji wytrzymałościowej – ponad 70% badanych (bieg na dystansie 600 m i 1000 m), i rzucie piłeczką palantową, gdzie ponad 90% badanych znalazło się w grupie z najniższymi wynikami. Z badań wynika, że ogólnie poziom sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców okazał się niski. Świadczy o tym ponad 70% wyników usytuowanych w dole tabel.
EN
The purpose of the research was to determine the level of motor skills of the fifth grade students of Primary School No. 2 in Olsztyn based on the results obtained in track and field athletics. The track and field athletics were conducted in May in the school years 2013/14, 2014/15 and 2015/2016 at the Olsztyńska Szkoła Wyższa stadium. The results were used in the methodology of variables measurement of the 60m run, ball throw, the jump, 600m females run and 1000m males run were converted into points according to the PZLA charts. The sum of points was an indicator of respondents physical fitness. In general, the highest scores were achieved by students in the school year 2015/2016, while the lowest scores were in the school year 2013/2014 achieved by female students and in 2014/2015 achieved by male students. The best results achieved among all students were at 60m run regardless to the school year, where the highest percentage of high scores were recorded. The lowest result was obtained in the endurance competition more than 70% of the respondents (600 m and 1000 m) and ball throw, where more than 90% of the respondents were in the group with the lowest results. Research shows that the overall level of motor skills of girls and boys is low. This is evidenced by over 70% of the results placed at the bottom of the scores charts.

Contributors

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Wychowania Fizycznego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

References

 • Bedyńska S., Cypryański M., Statystyczny drogowskaz, t. 1 i t. 2, SWPS, Warszawa 2013.
 • Migasiewicz J., Wybrane przejawy sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7–18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego, AWF Wrocław 2006.
 • Piasecki D., Wykorzystanie programu czwórbój lekkoatletyczny 1.78 w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, „Lider” 4, nr 170, SZS, Instytut Kardiologii, Warszawa 2005, s. 17–18.
 • Przewęda R., Dobosz J., Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, „Studia i Monografie” nr 98, AWF, Warszawa 2006.
 • Rabiej M., Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice 2012.
 • Skoczylas W., Zmienność rozwoju sprawności fizycznej uczniów oraz jej pedagogiczne i zdrowotne aspekty, Łódź 2004.
 • Starosta W., Ruch w życiu człowieka i jego znaczenie dla zdrowia, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu” 2006, s. 61–69.
 • Truchan R., Analiza poziomu motoryki dziewcząt i chłopców na przykładzie czwórbojów lekkoatletycznych – badania własne, „Lider” 10, nr 213, SZS, Instytut Kardiologii, Warszawa 2008, s. 15–17.
 • Zaradkiewicz T., Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z różnych regionów Polski, AWF, Biała Podlaska 2007.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99a56ece-a356-4b3b-9c85-c5b0b5b9725a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.