Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 399-413

Article title

Wojska Obrony Terytotrialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski

Content

Title variants

EN
Territorial defense in the Polish national security system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obrona Terytorialna występuje powszechnie w większości państw demokratycznych, w tym szczególnie w krajach członkowskich NATO. Jest ona istotnym komponentem nowoczesnej struktury militarnej, który, dzięki ścisłemu powiązaniu z systemem niemilitarnym, w decydujący sposób może wpływać na skuteczność obrony narodowej. Wojska Obrony Terytorialnej mogą realizować spektrum zadań, zarówno o charakterze militarnym, takich jak np. wsparcie wojsk operacyjnych, jak i niemilitarnym polegających m.in. na zwalczaniu skutków awarii technicznych czy klęsk żywiołowych. Formacja ta istniała w Polsce do 2008 r., a obecnie jest reaktywowana. Koncepcja przyjęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada utworzenie wojsk Obrony Terytorialnej na trzech poziomach, ściśle powiązanych z podziałem administracyjnym państwa (centralnym, wojewódzkim i powiatowym). Docelowo formacja ta ma liczyć 17 brygad i około 35 tys. żołnierzy. Będzie ona funkcjonować nie tylko w czasie zagrożenia i wojny, ale także w okresie pokoju. Jednakże utworzenie tego nowego i samodzielnego rodzaju sił zbrojnych budzi wiele polemik i kontrowersji, co przedstawiono w artykule.
EN
Territorial Defense is a common issue in most democratic countries, particularly in the NATO Member States. It is an essential component of modern military structure, which, thanks to the close connection with the non-military system, in a decisive way may influence the effectiveness of national defense. Army Territorial Defense can perform wide range of tasks, both, strictly related to military, such as operational troops support, and non-military involving, such as combating the effects of technical failure or natural disasters. This formation existed in Poland until 2008, and now it is being revived. The concept adopted by the Ministry of Defense envisages the establishment of territorial defense forces at three levels, closely associated with the administrative division of the state (central, provincial and local). Ultimately, this formation is to count 17 brigades and about 35 thousand soldiers. It will operate not only in times of danger and war, but also in peacetime. However, the creation of this new and independent type of armed forces is a matter of polemics and controversies, as shown in the article.

Contributors

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Katedra Bezpieczeństwa

References

 • Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997.
 • International Military and Defense Encyclopedia, Washington 1993.
 • Jakubczak R., Gąsiorek K., Wojska Obrony Terytorialnej – podstawowym komponen-tem obrony powszechnej państw, AON, Warszawa 1995.
 • Jakubczak R., Marczak J., Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawni-czy Bellona, Warszawa 1998.
 • Jakubczak R., Wojska Obrony Terytorialnej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002.
 • Jakubczak R., Współczesne wojska Obrony Terytorialnej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002-2014.
 • Marczak J., Jakubczak R., Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP, AON, Warszawa 2014.
 • Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.
 • Pindel K., Obrona Terytorialna w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
 • Obrona terytorialna http://forsal.pl/artykuly/927184,obrona-terytorialna-tak-bedzie-wygladac-nowy-rodzaj-wojsk-w-polsce.html?gclid=CJLcoKC8ocwCFcIAcwodkskHSQ
 • Piąty rodzaj sił zbrojnych do końca roku. "Wzorce brytyjskie i amerykańskie, (dostęp: 25.04.2016), dostępny w World Wide Web: http://www.tvn24. pl/wiadomosci-z-kraju,3/wojska-obrony-terytorialnej-jak-maja-wygladac-i-za-co-powstana,611893.html
 • M. Schwarzgruber, Obrona terytorialna to nie będzie zabawa w służbę wojskową, wywiad z płk. K. Gajem, (dostęp: 25.04.2016), dostępny w World Wide Web: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/18942?t= Obrona-terytorialna-to-nie-bedzie-zabawa-w-sluzbe-wojskowa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99a69fa5-32a6-42fc-8012-daa458d1c65f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.