Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | X (2/2014) | 317-326

Article title

The Support of the Child and the Family Experiencing Spiritual Loneliness – as One of the Tasks of Family Assistants

Content

Title variants

EN
Wsparcie dziecka i rodziny doświadczających samotności duchowej – jako jedno z zadań asystentów rodziny

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rodzina to najważniejsze środowisko wychowujące młode pokolenie, to tam młody człowiek zdobywa wiedzę o świecie i przygotowuje się do samodzielności. By jednak to osiągnąć, musi najpierw mieć zaspokojone wszystkie potrzeby psychiczne, miłości, szacunku, bezpieczeństwa, przynależności. Gdy tego zabraknie (a tak dzieje się w rodzinach dysfunkcjonalnych), dziecko pozostawione jest same sobie i rodzi się w nim poczucie samotności. Samotność to złożone zjawisko. W literaturze wymienia się kilka wymiarów tego stanu: społeczny, emocjonalny, aksjonormatywny (duchowy). Tekst dotyczy tego ostatniego rodzaju samotności, którą doświadczać może dziecko w rodzinie patologicznej. Jest to stan zagubienia w świecie norm i wartości, co skutkuje pustką moralną, brakiem świadomości i samoświadomości, światopoglądu, nieodczuwaniem miłości, wrażliwości, twórczości. Wynika ona z zaburzonych więzi psychospołecznych z najbliższymi, głównie z rodzicami (którzy często sami doświadczają tego stanu). Wsparcie takim rodzinom udziela wiele instytucji i osób. Jedną z nich są asystenci rodziny, którzy pełnią wiele zadań, wśród których ważne miejsce odgrywa wsparcie duchowe.
EN
Family is the most important environment for the raising of the younger generation; there a young man gains knowledge about the world and prepares for independence. However, to achieve this, it must first have met all the needs of mental health, love, respect, security and belonging. When this runs out (as it happens in dysfunctional families), the child is left to fend for themselves and a sense of loneliness arises. Loneliness is a complex phenomenon. The literature mentions several dimensions of this state: social, emotional, axio-normative (spiritual).The text refers to this latter kind of loneliness, which can be experienced by a child in a pathological family. It is a state of confusion in the world of norms and values, which results in moral emptiness, lack of awareness and self-awareness, lack of a worldview, not having the feelings of love, sensitivity and creativity. It stems from disturbed psycho-social ties with the loved ones, mostly with parents (who often experience this state themselves). Support for these families is provided by a number of institutions and individuals. One of them is family assistants, who perform many tasks, among which spiritual support plays an important role.

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Adamski F., Family – social – cultural dimension, Jagiellonian University Publisher, Kraków 2002.
 • Family assistant, [online]; http://www.gopsmaldyty.pl/asystent_rodziny.html [access:05.04.2014].
 • Biernat T., Spiritual dimension of social work. The potencial of faith, hope and love, “Social Work” 2011, № 6.
 • Bochniarz A., The Word of different values, Michalineum Publisher, Marki 1998.
 • Brzeziński M., Children from the streets. Pastoral – theological recognition, [in:] J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (ed.), The borders of streetworking, Polihymnia Publisher, Sandomierz – Lublin 2013.
 • Dąbrowski Z., An outline of care pedagogy, Higher School of Pedagogy Publisher, Olsztyn 1994.
 • Dziewiecki M., Alcoholism and the enslavement of the spiritual sphere, [online]; http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/169-choroba-alkoholowa-a-zniewolenie-sfery-duchowej.html [access: 5.04.2014].
 • Gawęcka M., The feeling of loneliness of a chil in own family, MADO Publisher, Toruń 2005.
 • Hołyst B., Suicide - chance or necessity, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1983.
 • Information from the Council of Ministers on the implementation in 2012 of the Act of 9 June 2011. on supporting families and foster care system, Dz. U. of 2013. Pos. 135, as amended, [online]; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/FE8895265577 BD33C1257BD5003730E6/$File/1669.pdf [access: 5.04.2014].
 • Izdebska H., A family and its educating function, [in:] W. Pomykało (ed.), Pedagogy Encyklopedia, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogy of a family – areas and panorama issues, Adam Marszałek Publisher, Toruń 2004.
 • Kleszcz M., Łączyk M., Secondary school students to the values, loneliness and passions, Impuls Publisher, Kraków – Katowice 2012.
 • Kotarbiński T., Meditations on a decent life, Publishing Common Knowledge, Warszawa1985.
 • Krasiejko I., Methodology of family assistan’s’ actions. Different models of social work and family therapy, “Śląsk” Scientific Publisher, Ed. 2, Katowice 2012.
 • Malinowski J., The roles, functions and tasks of the family assistant, [in:] A. Żukiewicz (ed.), Family assistant. A new profession and new sernice in the system of supporting familie from care and help to support, Impuls Publisher, Kraków 2011.
 • Mielicka H., Postmodern religiosity and its functions, [w:] H. Mielicka (ed.), Social problem sof postmodernity. Spirituality, Jan Kochanowski University of Humanities and Science in Kielce, Kielce 2011.
 • Osińska K., Experiencing loneliness, [in:] A. Matusiak A. (ed.), Willed and unwanted loneliness, eSPe Publisher, Kraków 2009.
 • Departmental program of family support and foster care system in 2013 – a family assistant and a coordinator of the family foster care - correction of the settlement,[online]; http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepczanad-dzieckiem/konkursy/resortowy-program-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczyzastepczej-na-rok-2013/esortowyprogramwspieraniarodzinyisystemupieczyzastpczejnarok2013-asystentrodzinyikoordynatorrodzinnejpieczyzastpczej-korektarozstrzygnicia/ [access: 5.04.2014].
 • Sendyk M., Social adaptation of children with a sense of spiritual orphanhood, Impuls Publisher, Kraków 2001.
 • Szczepański J., Basic Concepts of sociology, Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa 1970.
 • Tyszka Z., Family Sociology, Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa 1976.
 • The Act of 12 March 2004. on social assistance, Dz. U. 2004 No. 64, item. 593, as amended.
 • The Act of 9 June 2011. on supporting families and foster care system, Dz. U. 2011, No. 149, item. 887.
 • Wasilewska K.M., The loneliness of youth, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2010.
 • Woronowicz B.T., Addiction. Genesis, treatment, recovery, Parpamedia Publisher, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-16-3

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99ab268a-00ed-45d9-9385-2bf53330c769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.