Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(37) | 89-102

Article title

Zachowania rekreacyjne studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Title variants

EN
Leisure behaviors of Tourism and Recreation students in Wroclaw School of Banking

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Opracowanie traktuje o zachowaniach rekreacyjnych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jego celem jest określenie społeczno-demograficznego profilu badanej grupy. Respondenci – studenci II roku WSB określali parametry składające się na pojęcie zachowań rekreacyjnych: uprawiane sporty rekreacyjne, częstotliwość podejmowania aktywności ruchowej, towarzystwo, motywy, a także dokonywali oceny własnej sprawności fizycznej. Literatura przedmiotu określa, jakie czynniki mają wpływ na efektywność pracy specjalistów w dziedzinie rekreacji. Analiza poniższych badań pozwoli udoskonalać treści programowe przedmiotów specjalistycznych, co może mieć korzystny wpływ na jakość kształcenia przyszłej kadry zatrudnianej w turystyce i rekreacji.
EN
The present study leisure behaviors of Tourism and Recreation in Wroclaw School of Banking (WSB) students. The purpose of this study is also to define the socio-demographic profile of the studied group. The Respondents – second-year WSB students defined the factors contributing to the concept of leisure behaviors: practised recreation sports, frequency of physical activity, companionship, motives etc. They also made an attempt to assess their physical fitness. The literature determines what factors have an impact on the recreation of specialised work efficiency. The analysis below allows to improve the programmatic contents of specialised subjecs, which can be profitable to the quality of education of prospective employees in Tourism and Recreation.

Year

Issue

Pages

89-102

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
author
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

  • Dąbrowska A., Kompetencje instruktora rekreacji ruchowej, w: Zarys teorii rekreacji ruchowej, red. A. Dąbrowski, Almamer, Warszawa 2006.
  • Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz. U. nr 164, poz. 1166.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. nr 253, poz. 1520.
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 84, poz. 455.
  • Wolańska T., Rekreacja a codzienne życie w rodzinie, w: Rekreacja i turystyka w rodzinie, red. T. Łobożewicz, T. Wolańska, PTNKF, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99ad53ee-3a43-4040-8b9a-8c48467ca449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.