Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 58 | 38-45

Article title

Motywacja kobiet trenujących zespołowe gry sportowe

Content

Title variants

EN
Motivation of women playing team sports games

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. Głównym celem było zweryfikowanie natężenia rodzajów motywacji oraz ich składowych u kobiet rywalizujących w zespołowych grach sportowych w odniesieniu do referencyjnej grupy sportowców obu płci. Scharakteryzowano też związki pomiędzy poszczególnymi składowymi motywacji u zawodniczek. Materiał i metody. Badanie objęło 51 kobiet w wieku 18–28 lat trenujących gry zespołowe (piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną). Narzędziem badawczym była polska adaptacja Skali Motywacji Sportowej (SMS-28), która składa się z 28 stwierdzeń dotyczących motywów podejmowania aktywności w okreś­lonej dyscyplinie sportu. Wyniki. Kobiety trenujące gry zespołowe charakteryzowały się wyższymi motywami identyfikacji i introjekcji (składowej motywacji zewnętrznej) oraz niższymi wynikami amotywacji niż sportowcy z grupy porównawczej. Wyszczególniono wiele dodatnich związków pomiędzy składowymi motywacji (wewnętrznej, zewnętrznej i amotywacji). Wnioski. Uzyskane wyniki mogą być efektem przywiązywania dużej wagi do norm, bodźców i komunikatów środowiska zewnętrznego. W przypadku posiadania wysokich kompetencji w uprawianej dyscyplinie poczucie spełniania oczekiwań i wymagań środowiska może wpływać na odczuwanie subiektywnej satysfakcji.
EN
Background. The main aim of the study was to verify the intensity of particular motivation types and their components in women playing team sports games compared with the reference group of athletes of both sexes. Also, correlations were characterized between the motivation components in the female athletes. Material and methods. The study involved 51 women aged 18–28 playing team games (handball, basketball, and football). The research tool was the Polish adaptation of the Sport Motivation Scale (SMS-28), consisting of 28 statements that specify the motives for undertaking a specific sports discipline. Results. The women playing team games were characterized by a higher level of identifi­cation and introjection (components of external motivation) and a lower level of amotivation than the reference group athletes. Many positive relations were noted between specific motivation components (internal, external motivation and amotivation). Conclusions. The results may reflect high appreciation of norms, stimuli, and information from the external environment. In the case of high competence in a sports discipline, the feeling that one meets the expectations and demands of the environment may influence the subjective satisfaction.

Year

Volume

58

Pages

38-45

Physical description

Dates

published
2017-09-29

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

References

 • Briére, N.M., Vallerand, R.J., Blais, M.R., Pelletier, L.G. (1995). Development and validation of a measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in sports: the Sport Motivation Scale (SMS). International Journal of Sport Psychology, 26(4), 465–489.
 • Chirkov, V., Ryan, R.M., Kim, Y., Kaplan, U. (2003). Differentiating autonomy from individualism and independence: a self-determination theory perspective on internalization of cultural orientations and well being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 97–110.
 • Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: PWN.
 • Czarnecki, K., Marten, Z. (1996). Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i rozwojowej: skrypt dla studentów kierunków nauczycielskich. Katowice: CENZUS.
 • Deci, E.L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18(1), 105–115.
 • Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Plenum.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (1990). A motivational approach to self: integration in personality. W: R. Dienstbier (red.), Nebraska symposium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (s. 237–288). Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (1995). Human autonomy: the basis for true self-esteem. W: M. Kernis (red.), Efficacy, agency, and self-esteem (s. 31–49). New York: Plenum.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (red.) (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2000). Psychologia sportu. Poznań: AWF.
 • Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered: toward a developmental model. Human Development, 21(1), 34–64.
 • Jakhel, R., Pieter, W. (2013). Changes in participation motives in karate between 1970–1999. IDO. Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(1), 48–57.
 • King, B.M., Minium, E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.
 • Kłodecka-Różalska, J., Kownacka, I. (2005). Stereotypy płci i motywacja osiągnięć młodzieży uprawiającej sporty walki. Sport Wyczynowy, 11–12, 22–31.
 • Mroczkowska, H. (2009). The feminine auto perception of sporting competences and aspirations achievements. Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 229–238.
 • Olszański, T. (2001). Rekordy przyszłości. Kultura Fizyczna, 1–2, 2–3.
 • Pelletier, L.G., Tuson, K.M., Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Briére, N.M., Blais, M.R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 17(1), 35–53.
 • Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM.
 • Ryan, R.M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63(3), 397–427.
 • Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
 • Ryczek, W. (2000). Cechy osobowości oraz motywacji osiągnięć a typ psychologiczno-taktyczny szermierza. Sport Wyczynowy, 3–4, 51–56.
 • Sahaj, T. (2004). Kobiety we współczesnym sporcie. Sport Wyczynowy, 1–2, 55–63.
 • Sheldon, K.M., Bettencourt, B.A. (2002). Psychological need-satisfaction and subjective well-being within social groups. British Journal of Social Psychology, 41, 25–38.
 • Sterkowicz, S. (1993). Motywacja kobiet i mężczyzn uprawiających judo. Rocznik Naukowy AWF w Krakowie, 26, 43–55.
 • Vallerand, R.J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Advances in Experimental Social Psychology, 29, 271–360.
 • Walczak, M., Tomczak, M. (2011). Psychometric properties of the Polish version sport motivation scale (SMS). W: S. Serpa, N. Teixeira, M.J. Almeida, A. Rosado (red.), Sport and Exercise Psychology. Human Performance, Well-Being and Health. Proceedings the 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology (s. 23–29). Madeira: FEPSAC.
 • Wróblewski, G.W. (2013). The motives of students practising shōtōkan karate-dō in the light of the somatic culture patterns. IDO. Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(2), 27–31.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99b2fdc8-859d-4458-b420-270d5299a4d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.