Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 2(39) | 11-25

Article title

„A słowo stało się Ciałem” (J 1,14). Mesjasz mostem dialogu między Bogiem i człowiekiem

Authors

Content

Title variants

EN
„And the word became flesh”. The Messiah as a bridge of dialogue between God and man

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Relacja Boga z człowiekiem została zniszczona przez grzech. Bóg jednak nie zostawia człowieka bez nadziei. Obiecuje pomoc. Przez wieki wysyła swoich proroków, by podtrzymywali nadzieję na nadejście Mesjasza. Pierwsze z mesjańskich proroctw wydają się być szczególnie interesujące. Przebija przez nie ludzka tęsknota za utraconym poczuciem bezpieczeństwa, za rajem. Zdają się być one najbardziej ludzkie. Boskie wypełnienie obietnicy nie pomija ludzkich pragnień ale je przekracza. Dzieło, które ma do wykonania Mesjasz to nie tylko przywrócenie człowiekowi rajskiej relacji z Bogiem, ale także wyniesienie jej na wyższy poziom. Bóg, który stał się człowiekiem w osobie Mesjasza jest tak blisko człowieka jak nigdy dotąd.
EN
The relationship of God and man was destroyed by sin. God does not leave people without hope. He promises help. Through ages he sent out his prophets to keep the hope of Messiah. Some of the first messianic prophecies seem to be especially interesting. We can see the longing for the lost safety, for paradise. They seem to be very human related. God’s fulfillment of this promise does not omit people’s desires and needs, it exceeds them. The goal of Messiah is not only to bring people the perfect relationship with God, it is to take it to a higher level. God, who became a human in the person of Messiah, is closer to man in as never before.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

11-25

Physical description

Dates

published
2020-11-25

Contributors

author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Brzegowy T., Prorok Natan i budowa świątyni, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 1(40) (1987), s. 7-19.
 • Jankowski S., Obietnica ziemi w Starym Testamencie, „Collectanea Theologica” 2(74) (2004), s. 47-62.
 • Jelonek T., Mesjanizm, Kraków 2009.
 • Kaczor I., Kult drzewa w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, Łódź 2001.
 • Kuśmirek A., „Gwiazda Jakuba” (Lb 24,17) i jej interpretacje, „Verbum Vitae” 29 (2016), s. 41-65.
 • Kuśmirek A., Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) w interpretacji targumicznej, „Collectanea Theologica” 4(88) (2018), s. 163-190.
 • Lemański J., Balaam – pierwowzór proroka w Izraelu?, „Studia Paradyskie” 25 (2015), s. 53-77.
 • Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11, Częstochowa 2014.
 • Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 37-50, Częstochowa 2015.
 • Łach J., Mesjańskie proroctwo Natana (2 Sm 7), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1(13) (1966), s. 49-69.
 • Paściak J., Biblijny obraz Chrystusa Króla, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3(25) (1972), s. 168-189.
 • Popielewski W., Prorocka lektura historii, „Verbum Vitae” 16 (2009), s. 85-106.
 • Sieramska M., Gwiazda, w: Z Borzymińska, R. Żebrowski (red.), Polski słownik judaistyczny, t. 1, Warszawa 2003, s. 530-531.
 • Stachowiak L, Prorocy – słudzy Słowa, Katowice 1980.
 • Synowiec J., Oto twój król przychodzi, Kraków 1992.
 • Szwarc U., Gwiazda, w: S. Wielgus i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 424-425.
 • Tronina A., Oliwa, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 1993, kol. 534.
 • Wypych S., Pięcioksiąg, Warszawa 1987.
 • Zachariasz A., Sacrum i ogród – wzniosłość i genius loci, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 22 (2013), s. 113-127.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99b55317-b88a-4871-b6bc-9812be2a06c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.